Кафедра загального та слов'янського мовознавства

Кафедру загального і слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова створено 1968 р., оскільки  в Новоросійському університеті від самого його заснування (1865 р.) славістика та індоєвропеїстика посідали почесне місце. У різний час в університеті працювали видатні філологи: В. І. Григорович, В. Ягич, О. О. Кочубинський, О. І. Томсон, Б. М. Ляпунов, М. В. Бєляєв та ін.

 slav

Yagich

Ватрослав Ягич

Першим завідувачем кафедри став доктор філологічних наук, професор Ю. О. Карпенко (1929‑2009), фундатор Одеської ономастичної школи. До першого складу викладачів кафедри ввійшли доценти К. Є. Гагкаєв, М. В. Павлюк, А. К. Смольська, Н. Г. Рядченко, старший викладач Т. Т. Бевзенко. Надалі К. Є. Гагкаєв захистив докторську дисертацію (1972) і одержав атестат професора кафедри загального і слов’янського мовознавства. Т. Т. Бевзенко після захисту кандидатської дисертації стає доцентом кафедри.

 Karpenko

Ю. О. Карпенко

Наукові інтереси члена Міжнародного комітету ономастичних наук (1960 р.),  академіка АН ВШ України (1996 р.),  члена-кореспондента НАН України за спеціальністю: українська мова (дата обрання: 6. 05. 2006 р.), заслуженого діяча науки і техніки України (2009 р.) Ю. О. Карпенка були різноманітними:  дослідження історії і теорії мовознавства, історії української мови, українського народознавства; праці в галузі славістики, порівняльно-історичного мовознавства; розробка питань орфографії і діалектології, етимології та стилістики; питання етнолінгвістики і соціолінгвістики.

Під керівництвом Ю. О. Карпенка  науковці кафедри загального та слов’янського мовознавства  підготували  три колективні монографії: «Топонімія північно-східної Одещини. Конспект лекцій» / Відп. редактор Ю. О. Карпенко. – Одеса, 1975. – 88 с. Співавтори: А. Т. Бевзенко, К. Е. Гагкаев, Г. Ю. Касім, Н. Г. Рядченко, Л. П. Стичишина, Л. С. Терешко (історико-етимологічний словник ойконімії Ананьївського, Любашівського, Миколаївського і  Ширяївського районів Одеської області);  «Топонімія південно-східної Одещини. Методичні вказівки» / Відп. редактор Ю. О. Карпенко. – Одеса, 1978. – 83 с.  Співавтори: А. Т. Бевзенко, Г. Ю. Касім, Н. Г. Рядченко, Л. П. Зеленко, Е. Е. Мінкевич (історико-етимологічний словник ойконімії Березовського, Іванівського і  Комінтернівського районів Одеської області);  «Гідроніми Нижнього Подністров’я» / За редакцією Ю. О. Карпенка. – Київ-Одеса: Вища школа, 1981. – 112 с. Співавтори:  А.Т. Бевзенко, Л. П. Зеленко, Г. Ю. Касім, Е. Е. Мінкевич, H. Г. Рядченко (історико-етимологічний опис гідронімії лівобережного басейну Нижнього Дністра, описано 516  гідронімів, назв 428 гідрооб’єктів).

З 1979  до 1994 р. кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Ф. П. Сергєєв. Докторську дисертацію на тему «Формування російської дипломатичної термінології (за даними пам’яток писемності XI – XVII ст.)» захистив у  1972 р. Ф.П. Сергєєв  – автор 5 монографій, навчальних посібників, статей з проблем історичної лексикології, соціолінгвістики.

Sergejev 

 Ф. П. Сергєєв

При його активній підтримці при кафедрі з 1993 р. започатковується спеціалізація з болгарської мови. Секцію болгаристики очолила кандидат філологічних наук (з 2005 р. – доктор філологічних наук), доцент В. О. Колесник. У 2007 р. В. О. Колесник стає завідувачем кафедри болгарської філології ОНУ.

На кафедрі працювала видатний сербокроатист, доктор філологічних наук, професор А. К. Смольська (1927–2004), яка досліджувала словотворення південнослов’янських і східнослов’янських мов, опублікувала понад 130 наукових праць, брала участь у Міжнародних з’їздах славістів у Празі (1968), Києві (1983), Братиславі (1993), Кракові (1998). А. К. Смольська є ініціатором і організатором міжнародних Кирило-Мефодіївських конференцій, які з 1995 р. проводились в ОНУ ім. І. І. Мечникова, а також «Слов’янського збірника» (заснований у 1996 р.).

