Кафедра російської мови

Emblema kaf rus lang 1

Кафедра російської мови має давню історію й живі традиції.

 

 

Bilyarskiy

Билярский П. С.

Її було створено під час заснування Новоросійського університету, і називалася вона кафедрою російського мовознавства. Першим її завідувачем був академік Петро Спиридонович Білярський (1819–1867), автор праці «Введение во всеобщее языкознание В. Гумбольдта», лауреат повної Демидовської премії за роботу «Судьбы церковнославянского языка».

ko4ubinsky

  Більшу частину свого життя присвятив роботі в Новоросійському університеті професор Олександр Олександрович Кочубинський (1845–1907). Його наукові інтереси були пов'язані з вивченням слов'янських мов. Відомими є його праці «Итоги славянской и русской филологии», «В.И.Григорович (1815–1876) в истории славяноведения», «П.И.Шафарик, очерк из жизни русской науки полвека тому назад» та інші.

Yagich

Ягич И. В.

Два роки пропрацював на кафедрі всесвітньо відомий вчений Ігнатій Вікентійович Ягич (1838–1923), обраний у 1881 р. академіком Петербурзької АН. Після Новоросійського (Одеського) університету він працював професором Берлінського, Петербурзького, Віденського університетів. Автор «Истории славянской филологии» і 700 інших наукових праць зі славістики, у тому числі з русистики й україністики.

Popruzhenko

Попруженко М. Г.

Великий внесок у вивчення слов'янських мов, у тому числі російської мови, зробив професор Михайло Георгійович Попруженко (1866–1944). Він був першим із професорів-мовознавців, що народилися в Одесі та закінчили Новоросійський (Одеський) університет. Автор книг «Козма Пресвитер», «Опыт систематической кирилло-мефодиевской библиографии», нарису про життя та діяльність професора В. І. Грігоровіча в Одесі, досліджень з історії болгарського Відродження та ролі ряду російських і болгарських письменників (М. В. Гоголя, Ф. М. Достоєвського, В. М. Гаршина, І. Вазова, М. Герова, В. .Палаузова та ін.) у відродженні болгарської культури. М. Г. Попруженко багато чого зробив для популяризації досягнень одеської історико-філологічної школи. Вчений отримав визнання в Болгарії, проживаючи з 1919 р. в еміграції у Софії. У 1923 р. М. Г. Полпруженка було обрано членом-кореспондентом, а в 1941 – академіком Болгарської академії наук.

lyapunov

Видатним вченим-лінгвістом був Борис Михайлович Ляпунов (1862–1943). Двадцять два роки його діяльності в Одесі (1901–1923) ознаменувалися невтомним вивченням слов'янського мовознавства й увінчалися в 1923 р. обранням академіком АН СРСР. Автор праць «Исследование о языке синодального списка Первой Новгородской летописи», «Введение в историю русского языка», нарисів про життя та діяльність акад. І. В. Ягича та проф. О. О. Кочубинського, курсів лекцій з історії російської мови, фонетики та граматики старослов'янської мови.

potapov

З 1937 року, з часу поділу історико-філологічного факультету на історичний і філологічний, в університеті широко розгорнулася наукова та педагогічна діяльність доктора філологічних наук, професора Петра Йосиповича Потапова (1882–1945), який кілька років очолював кафедру російської мови та слов'янознавства, був деканом філологічного факультету.

bukatevi4

З 1945 до 1971 р. на кафедрі працював кандидат філологічних наук, професор Назарій Іванович Букатевич (1884–1984), який очолював кафедру. Під його керівництвом розроблялися наукові проблеми словотворення і формоутворення в російській літературній мові, починаючи з давньоруського періоду; було широко розгорнуто збір лексики російських говірок Одеської області. Під редакцією Н. І. Букатевича вийшла «Сравнительная грамматика восточнославянских языков», створена науковцями кафедр російської та української мов, а також підручник з історичної граматики російської мови. Н. І. Букатевич – автор двотомного дослідження з історії російських прийменників.

losevaWeb

У той же період доктор філологічних наук, професор Любов Максимівна Лосєва (1917–1976) почала розробляти питання нової наукової проблеми – лінгвістики тексту. Л. М. Лосєва – один із засновників цього мовознавчого напрямку. Її посібник для вчителів «Как строится текст» сьогодні, як і 35 років тому, залишається актуальним, а дослідження із синтаксису російських говірок вже понад півстоліття вивчаються студентами-русистами.

Tulina

Тулина Т. А.

Інший важливий напрямок лінгворусистики – семантичний синтаксис – активно розроблявся на кафедрі під керівництвом доктора філологічних наук, професора Тетяни Олександрівни Туліної (1925–2015). Її монографії «Изучение словосочетаний в функционально-семантическом аспекте» (1974) і «Функциональная типология словосочетаний» (1976) є актуальними та інформативними для сучасних лінгвістичних досліджень.

Pavlyuk

Павлюк Н. В.

У 1970-і роки кафедрою завідував кандидат філологічних наук, доцент Микола Володимирович Павлюк (1920–1978). Тоді помітно активізувалася робота зі збору матеріалів для регіонального діалектного словника, щорічно студенти виїжджали на діалектологічну практику в російські села Одеської та Миколаївської областей. Наукову тематику, пов'язану з різними аспектами вивчення сучасної російської мови та її історії, успішно розробляли доценти Марія Гаврилівна Шатух (діалектологія і синтаксис), Раїса Дмитрівна Швець (морфологія), Муза Вікторівна Карпенко (фонетика і лексикологія), Михайло Іванович Ілляш (стилістика), Віктор Федорович Шишов (історія мови), Галина Михайлівна Міжевська (діалектологія і морфологія), Валентина Олександрівна Попова (словотвір), Ольга Іванівна Шаройко (синтаксис). Так, Р. Д. Швець у 1976 р. опублікувала монографію «Глагольно-междометные формы в восточнославянских языках: (Морфологические типы и грамматические категории)». У 1976, 1977 і 1978 р.р. були зроблені набори студентів на спеціальність «російська мова як іноземна».

