Кафедра теорії літератури і компаративістики

Кафедра була створена у 1967 році на базі кафедр української літератури і російської літератури. До 2003 року вона називалася кафедрою теорії та методики викладання літератури, а з 2003 року була перейменована у кафедру теорії літератури та компаративістики.

 VyazovskWeb

Г. А. В’язовський

Двадцять п’ять років (1967-1992) кафедрою керував її засновник – доктор філологічних наук, професор Г.А.В’язовський – фахівець із питань психології творчої праці письменника, художнього сприйняття, теорії літературного процесу, автор монографій «Орбіти художнього слова» (1969), «Від життя до художнього твору» (1979), «Творче мислення письменника» (1982), «Світ художньої літератури» (1987); був співавтором підручника «Теорія літератури» (1975). Як визначний дослідник психології творчості і художнього сприйняття, Г. А. В'язовський увійшов до «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1976. - Т. 9. - С. 214).

Колектив кафедри став ініціатором та організатором проведення конференцій з проблем родів і жанрів. Перша така конференція (вона мала статус Всесоюзної) відбулася у 1968 році, друга – у 1975-му.

З 1992 року кафедрою завідує доктор філологічних наук, професор Шляхова Нонна Михайлівна. Під її керівництвом кафедра проводить третю (1997 р.) і четверту (2003 р.) наукові конференції. Обидві конференції були присвячені пам’яті професора Г. А. В’язовського.

 Kollazh profesori teor

На початку 90-х років колективною темою наукових досліджень було обрано проблему автора і авторства у художній літературі. У період з 2001 по 2006 рік колектив кафедри вирішив зосередитися на проблемі рецепції та інтерпретації, що спонукало до аналізу тексту і художнього світу літературного твору. З 2011 року кафедра бере участь у виконанні кафедральної науково-дослідної теми № 215 «Текст і художній світ літературного твору: аспекти взаємодії». Номер державної реєстрації – 0111 U 005723. № 174. Підстава до виконання теми – наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 1516-18 від 03.06.2011.

Під керівництвом завідувача кафедри Шляхової Н.М. постійно функціонує наукова школа, так з 2007 – 2010 рр. на кафедрі працювала наукова школа «Характер в художній літературі», з 2011 року – «Наративний дискурс художньої літератури кінця ХХ – поч. ХХІ ст.»

 

 

Shlyahova

 

Завідувач кафедри

Шляхова Нонна Михайлівна

доктор філологічних наук, професор

 

У 1959 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «українська мова та література».

Кандидатську дисертацію «Емоції у творчому процесі письменника і художньому творі» захистила у спеціалізованій вченій раді при філологічному факультеті Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова у 1971 р.

Докторську дисертацію «Духовний світ особистості у радянській багатонаціональній прозі 60-70-х років» захистила в Інституті світової літератури ім. М.Горького АН СРСР у 1986 р.

Автор монографій «Емоції і художня творчість» (1981), «Духовний світ сучасника: Морально-етичні пошуки в сучасній радянській багатонаціональній літературі» (1982), «Хїудожній тип: Соціальна і духовна характерність» (1990), збірника «Життя порізнені листочки» (2003), навчального посібника «Еволюція форм художнього узагальнення» (2011).

Основні наукові інтереси: теорія і психологія художньої творчості, проблеми літературознавчої антропології та герменевтики.

Нагороди і відзнаки: «Відмінник освіти України», Почесна нагорода голови Одеської обласної державної адміністрації (2003), Почесна грамота Верховної Ради України (2005).

terlit

 

Викладачі кафедри

  • Шляхова Нонна Михайлівна – доктор філологічних наук, професор
  • Черноіваненко Євген Михайлович - доктор філологічних наук, професор
  • Пащенко Микола Васильович - кандидат філологічних наук, доцент
  • Грицкевич Михайло Ремович - кандидат філологічних наук, доцент
  • Коробкова Наталя Костянтинівна - кандидат філологічних наук, доцент
  • Подлісецька Ольга Олегівна - кандидат філологічних наук, старший викладач
  • Мізінкіна Олена Олексіївна - кандидат філологічних наук, старший викладач

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра забезпечує викладання таких курсів:

загальних:

Вступ до літературознавства.

Естетика.

Інтерсеміотика вербальної творчості.

Історія українського літературознавства.

Історія української літературної критики.

Компаративістика.

Методика викладання літератури.

Основи літературознавства.

Переклад в літературознавчому аспекті.

Поетика.

Теорія літератури.

Проблеми літературознавчої методології

спеціальних:

Основи наукових досліджень.

Історична поетика.

Аналіз художнього твору у школі.

Література в колі інших, суміжних з нею мистецтв.