Smolskaya

А. К. Смольська

З 1994 по 1995 роки виконуючим обов’язки завідувача кафедри була доцент, кандидат філологічних наук, знаний дослідник топонімічних систем Г. Ю. Касім. У період з 1995 по 2011 р. кафедру очолював учень професора Ю. О. Карпенка кандидат філологічних наук, а згодом доктор філологічних наук, професор М. І. Зубов.  З 2011  по 2013 р. на чолі кафедри була доцент, кандидат філологічних наук Г. Ю. Касім

З 2013 р. по теперішній час завідувачем кафедри загального та слов’янського мовознавства є провідний полоніст, професор, доктор філологічних наук О.А. Войцева. В 2004 р. за сприяння декана філологічного факультету Є. М. Черноіваненка, Генерального Консульства Республіки Польща в Одесі О.А. Войцева організує при кафедрі спеціалізацію з польської мови, на якій працюють також доценти Г.Ю. Касім, Л.І. Яковенко, польські лектори.

О.А. Войцева керує кафедральною науково-дослідною держбюджетною темою «Сучасні проблеми лінгвістичної славістики в синхронії та діахронії», виконує обов’язки головного редактора «Слов’янського збірника», є рецензентом наукового журналу «Глоттодидактика» (Жешівський університет, Польща).

З 2014 р. при кафедрі створено спеціалізацію з сербської мови, яку забезпечують доцент О.М. Пейчева, ст. викладач Е.Е. Мінкевич.

У 2013/14 навч. р. гранти «Еразмус Мундус 2011» програми Євросоюзу в галузі вищої освіти отримали професор О. А. Войцева (Варшавський університет) і доцент Л. І. Яковенко  (Гуманітарна академія ім. О. Гейштора в м. Пултуськ).

Наукові інтереси членів кафедри пов’язані  з дослідженнями в царині лінгвістичної славістики, зокрема лексикології  і фразеології, символіки обрядового тексту, проблем термінознавства, ономастики, граматики на матеріалі польської, російської, сербської та інших словянських мов.

Кафедра здійснює прийом до аспірантури за спеціальністю 10.02.03 – слов’янські мови.

Члени кафедри співпрацюють з Інститутом мовознавства НАН України, Жешівським університетом (Республіка Польща), Новосадським університетом (Республіка Сербія і Чорногорія), Міжнародним комітетом славістів Республіки Сербія, підтримують зв’язки із зарубіжними колегами.

Vojceva

 

Завідувач кафедри

Войцева Олена Андріївна

доктор філологічних наук, професор

Закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «російська мова та література» у 1975 р.

Докторську дисертацію «Динаміка номінації водогосподарських реалій у польській мові на тлі інших слов’янських мов» захистила у спеціалізованій  вченій раді Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, спеціальність 10.02.03 – словянські мови.

Автор понад 120 наукових і науково-методичних публікацій.

Наукові інтереси пов’язані з історичною і сучасною лексикологією, лінгвокультурологією, методикою викладання слов’янських мов.

 

 slav_kaff

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

 •  Войцева Олена Андріївна – доктор філологічних наук, професор
 •  Яковлева Ольга Василівна - доктор філологічних наук, доцент
 •  Касім Галина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 •  Пейчева Ольга Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент
 •  Яковенко Людмила Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент
 •  Дмитрієв Сергій Володимирович – кандидат філологічних наук, старший викладач
 •  Мінкевич Еріка Еразмусівна – старший викладач
 •  Трушицина Олена Олександрівна – викладач

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Дисципліни кафедри

 • Вступ до слов’янської філології
 • Вступ до мовознавства
 • Старослов’янська мова
 • Історія мовознавства
 • Сучасна слов’янська мова
 • Методика викладання української мови
 • Загальне мовознавство
 • Теорія і практика перекладу
 • Лінгвістичний аналіз тексту
 • Лінгвокраїнознавство Польщі
 • Історія польської мови
 • Стилістика польської мови
 • Теоретична фонетика польської мови
 • Лексикологія польської мови
 • Теоретична граматика польської мови
 • Методика викладання польської мови
 • Теоретична фонетика сербської мови
 • Теоретична граматика сербської мови
 • Лінгвокраїнознавство Сербії