karpenkoWeb

У 1978–1992 р.р. кафедрою завідував доктор філологічних наук, професор Юрій Олександрович Карпенко (1929–2009). Пізніше, в період роботи на кафедрі української мови, Ю. О. Карпенко був обраний членом-кореспондентом НАН України. Під його керівництвом набули популярності ономастичні дослідження, сформувалася одеська ономастична школа, досягнення якої добре відомі в Україні та за її кордонами. Під керівництвом Ю. О. Карпенка захищалися дисертації та дипломні роботи в області ономастики. У цій галузі продовжують працювати доценти Людмила Федорівна Фоміна, Тетяна Федорівна Шумаріна, Ірина Володимирівна Мурадян і ін. За редакцією Ю. О. Карпенка видавалися збірники статей з питань ономастики. Так, були видані збірники наукових праць «Русская ономастика» (Одеса, 1984. – 185 с.); «Актуальные вопросы ономастики» (Київ, 1988. – 260 с.). У 1990 р. у двох частинах були видані матеріали VI Республіканської ономастичної конференції, що проходила в Одесі. Відповідальним редактором збірників був академік В. М. Русанівський, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні. На кафедрі проводилися дослідження із синтаксису (професор Т.О. Туліна, доценти Ліна Миколаївна Гукова, Марина Михайлівна Харитонова), експериментальної фонетики (доцент, а згодом професор Наталія Василівна Бардіна), словотвору (доцент Вікторія Володимирівна Горбань), стилістики (доцент Михайло Іванович Ілляш), діалектології (доцент Людмила Федорівна Баранник). Наукова тема кафедри була пов'язана з дослідженням питань інтерпретації художнього тексту. У зв'язку з цим на кафедрі були видані збірники, які у значній мірі відображали результати цих досліджень на матеріалі, перш за все, одеських письменників: «Язык и стиль произведений В.П. Катаева, К.Г. Паустовского и Л.И. Славина» (Одеса, 1987. – 151 с. / Відп. ред. В. Ф. Шишов); «Язык и стиль произведений И.Э. Бабеля, Ю.К. Олеши, И.А. Ильфа и Е.П. Петрова» (Київ, 1991. – 236 с. / Відп. ред. Ю. О. Карпенко, відп. секр. Є. М. Степанов). У цей період кафедра працювала не тільки з вітчизняними студентами спеціальностей «російська мова та література», «російська мова як іноземна», «українська мова та література», «іноземні мови», «історія», а й зі студентами-русистами з Німеччини, що приїжджали на включене навчання в Одесу. У зв'язку з цим кафедра розширилася, на неї було прийнято багато талановитих молодих викладачів. Так, у цей період тут почала працювати нинішня завідувачка кафедри української мови проф. Тетяна Юріївна Ковалевська, професор тієї ж кафедри Лариса Анатоліївна Семененко, доценти кафедри прикладної лінгвістики Тетяна Вікторівна Пономаренко, Галина Сергіївна Яроцька, доценти кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців Олена Володимирівна Книш і Ірина Володимирівна Черновалюк. Викладачами кафедри було видано комплекс методичних посібників з мовної практики, фонетики, лексикології, синтаксису для роботи з німецькими студентами включеного навчання.

122 G

Ищенко Д. С.

У 1993–2010 р.р. кафедру очолював кандидат філологічних наук, професор Дмитро Семенович Іщенко (1932–2013), який продовжив традицію вивчення історії мови на матеріалі стародавніх рукописів. У 2000–2001 р.р. під редакцією проф. Ю. О. Карпенка було видано «Словарь русских говоров Одесщины» у двох томах – результат багаторічної роботи кафедри зі збору й аналізу функціонування діалектної лексики в російських селах Одеської області. Спонсорував видання словника японський професор-славіст Сусуму Уемура. Над цією тематикою до 2014 р. продовжувала плідно працювати доцент Л. Ф. Баранник, а після її виходу на пенсію опрацьовують її учні. Значним внеском у наукову розробку питань одеської мультикультурності стала монографія Євгенія Миколайовича Степанова «Російське мовлення Одеси» (2004). Л. М. Гукова і Л. Ф. Фоміна написали й опублікували словник «Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А.С.Пушкина» (2009) – першу працю такого типу. Л. М. Гукова видала під грифом МОН України посібник «Готовимся к олимпиаде по русскому языку: Задания и справочные материалы для учащихся 9-11 классов» (2006), а спільно з Є. М. Степановим видала навчальний посібник для студентів-філологів «Синтаксис русского языка: Задания, упражнения, контрольные работы, справочные материалы» (2009). Л. Ф. Баранник опублікувала методичні вказівки і програму опитування з діалектологічної практики «Русская диалектология» (2009). Проводилися дослідження мовних особливостей рекламного тексту, лінгвокреатівності (Н. Г. Іванова, В. В. Горбань). У 2003 р. кафедра російської мови ОНУ спільно з кафедрою міжкультурної комунікації Російського державного педагогічного університету ім. О. І. Герцена (Росія), Інститутом російської філології Жешувського університету (Польща) увійшла до числа співзасновників наукового проекту «Міжнародна наукова конференція «Русистика и современность»». У 2010 р. до проекту приєдналася Балтійська міжнародна академія (Латвія), у 2014 – Університет Мішель Монтень (Франція), у 2016 – Євразійський державний університет ім. Л. М. Гумільова (Казахстан). В Одесі пройшли конференції цього проекту в 2003, 2006, 2009, 2013 роках. У рамках програм Одеської обласної та міської адміністрацій почали проводитися обласні та міські студентські олімпіади з російської мови. У 2000 р. кафедра стала колективним членом Української асоціації викладачів російської мови і літератури (УАПРЯЛ).

Titul UAPRYAL

У 2010–2014 р.р. кафедрою завідувала доктор філологічних наук, професор Луїза Олександрівна Петрова (нар. 1960), що працювала після закінчення Алтайського державного університету в Барнаулі, а потім – в Сімферополі. 