Світова літературно-критична думка.

Інтерпретація художнього тексту.

Метафора в епічному творі.

Міфопоетика в літературі.

Типи і структура уроків з літератури.

Лірика як рід літератури.

Поетика драми.

Художній час і художній простір в зображальному мистецтві та художній літературі.

Проблема автора: аспекти теорії та історії.

Проблеми теорії літературного процесу.

Навчальні курси читаються студентам всіх спеціальностей філологічного факультету, факультету романо-германської філології та студентам підготовчого відділення.

Наукова робота кафедри

За результатами наукових досліджень членів кафедри були опубліковані такі колективні монографії: «Проблеми рецепції та інтерпретації художнього тексту» (Одеса: Астропринт, 2003. – 352с.), «Автор і авторство у словесній творчості» (Одеса: Поліграф, 2007. – 391с.), «Методологічні аспекти літературознавчого синтезу» (Одеса: Астропринт, 2008. – 376с.), «Автор – Твір – Читач» (Одеса: Астропринт, 2012. – 240с.).

Монографії, підручники та посібники членів кафедри за останні роки

Монографії:

Давнє українське малярство (ХІ-ХVІІІ ст.): монографія /А. А. Жаборюк. – Одеса: Маяк, 2003. – 208 с.

– Життя порізнені листочки /Шляхова Н.М. – Одеса: Астропринт, 2003. –

– Метафорична природа новели (структура, рецепція, концептуалізація): монографія / М. В. Пащенко. – Одеса: Астропринт, 2009. – 296 с.

– Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літературної критики): монографія/ Рева Л.В. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 344с.

– Жизнь под знаком Университета/ Евгений Черноиваненко; авт. вступ. ст. О.И.Вавилова. – Одесса: Одес.нац. ун-т им. И.И.Мечникова, 2014. – 242 с.

– Нонна Михайлівна Шляхова: біобібліографічний покажчик /голов. ред. І.М. Коваль; наук. ред. Є.М. Черноіваненко; уклад. Г.П. Бахчиванжи; бібліогр. ред. М.О. Подрезова. – 2-ге вид., допов. – Одеса: Астропринт, 2015. – 168с.

Навчальні посібники, методичні рекомендації:

– Методичні матеріали до курсу теорії літератури для магістрантів спеціальності «Російська мова та література»: навчально-методичний посібник/ Черноіваненко Є.М. – Одеса: Астропринт, 2005. – 84 с.

– Методичні рекомендації до курсу літературної компаративістики для студентів філологічного факультету / М. Р. Грицкевич. – Одеса: студія Негоциант, 2006. – 19 с.

Історичні художні стилі доби Середньовіччя:навчальний посібник зі спецкурсу / А. А. Жаборюк. – Одеса: Астропринт, 2007. – 120 с.

– Художній світ доби Відродження (ідеї, образи, стиль): посібник з історії світової художньої культури / А. А. Жаборюк. – Одеса: Астропринт, 2010. – 192 с.

– Компаративістика: навчально-методичний посібник для студентів - філологів п’ятого курсу спеціальності «українська мова та література», «болгарська мова та література» / Н. К. Коробкова // Відп. ред. Н. М. Шляхова. – Одеса, Видавничий центр «ОНУ», 2010. – 84 с.

Історія української критики: методичні рекомендації для студентів-філологів другого курсу спеціальності «українська мова та література» / Н. К. Коробкова. – Одеса, Видавничий центр «ОНУ», 2010. – 48 с.

– Еволюція форм художнього узагальнення: навчальний посібник / Шляхова Н.М. – Вид. друге, доповн. – Одеса: Астропринт, 2011. – 152с.

– Вивчення форм метафоризації в епічному творі: навчальний посібник. /Пащенко М.В.– Одеса: Астропринт, 2014. – 160 с.

– Історія українського літературознавства: методичні рекомендації / Подлісецька О. / – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 26 с.

– Бароко (доба, людина, стиль, художній світ): посібник з історії світової художньої культури / Анатолій Жаборюк. – Одеса: Астропринт, 2015. – 208 с.

Колектив кафедри став ініціатором регулярного проведення наукових Круглих столів – «Текст – контекст – інтертекст» (2007 р.), «Літературний твір як текст і художній світ» (2012 р.), «Художній світ твору» (2013), «Художність як літературознавчий феномен» (2014 р.). У 2016 році планується проведення Круглого столу «Рецептивно-комунікативний підхід до літератури як мистецтва слова».

Починаючи з 1997 року по наш час при кафедрі видається фаховий збірник наукових праць «Проблеми сучасного літературознавства» (відповідальний редактор – проф. Шляхова Н.М., а з 2006 року – професор Черноіваненко Є.М.). Щорічно виходить 1-2 збірники.