Спецкурси

 • Порівняльна граматика слов’янських мов
 • Основи наукових досліджень
 • Перекладацький практикум
 • Педагогічна риторика
 • Типологія слов’янських стандартних (літературних) мов
 • Актуальні напрями сучасної лінгвістики
 • Практикум з написання есе

Практики

 • Педагогічна – VІІІ, ІХ семестри
 • Асистентська – Х семестр

Підручники і навчальні посібники, видані за останні 5 років

 • Войцева О.А. Польська мова та читання : Програма для 1– 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання  / О. А. Войцева. – Чернівці : Букрек, 2010.– 128 с.
 • Войцева О.А. Польська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (5-й рік навчання). – Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. (у співавторстві з Т. Г. Бучацькою).
 • Войцева О.А. Mетодичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни „Польська мова” для студентів І курсу спеціальностей 8.02030301 „Українська мова і література зі спеціалізацією „Польська мова”, 8.02030302 „Мова і література: російська зі спеціалізацією „Польська мова” / О. А. Войцева. – Чернівці: Букрек, 2013. – 56 с.
 • Войцева О.А., Касім Г.Ю. Робоча програма і контрольні тести з дисципліни „Польська мова” для студентів І курсу спеціальностей 8.02030301 „Українська мова і література зі спеціалізацією „Польська мова”, 8.02030302 „Мова і література: російська зі спеціалізацією „Польська мова” / О. А. Войцева, Г. Ю. Касім. – Чернівці: Букрек, 2013. – 43 с.
 • Войцева О.А. Польська мова: (6-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Чернівці : Букрек, 2014. – 240 с. (у співавторстві з Т. Г. Бучацькою).
 • Дмитрієв С.В. Методика викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Традиційна методика : типологія уроків, методи навчання, розвиток комунікативних умінь і навичок : підручник.— Одеса : Вид-во «Optimum», 2010.— 168 с.
 • Яковенко Л. І. Конспект лекцій з дисципліни "Лексикологія польської мови" /
  Л. І. Яковенко. – Одеса : Астропринт, 2013. – 76 с.
 • Яковенко Л. І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Лексикологія польської мови" для спеціальностей 8.02030301 "Українська мова і література зі спеціалізацією "Польська мова", 8.02030302 "Мова і література: російська зі спеціалізацією "Польська мова" / укладач Яковенко Л.І. – Одеса : Астропринт, 2013. – 47 с.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові конференції

Кафедра організувала і провела Карпенківські читання, присвячені пам'яті доктора філологічних наук, професора, засновника Одеської наукової ономастичної школи, члена-кореспондента Національної академії наук України Юрія Олександровича Карпенка  (6-7 листопада 2014 р.).

Наукові видання кафедри

Кафедрою щорічно видається «Слов’янський збірник».

Захист диссертацій

За останні роки захищено докторську і кандидатську дисертації:

Яковлєва О.В. Символьна мова українського обрядового дискурсу в системі національної лінгвоментальності, 2015. 

Дмитрієв С.В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи у сучасних українських соціолектах, 2015.

Монографії та збірки статей

Войцева О.А. Водогосподарська лексика польської мови від давнини до сучасності.-- Чернівці : Букрек, 2010.— 424 с.

Яковлєва О.В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2014. – 396 с.

«Людиною бути – це мистецтво». Збірник памяті доктора філологічних наук, професора
А.К. Смольської / Редколегія Є.М. Черноіваненко (відпов. ред.) та ін. – Одеса, 2014. – 276 с.

Студентська наукова робота

При кафедрі працює словянський науковий студентський гурток (керівник – доцент
Л. І. Яковенко). Тематика доповідей тісно пов’язана з плановою науковою темою кафедри. Студенти-полоністи є учасниками орфографічного конкурсу з польської мови (м. Івано-Франківськ):  в 2014 р. студентка А. Остапенко посіла 1 місце, отримавши диплом.

Фурканти кафедри щорічно беруть участь у студентських наукових конференціях, друкують статті у збірнику наукових студентських праць «Філологічні студії».