Petrova

Петрова Л. А.

Автор понад 150 наукових і методичних праць з проблем лексичної і словотвірної семантики, художньої мови, когнітивістики, методики викладання мови і літератури у вузі, менеджменту філологічної освіти. Серед них: докторська дисертація «Художественная картина мира в русском сатирико-юмористическом нарративе начала ХХ столетия», монографії «Лингвокогнитивные основы художественной картины мира», «Динамика и статика русского глагола». Л. О. Петрова – співавтор навчальних посібників «Практический курс русской лексикологии», «Конспекты лекций по истории русского литературного языка X – XVII в.в.» та ін. У 2012 і 2013 р.р. кафедра була організатором міжнародних форумів молодих дослідників-русистів. У них брали участь студенти, аспіранти, молоді викладачі з 22 міст України. Видано матеріали цих форумів. У 2012 р був виданий ювілейний збірник «О, сколько нам открытий чудных…: Материалы к 80-летию со дня рождения Дмитрия Семёновича Ищенко». У 2013 р. Є. М. Степанов захистив докторську, а О. В. Мальцева кандидатську дисертації.

DSCN3764

Завідувач кафедри

СТЕПАНОВ Євгеній Миколайович

доктор філологічних наук (2014), доцент (1994) 

Дата і місце народження: 18 жовтня 1959 року, місто Одеса

Навчання: 1967–1977 – середні школи №№ 27, 51, 78 м. Одеси,

1977–1982 – філологічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова

Спеціальність: викладач російської мови як іноземної

Кандидатська дисертація: Согласование по смыслу в современном русском языке (1988, ОДУ ім. І. І. Мечникова), спец.: 10.02.01 – російська мова

Докторська дисертація: Русская городская речь в полилингвокультурном пространстве Одессы (2013, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України), спец.: 10.02.02 – російська мова

Наукові інтереси: російська мова в соціолінгвістичному аспекті, російська граматика (синтаксис і морфологія), російська мова як іноземна та методика її викладання, міжкультурна комунікація, урбанолінгвістика, одесика

Наукові публікації: майже 180 наукових публікацій, у тому числі: монографія «Російське мовлення Одеси» (2004), навчальні посібники (у співавторстві) під грифом МОН України «Синтаксис русского языка: Тестовые задания и справочные материалы: учеб. пособие для студентов-филологов» (2011), «Синтаксис русского языка: учебно-методическое пособие для учителя и учащихся старших классов» (2012, 2013); навчальні посібники й методичні рекомендації «Синтаксис современного русского языка: учебное пособие для студентов-иностранцев» (2013), «Методические рекомендации по развитию речевых навыков в учебно-профессиональной сфере иностранных студентов-юристов» (1989, 1993), «Программа учебной диалектологической практики (социолингвистическое направление): для студентов 2 курса филологического факультета специальности «русский язык и литература»» (2012); статті в наукових журналах і збірниках України, Росії, Білорусі, Польщі, Латвії, Молдови, Казахстану, Вірменії, Узбекистану, Китаю, Болгарії

Науково-організаційна робота: з 2002 р. відповідальний секретар, а з 2013 – головний редактор фахового наукометричного (Index Copernicus) журналу «Мова», заснованого в 1993 р. Ю. О. Карпенком;

член Президії УАПРЯЛ; делегат XII и XIII Міжнародних конгресів МАПРЯЛ у Шанхаї та Гранаді;

член міжнародних оргкомітетів щорічної наукової конференції «Русистика и современность» (з 2003)

Нагороди: нагороджений медаллю О. С. Пушкіна (2013, МАПРЯЛ).

Foto kaf rus lang

Викладачі кафедри

 • Степанов Євгеній Миколайович – доктор філологічних наук, доцент
 • Горбань Вікторія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Мальцева Ольга Вадимівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Мурадян Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Шумаріна Тетяна Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Музиченко Юлія Олегівна – старший викладач
 • Собченко Наталія Сергіївна – старший викладач
 • Розвод Ірина Юріївна – викладач

Аспіранти кафедри

 • Громовая Марина Ігорівна
 • Савченко Олександра Валеріївна
 • Майданюк Денис Вікторович

Лаборант кафедри – Костомарова Оксана Вікторівна

УЧБОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Дисципліни кафедри

 • Сучасна російська мова (фонетика та фонологія)
 • Російська ортологія (для іноземних студентів)
 • Сучасна російська мова (лексикологія)
 • Сучасна російська мова (словотвір)
 • Сучасна російська мова (морфологія)
 • Комунікативна морфологія російської мови (для іноземних студентів)
 • Сучасна російська мова (синтаксис)
 • Комунікативний синтаксис російської мови (для іноземних студентів)
 • Сучасна російська мова (стилістика)
 • Давньоруська мова
 • Слов’янська палеографія
 • Історія російської літературної мови
 • Історична граматика російської мови
 • Російська діалектологія
 • Риторика
 • Лінгвістичний аналіз тексту
 • Методика викладання російської мови
 • Методика викладання російської мови як іноземної
 • Російська мова як іноземна
 • Російська мова в соціолінгвістичному аспекті
 • Діагностика письмового мовлення
 • Основи наукових досліджень
 • Методологія лінгвістичних досліджень
 • Актуальні напрями філологічної науки
 • Проблеми світового мовознавства
 • Орфографічний практикум
 • Лінгвістичне країнознавство: мова міста в минулому й сучасному
 • Актуальні проблеми сучасної російської лексикології
 • Російська мовленнєва практика (для іноземних студентів)
 • Російська лінгводидактика
 • Російська ономастика
 • Вступ до теорії мовного впливу

Спецкурси та спецсемінари

 • Філологічний аналіз художнього тексту
 • Лексика російських говірок Півдня України
 • Нейролінгвістичне програмування
 • Основи семасіології
 • Російський мовленнєвий етикет
 • Основи теорії мовленнєвого впливу
 • Основи копірайтингу
 • Мова засобів масової інформації
 • Теорія та практика лінгвокреативності
 • Російське розмовне мовлення в Україні кінця XX – поч. XXI ст.
 • Функціональні аспекти важких випадків російської граматики
 • Російська орфографія та пунктуація в корегуванні та редагуванні
 • Важкі випадки російської орфографії
 • Історична лексикологія російської мови
 • Основи лінгвістичних досліджень
 • Лінгвокогнітивні основи художньої картини світу
 • Образне моделювання людини в дискурсному просторі художнього тексту
 • Мовна ситуація в місті Одесі: минуле й сучасне
 • Соціолінгвістика та мовна політика
 • Російське лінгвокраїнознавство
 • Писемне мовлення в аспекті криміналістичної скриберології

ПРАКТИКИ

 • Діалектологічна – ІV семестр
 • Комунікативна – ІV семестр (для іноземних студентів)
 • Педагогічна – VІІІ, ІХ семестри

 

Kollazh 1 1

Підручники й навчальні посібники, видані кафедрою за останні 5 років

2011

 1. Гукова Л.Н., Степанов Е.Н. Синтаксис русского языка: Тестовые задания и справочные материалы: учеб. пособие для студентов-филологов. – Одесса : Астропринт, 2011. – 384 с. (Под грифом МОН Украины).

2. Оччетин Сезгин (Öççetin Sezgin). Русско-турецкий разговорник (Rusça günlük konuşma sözlükçesi). – Одесса: Печатный дом, 2011. – 148 с. (Автор – студент 4 курсу, науковий керівник – Є. М. Степанов).

3. Горбань В.В. Таблицы по словообразованию. –Одесса, 2011. – Ч2. – 31с.

4. Горбань В.В., Иванова Н.Г. Методические указания и задания по словообразованию для студентов 2 курса украинского отделения филологического факультета ОНУ / В.В. Горбань, Н.Г. Иванова. – Одесса: Optimum, 2011. – 30c.

5. Горбань В.В. Методические указания и задания по современному русскому языку. Морфология. –Одесса, 2011. – Ч1. – 40 с.

2012

6. Гукова Л.Н., Степанов Е.Н. Синтаксис русского языка : учебно-методическое пособие для учителя и учащихся старших классов. – Одесса: Астропринт, 2012. – 360 с.

7. Петрова Л.А. и др. Практическая лексикология русского языка : учеб. пособие. – 2-е изд. – Одесса: Астропринт, 2012. – 232 с.

8. ИщенкоД.С., Петрова Л.А., Ничик Н.Н. Конспекты лекций по истории русского литературного языка XXVII в.в. – Одесса: Астропринт, 2012. – 112 с.

9. Петрова Л.А. Методические указания и модульные задания по дисциплине «История русского литературного языка». – Одесса: ОНУ им. И.И.Мечникова, 2012. – 63 с.

10. Степанов Е.Н. Программа учебной диалектологической практики (социолингвистическое направление) : для студентов 2 курса филологического факультета специальности «русский язык и литература» / Е.Н.Степанов. – Одесса: ОНУ им. И.И.Мечникова, 2012. – 53 с.

2013

11. Гукова Л.Н. Синтаксис русского языка в таблицах и схемах : пособие для учителя. – Одесса: Астропринт, 2013. – 168 с. (Под грифом МОНМС Украины).

12. Гукова Л.Н., Степанов Е.Н. Синтаксис русского языка : учебно-методическое пособие для учителя и учащихся старших классов. – Одесса: Астропринт, 2013. – 360 с. (Под грифом МОНМС Украины).

13. Гукова Л.Н., Петрова Л.А., Степанов Е.Н. Синтаксис современного русского языка: учебное пособие для студентов-иностранцев. – Одесса: ОНУ, 2013. – 208 с.

14. Мурадян И.В., Шумарина Т.Ф. Стилистика русского языка. Культура речи : методические указания и задания для студентов 4 курса филологического факультета специальности «Язык и литература (русские)». – Одесса: ОНУ, 2013. – 30 с.

2014

15. Специализация по русскому языку (аннотированно-библиографический указатель для фуркантов кафедры русского языка) / науч. ред. Л.А.Петрова. – Одесса: ОНУ, 2014. – 170 с.

16. Баранник Л.Ф., Горбань В.В., Шумарина Т.Ф. и др. Схемы лингвистического разбора: методические указания по русскомуязыку для студентов направления 6.020303 – Филология / под ред. Л.А. Петровой. – Одесса: ОНУ им. И. И. Мечникова, 2014. – 84 с.

17. Шумарина Т.Ф., Мурадян И.В. Методические указания и задания по курсу «Русский язык как иностранный. Фонетика» для студентов направления 6.020303 филология специальностей «Язык и литература (русский)» и «Прикладная лингвистика» филологического факультета. – Одесса: ОНУ, 2014. – 46 с.

2015

18. Баранник Л.Ф. Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении. – Одесса: ОНУ, 2015. – 170 с.

19. Савченко О.В., Денисова А.Є. Конспект лекцій (в двох частинах) з дисципліни «Професійно орієнтована польська мова». – Одеса : ОНПУ, 2014. – Ч. 1. – 68 с.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові конференції

Протягом останніх п’яти років кафедра брала участь в організації та проведенні різних конференцій:

1. Проведено 5 конференцій «Русистика и современность»: XIV (2011) – в РДПУ імені О.І. Герцена (Росія, Санкт-Петербург); XV (2012) – в Жешувському університеті (Жешув, Польща); XVI (2013) – в ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна); XVII (2014) – в Університеті ім. Мішеля Монтеня (Бордо, Франція); XVIII (2015) – в Балтійській міжнародній академії (Рига, Латвія). У роботі ХVІ Міжнародної наукової конференції «Русистика и современность», присвяченої 120-річчю від дня народження В. В. Маяковського (Одеса, ОНУ, 18.09–22.09.2013), взяли участь понад 250 дослідників із 15 країн, у тому числі з України – 140.

Kollazh 2

2. Спільно з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Українським комітетом славістів і УАПРЯЛ 13-14.10.2011 р. кафедра провела Другі міжнародні Карпенківські читання, в яких взяли участь понад 150 вчених із 6 країн, у т.ч. з України – 120.

3. Спільно з Одеською міською радою було проведено 2 форуми молодих дослідників-русистів (5-6.06.2012 р. і 4-6.06.2013 р.), у яких взяли участь, відповідно, 150 і 148 (усього 298) студентів, аспірантів і молодих викладачів з 22 міст України, а також із Казахстану, Ірану, Росії, Китаю, Туреччини та Туркменістану.                                                              

4. Спільно з Волгоградським педагогічним і Брестським державним університетами 6-8.07.2013 р. була організована науково-практична конференція вчених міст-героїв Одеси, Волгограда і Бреста «Русский язык на Евразийском пространстве», у якій взяли участь 80 вчених трьох міст.

Odessa 0613 Forum

Монографії за останні 5 років

1. Петрова Л.А. Динамика и статика русского глагола / Л. А. Петрова. – Одесса : ОНУ, 2013. – 158 с.

2. Горбань В.В. и др. Лингвистика креатива : коллективная монографія / Под ред. Т. А. Гридиной. – Екатеринбург: ФГ БОУ ВПО, 2012.

Наукові журнали і збірники за останні 5 років

1. На кафедрі періодично видається фаховий науково-теоретичний журнал «Мова». Останню перереєстрацію в ДАК України журнал пройшов у листопаді 2015 р. на наступні 5 років. З № 12 до друкованого варіанту додається електронна версія на сайтах Національної наукової бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Журнал зареєстровано в національній бібліометричній системі «Україніка наукова». Реферати статей публікуються в Українському реферативному журналі «Джерело». З 2014 р. (з № 21) журнал став міжнародним, оскільки включений у європейську наукометричну систему Index Copernicus. IC Value за 2014 р. склав 67,85, Standardized Value: 6,75. Сайт журналу: www.mova.onu.edu.ua Головний редактор з 2013 р – д.ф.н. Степанов Є. М. За останні п'ять років вийшло 9 номерів: № 16 (2011), № 17, № 18 (2012), № 19, № 20 (2013), № 21, № 22 (2014), № 23, № 24 (2015).

2. За матеріалами літературознавчих доповідей на IX, XII і XVI конференціях «Русистика и современность» кафедра у 2007, 2010 і 2014 р.р. випустила у світ збірники наукових статей «Русистика и современность. Литературоведение». У 2007 р. збірник було присвячено 100-річчю від дня народження Д. С. Лихачова, у 2010 р. – 200-річчю від дня народження М. В. Гоголя, у 2014 р. – 120-річчю від дня народження В. В. Маяковського.

3. У зв'язку з 80-річчям колишнього завідувача кафедри Д. С. Іщенка у 2012 р. було видано ювілейний збірник «О, сколько нам открытий чудных…: Материалы к 80-летию со дня рождения Дмитрия Семёновича Ищенко» (Одесса : ОНУ, 2012. – 128 с.).

4. За підсумками проведених у 2012 і 2013 р.р. форумів молодих дослідників-русистів видано два збірника матеріалів зі статтями більшості учасників: 1) Материалы форума молодых исследователей-русистов в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» 5–6 июня 2012 г. – Одесса: Изд-во КП ОГТ, 2012. – 522 с.; 2) Материалы ІІ Форума молодых исследователей-русистов в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» 5–6 июня 2013 г. – Одесса: Астропринт, 2014. – 248 с.

Захист дисертацій

За останні 10 років були захищені 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій, виконаних на кафедрі:

Докторська дисертація:

Степанов Евгений Николаевич. Русская городская речь в полилингвокультурном пространстве Одессы, 2013 (науковий консультант – Л. О. Петрова)

Кандидатські дисертації

Kollazh 6

 • Май Лікунь. Русский экономический текст в функционально-стилистическом и социолингвистическом аспектах, 2008 (науковий керівник – Є. М. Степанов);
 • Швець Альона Іванівна. Глагольная лексика русских говоров Одесской области, 2008 (науковий керівник – Л. Ф. Баранник);
 • Побережна Ольга Юріївна. Гендерное своеобразие речевой деятельности русской языковой личности, 2010 (науковий керівник – В.В. Горбань);
 • Ібрагімова Венера Февзіївна. Структура и семантика антропонимов в деривационном аспекте (на материале русских и украинских фамилий тюркского происхождения), 2011 (науковий керівник – Л. О. Петрова);
 • Луцеєва Юлія Миколаївна. Русские фразеологизмы с числительными в структурно-семантическом и этнолингвокультурологическом аспектах, 2012 (науковий керівник – Л. Ф. Баранник);
 • Мальцева Ольга Вадимівна. Отражение лексико-семантической системы древнерусского языка в «Архангельском Евангелии 1092», 2013 (науковий керівник – Д. С. Іщенко);
 • Литвин Ольга Володимирівна. Неономинации в русскоязычной прессе ХХІ века (словообразовательный и прагматический аспект), 2013 (науковий керівник – В. В. Горбань)

Представлена до захисту кандидатська дисертація Наталії Сергіївни Собченко «Взаимодействие средств языковой игры в русскоязычном рекламном дискурсе» (науковий керівник В. В. Горбань).

Наукові статті викладачів, аспірантів і студентів

Kollazh 3 1

За останні 5 років (2011–2015) загальна кількість публікацій викладачів, аспірантів і студентів – 424. З них публікацій викладачів – 230, аспірантів і здобувачів – 83, студентів – 95, спільних публікацій викладачів зі студентами – 16.

Найбільша кількість публікацій – статті у наукових журналах та збірниках: 396. У тому числі у фахових виданнях – 130; авторами 71 статті є викладачі, 51 – аспіранти, 3 – студенти, 5 – викладачі спільно зі студентами. З цих 130 статей 18 опубліковані в міжнародних наукометричних журналах.

Багато статей опубліковано у звичайних наукових журналах і збірниках України: 186, авторами 86 з них є викладачі, 18 – аспіранти, 82 – студенти.

У зарубіжних наукових виданнях опубліковано 76 статей, авторами 51 з них є викладачі, 12 –  аспіранти, 5 – студенти, викладачі спільно зі студентами – 8.

Деякі зі статей викладачів та написаних викладачами спільно зі студентами

1

1. Баранник Л.Ф. Лексика русских переселенческих говоров в национально-культурологическом аспекте // Наукові записки Кіровоградського пед. ун-ту. – Сер. Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95. – Ч. 2. – С. 33 – 38.

2. Гукова Л.Н., Фомина Л.Ф. Номинативная парадигма концепта <Петербург> в дискурсе А.С. Пушкина // Записки з ономастики: зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2011. – Вип.14. – С. 41-51.

4. Петрова Л.А. Логическая индукция как принцип стандартизации речевой модели // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство.  № 1.  Луцьк, 2011. – С. 123–128.

5. Петрова Л.А. Авторская семантизация артефактов в художественном тексте // Русская филология. Вестник Харьковского национального пед. ун-та им. Г.С. Сковороды. – № 1-2 (44). – Харьков, 2011. – С. 47–50.

6. Степанов Е.Н. Национальные варианты русского языка или русские территориальные койне? // Мова. – Одеса: Астропринт, 2011. – №16. – С.9-14.

7. Баранник Л.Ф. Традиционная южнорусская лексика придунайских старообрядческих говоров Одесской области / Л.Ф.Баранник // Мова. – Одеса: Астропринт, 2012. – №17. – С.72 – 78.

8. Горбань В.В., Клокова М.В. Фразеологизмы как квазиэталон культурно-национального восприятия // Докса: зб. наук. праць з філософії та філології. – Одеса: ОНУ, 2010. – Вип. 15. – С.494–503.

9. Мальцева О.В. Особенности парадигматических отношений в рукописи «Архангельское Евангелие 1092» // Русская филология. Вестник Харьковского национального педуниверситета им. Г.С.Сковороды. – 2011. – №1-2 (46). – С.69–72.

10. Мурадян И.В., Шумарина Т.Ф. Антропонимическая каузация дискомфорта в речевой коммуникации // Мова: наук.-теор. часопис з мовозн. – Одеса: Астропринт, 2012. – №18. – С.146–149.

11. Степанов Е.Н. Город в контексте научной лингвистической парадигмы // Мова: Наук.-теор. часопис з мовозн. – Одеса: Астропринт, 2012. – №17. – С.14–23.

12. Степанов Е.Н., Пачев О.Н. Коммуникативные характеристики жанра футбольного репортажа // Мова: наук.-теор. часопис з мовозн. – Одеса: Астропринт, 2012. – №18. – С.22–25.

13.Ищенко Д.С. Об одном «сомнительном слове» в словаре Ф. Миклошича // Мова: наук.-теор. часопис з мовозн. – Одеса: Астропринт, 2013. – №19. – С. 5–7.

14. Петрова Л.А. Результативность действия в деривационных глагольных отношениях // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія: Філологія. – Т. 17. – Вип. 4. – Одеса, 2012. – С. 89–93.

15. Шумарина Т.Ф., Грапонова К.Г. Проблема идиолекта в русском политическом дискурсе // Мова: наук.-теор. часопис з мовозн. – Одеса: Астропринт, 2013. – №19. – С.47–50.

16. Горбань В.В., Грибкова М.Н. Фразеологические единицы с партонимом ГОЛОВА в русском и польском языках // Слов’янський збірник. – Чернівці: Букрек, 2013. – Вип. XVII. – С. 230–240.

17. Гукова Л. Н., Трушицына Е. А. Концепт «времена года» в художественной картине мира А.С. Пушкина // Мова. – Одеса: Астропринт, 2014. – № 21. – С. 77–83.

18. Мурадян И.В. Антропонимная вариативность в семейном общении в начале 20 века (на материале романа А. Н. Толстого «Сёстры») // Мова. – Одеса: Астропринт, 2014. – № 22. – С. 120–124.

19. Степанов Е.Н. Развитие научных идей И.В. Ягича в одесской историко-филологической школе // Мова. – Одеса: Астропринт, 2014. – №20. – С. 56–61.

20. Степанов Е.Н.Постановка артикуляции русских согласных у корейцев при национально ориентированном обучении русскому языку / Е. Н. Степанов // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2014. – Вип. 9. – С. 33–37.

21. Шумарина Т.Ф., Тюхтий И.Н. Вербальные стереотипы разновозрастных групп // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 264. – С. 107–109.

22. Шумарина Т.Ф., Сауляк Е.С. Вербальные стереотипы геронтных групп // Мова. – Одеса: Астропринт, 2014. – № 20. – С. 67–70.

23. Степанов Е.Н. Глаголы движения в современных славянских языках // Мова. – Одеса: Астропринт, 2014. – № 22. – С. 206–215.

24. Степанов Е. Н. Языковое пространство в идиостиле писателя и в речи его персонажей (по произведениям Валерия Смирнова) // Наукові записки [Кіровогр. держ. пед. унів. ім. В. Винниченка]. – Серія Філологічні науки (мовознавство). – 2015. – Вип. 138. – С. 281–285.

25. Степанов Е.Н. Одесские шибболеты французского происхождения // Мова. – Одеса: Астропринт, 2015. – № 23. – С. 133–138.

26. Шумарина Т.Ф., Письмиченко В.Ю. Номинация лица в русском эпистолярном жанре // Мова. – Одеса: Астропринт, 2015. – № 23. – С. 128–133.

Деякі зі статей аспірантів і студентів

1. Литвин О.В. Семантическая освоенность иноязычных заимствований // Мова. – Одеса: Астропринт, 2011. – №16. – С. 95–100.

2. Романец Л.А. Характеристика концепта <Одесса> в поэтическом военно-историческом дискурсе Великой Отечественной войны // Наукові записки Кіровоградського пед. ун-ту. – Сер. Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – 2011. – Вип. 95. – Ч. 1. – С. 265–270.

3. Собченко Н. Лингвокреативность современном рекламы: деривационный аспект / Н.С.Собченко // Філологічні студії. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова; 2012. – Вип. 3. – С. 119–125.

4. Пачев О. Коммуникативные типы дискурсивной личности футбольного радио- и телекоментатора / О. Пачев // Філологічні студії. – Одеса: ОНУ; 2012. – Вип. 3. – С. 77-84.

5. Смирнова О.А. Фоносемантический потенциал имён собственных в малой прозе А.Грина // Филологический сборник: Сб. науч. статей. – Харьков: ХНПУ, 2011. – Вып. 10. – С. 45–52.

6. Майданюк Д. Типы логоэпистем в идиостиле Ильфа и Петрова //Філологічні студії– Одеса: ОНУ; 2012. – Вип. 3. – С.63-71.

7. Озджан И. Функциональная характеристика слова дождь в русском языке ( на материале поэзииXIX– начала XX века) //Філологічні студії. – Одеса: ОНУ; 2012. – Вип. 3. – С. 71–77.

8. Залевская М. Деривационные эксперементы Даниила Хармса // Філологічні студії. – Одеса; 2012. – Вип. 3. – С.30-34.

9. Луцеева Ю.Н. Специфика семантики числительных во фразеологизмах // Русская филология: Вестник Харьковского нац. пед. университета им. Г.С.Сковороды. – 2011. – №3-4 (43). – С. 46–49.

10. Федотова Ю.С. Метафорический потенциал зоонима «собака» (на материале русского, украинского и немецкого языков) // Мова. – Одеса: Астропринт, 2012. – №17. – С.99–102.

11. Костянко Ю.О. Индивидуально-авторское осмысление концепта «Петербург» в дискурсе А.С. Пушкина // Материалы форума молодых исследователей-русистов в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» 5–6 июня 2012 г. – Одесса: Изд-во КП ОГТ, 2012. – С. 474–480.

12. Пачев О.Н. Неполные предложения в футбольном телерепортаже // Материалы форума молодых исследователей-русистов в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» 5–6 июня 2012 г. – Одесса: Изд-во КП ОГТ, 2012. – С. 184–189.

13. Чень Шаосюн. Особенности функционирования соединительных союзов в рассказах К.Г. Паустовского // Наук. записки Луганського нац. ун-ту. – № 2 (38): Дискурсологія: мова, культура, суспільство. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 163–178.

14. Просяная А.В. Ролевая позиция объекта в фрейме «Рыболовецкая деятельность» (на материале русских говоров Одесщины) // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. Лінгвістика. – Вип. XVIII. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 127–130.

15. Стрелок Н.В. Русско-английские соответствия в жестовой фразеологии // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. Лінгвістика. – Вип. XVIII. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 203–207.

16.Майданюк Д.В. Антропонимический фрагмент в лингвокультурологическом пространстве нарратива И. Ильфа и Е. Петрова // Мова. – Одеса, 2013. – № 19. – С. 127–130.

17. Громовая М.И. Мем как социумный прецедентный феномен интернет-сообщества // Материалы ІІ Форума молодых исследователей-русистов в рамках VII Международного фестиваля «Великое русское слово». – Одесса: Астропринт, 2014. – С. 78–82.

18. Ли Жунь. Образ цветка в русской лингвокультуре // Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства. – Одеса: Астропринт, 2014. – № 21. – С. 169–172.

19. Собченко Н.С. Графические окказионализмы рекламного дискурса // Мова. – Одеса: Астропринт, 2014. – № 20. – С. 190–195.

20. Денисова Я.И. Оязыковление концепта «дом» в прозе Людмилы Шарга // Мова. – Одеса: Астропринт, 2014. – № 20. – С. 130–133.

21. Костянко Ю.О. Гидронимы в лирике А.С. Пушкина // Записки з ономастики //Operainonomastika: збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2014. – Вип. 17. – С. 153–165.

22. Ли Жунь. Этимология фитоминов в русской лингвокультуре / Ли Жунь // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – № 11. – Т. 1. – С. 38–39.

Деякі з публікацій у зарубіжних виданнях

1

1.Баранник Л.Ф. Некоторые особенности лексики русских переселенческих говоров Одесской области (К проблеме взаимодействия языков и культур в полиэтничном регионе) // Славянские чтения: материалы междунар. научно-теорет. конф. / Славянский университет Респ. Молдова. – Кишинёв, 2011. – Вып. 6. – С. 74–80.

2.Савченко А.В., Степанов Е.Н. Особенности передачи индивидуально-авторских неологизмов в русском переводе романов А. Сапковского «Последнее желание» / А.В. Савченко, Е.Н. Степанов // ZeszytynaukoweUniwersytetuRzeszowskiego. – Nr. 68. – SeriaFilologiczna. – Glottodydaktyka 3. – Cz.1: Problemyjęzykoznawstwaporόwnawczego. – RzeszόwWyd-woUniwersytetuRzeszowskiego, 2011. – S. 137 – 146.

3.  Ищенко Д.С., Зубов Н.И. Антропонимия Слепченского помяника XVI – XVII ст. // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна: Тезисы докладов межд. науч. конф. – М., 2011. – С. 209–211.

4. Петрова Л.А. Моделиэкспликации когнитивных аналогов текста // Материалы Международной научно-практической конф. «Русский мир и русское слово в межкультурном пространстве», посв. 15-летию Фатих университета 25–27 мая 2011 г. – Стамбул, 2011. – С. 239–241.

5. Степанов Е.Н. Языковой портрет Одессы как отражение процессов евроинтеграции в XIXXX вв. // Русистика и современность. 13-я Международная научная конференция: Сб. науч. статей. – Рига: Изд-во БМА, 2011. – С. 456-461.

6. Галяс Е.В., Степанов Е.Н. Фразеология русского воднотранспортного дискурса в текстах разных стилей // Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ: Материалы регионального форума молодых преподавателей русского языка, аспирантов и студентов-русистов (Беларусь, Минск, 21-24.11.2011). – М.; Минск; Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. – С. 37–39.

7. Горбань В.В. Ай-стоперы – дериваты в рекламном тексте // Уральский филологический вестник. – Серия «Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива». – Вып. 2. – Екатеринбург, 2012. – С. 44–51.

8. Гукова Л.Н., Фомина Л.Ф. Образно-прагматический потенциал топонимов в творчестве А.С. Пушкина // Материалы международной науч. конф. «Текст, перевод, культура: русский язык в культурном пространстве Латвии. – Рига, 2012. – С.68–74.

9. Просяная А.В. Лексические особенности субфрейма «Рыбы» в русских говорах Одесщины // Язык и культура Русского Севера: к вопросу о региональной языковой картине мира : сб. науч. трудов. – Архангельск, 2013. – С. 122–126.

10. Петрова Л.А. Смысловая диффузность изоглоссы в концептуальном пространстве художественного текста // Филология и человек. – № 3. – Барнаул, 2013. – С. 140–147.

11. Gorban’ V. Linguistic Studios // Teen-2-Teen. – Redondo Beach [California, USA], 2012. – P. 78–85.

12. Степанов Е.Н. Особенности и преимущества комплексного исследования городской речи // Текст в системе обучения русскому языку и литературе : сб. материалов V Междунар. научно-метод. конф., Астана 14-15 июня 2013. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, 2013. – Т. 1. – C.176–185.

13.СтепановЕ.Н. Фигуры экспрессивного синтаксиса в рассказах Татьяны Толстой // AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis. – T.130. – StudiaRussologicaV. – Kraków, 2012. – S.71–81.

14. Майданюк Д.В. Логоэпистема как единица лингвокультурологического фона / Д.В.Майданюк // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культуралогiя: зборнiк навуковых артыкулаў. – Вiцебск: ВДУ iмя П.М.Машэрава, 2013. – С.162–165.

15. Собченко Н.С. Словообразовательная игра в рекламном дискурсе // Русский язык на евразийском пространстве: совместное достояние и новые вызовы: сб. материалов международной конференции. – Волгоград: Изд-во ИП Поликарпов И.Л., 2013. – С. 62–66.

16 Петрова Л.А. Метаязыковой комментарий в художественном тексте / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. – Folia 154. – Studia Russologica VI. – Kraków: Wyd-wo Naukowe UP, 2013. – S. 47–52.

17. Горбань В.В., Шибаева М.А. Этнопсихолингвистические особенности фразеологической картины мира (на материале русских и польских фразеологизмов, характеризующих человека) // Лингвокультурные феномены в коммуникативном пространстве полиэтинического региона. – Ростов-на-Дону, 2014. – С. 97–100.

18. Мальцева О.В. Лексико-семантическое поле «Наименование животных» в древнерусском каноническом тексте // Русский язык и литература: история и современность. Сборник научных статей по материалам докладов и сообщений конференции, посвящённой 75-летнему юбилею профессора Л.Ф. Копосова. Вып.II. – Москва, МГОУ, – 2015. – С. 74-80.

19. Степанов Е.Н. Методологический прагматизм в изучении русской городской речи // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы ХІІІ Конгресса МАПРЯЛ (г. Гранада, Испания, 13-20 сентября 2015 года) / Ред.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова и др.: в 15 т. – СПб.: МАПРЯЛ, 2015. – Т. 2 : Современный русский язык: социолингвистические аспекты исследования. – С. 151–156.

Олімпіади, конкурси

Kollazh 4 1

Викладачі кафедри беруть участь у роботі секції російської мови Малої академії наук, розробляють завдання й оцінюють їх виконання учасниками різноманітних конкурсів, олімпіад, інтелектуальних ігор, вікторин для школярів і студентів.

У роботі наукового гуртка російської мови, роботою якого керує старший викладач Н. С. Собченко, беруть участь студенти різних спеціальностей філологічного факультету, а також студенти інших факультетів.

Щорічно фурканти кафедри беруть участь і перемагають у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з російської мови, а також у Всеукраїнських олімпіадах з російської мови та літератури. Так, у 2013 р. Денис Майданюк, який зараз навчається в аспірантурі, завоював на Всеукраїнському конкурсі диплом III ступеня за роботу, в якій досліджувалися логоепістеми у творах Ільфа і Петрова; у 2014 р. Марина Громовая, теж нинішня аспірантка, – диплом ІІ ступеня за дослідження інтернет-мемів; у 2015 р Наталія Булка (Колишкіна) завоювала диплом І ступеня за роботу, в якій досліджувалися найменування виробів з борошна в російських говорах Одеської області. У 2015 році команда із двох чоловік, тоді ще студенток 3 курсу Ольги Бойко і Марії Шибаєвої, завоювала І місце на Всеукраїнській олімпіаді з російської мови та літератури в Ужгороді. При цьому кожна зі студенток в індивідуальних завданнях також завойовувала призові місця: від «золота» до «бронзи».

Доповіді на конференціях

Важливим показником рівня кваліфікації вченого, аспіранта, студента є виступи з доповідями на наукових форумах: конгресах, симпозіумах, конференціях, читаннях, семінарах, круглих столах. За 5 років (2011–2015) викладачі, аспіранти та студенти виступили з 514 доповідями на 114 наукових форумах різного рангу. З них викладацьких доповідей – 277, аспірантських – 73, студентських – 164. В Україні члени та фурканти кафедри виступили з 433 доповідями на 78 конференціях, за кордоном – з 81 доповіддю на 33 конференціях. Географія конференцій різноманітна. В Україні це Одеса, Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Львів, Кіровоград, Херсон, Луцьк, Кам'янець-Подільський, Ізмаїл та ін. За кордоном – різні міста Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Франції, Іспанії, Латвії, Китаю, Казахстану, Узбекистану, Туреччини.

Kollazh 5