Матеріали наукової діяльності членів кафедри апробовано на численних українських та міжнародних конференціях, зокрема таких, як наукових Філологічних семінарах Інституту філології Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка (Київ, 1998–2012р.р.); VІ Міжнародній Кирило-Мефодіївській конференції (Одеса, 2000р.); Міжнародній науковій конференції «А.С.Пушкин и мировой литературный процесс» (Одеса, 21 жовтня, 2005р.); на Міжнародному науковому конгресі «Іван Франко: дух, наука, думка, воля» (Львів, 2006р.); Всеукраїнській науковій конференції «Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології» (Тернопіль, 10–11 квітня 2008р.); Міжнародній науковій конференції «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» (Львів, 20–21 листопада 2008р.); Міжнародній науковій конференції «Наукова спадщина О.О.Потебні в контексті розвитку європейської філологічної думки ХІХ–ХХ ст.» (Харків, 5–7 жовтня 2010 р.); Міжнародній науковій конференції «Поетика містичного» (Чернівці, 2010 р.); Міжнародній науковій конференції «Серебряный век: диалог культур» (Одеса, 19–20 жовтня, 2011 р.); щорічних Фащенківських читаннях (Одеса, 2007–2013 рр.); Першій Міжнародній конференції «Образ Одеси в слов’янських літературах» (Одеса, 12–13 вересня 2013 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Слов’янські наукові читання: літературознавчій та лінгвокультурологічний аспекти» (Одеса, 2015 р.) та багатьох інших.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з Інститутом філології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка, Львівським національним університетом імені І. Франка, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, партнерські зв’язки зПридністровським державним університетом ім. Т.Шевченка, в результаті чого члени кафедри брали участь у Міжнародному круглому столі «Тарас Григорович Шевченко: світова слава генія», (Придністровський державний університет імені Т. Шевченка, Інститут мови та літератури, м. Тирасполь, 2014) та у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства» (м. Тирасполь, Придністров’я, 2013) та публікували статті у міжнародному збірнику «Актуальні питання мовознавства та літературознавства»: Зб. наукових праць / Відп. ред. Дружинець М.Л. – Тирасполь: Поліграфіст, 2014., з Одеським Південноукраїнським університетом ім. Ушинського, кафедра української та зарубіжної літератур.

За наслідками виконання наукової теми на кафедрі відбувся захист докторської дисертації Л.В. Реви «Неореалістична українська та російська проза першої третини ХХ століття: традиції та рецепції наративу» (2012) та кандидатських дисертацій О.О. Подлісецької «Модифікації жанру новели в український літературі 60–80-х років ХХ століття (Є.Гуцало, В.Шевчук, А.Колісниченко)» (2009р.), О.О. Мізінкіної («Поетика історичної романістики Раїси Іванченко» (2012 р.).

Кафедра плідно працює з талановитими студентами, фуркантами кафедри, які беруть участь у Всеукраїнських студентських наукових конференціях, наукових круглих столах та цікавих студентських проектах. Зокрема, О. Волошина у 2013 році одержала диплом «Найкращий студент-науковець України в Одеському регіоні», а також одержала грамоту та диплом за найкращу наукову роботу на Всеукраїнській олімпіаді у номінації «Маловідомі сторінки з історії педагогічної думки регіону», Ялта, 2013, Березнікова О., Деміраки К. та Прокудіна К. виступили з доповідями на Регіональному міжвузівському науково-практичному семінарі «Мова філософської культури», (Одеса, 2012); прозвучали доповіді фуркантів кафедри на Регіональній міжвузівській конференції «Філософські читання» (ПНПУ ім. Ушинського), Тарасова Ю. брала участь у Студентських наукових конференціях ОНУ імені І.І.Мечникова, у ХІІ Міжнародній студентській Кирило-Мефодіївській конференції.

Щорічно фурканти кафедри публікують статті у збірниках «Філологічні студії»: [зб. наукових статей студентів філологічного факультету ОНУ]. – Одеса, «Філологічні обрії:[зб. наук. праць молодих учених України]. – Кривий Ріг та інших.

Грамоти, нагороди:

Шляхова Н. М. – Відмінник освіти,

Почесна відзнака Голови Одеської обласної адміністрації,

Почесна грамота Верховної ради України,

Грамота на честь 75-річчя філологічного факультету,

Грамота за активну участь у роботі круглого столу «Тарас Шевченко: світова слава генія» (Придністровський державний університет імені Т. Шевченка, Інститут мови та літератури, м. Тирасполь),

Грамота «Кращий викладач року очима студентів»,

Грамота Одеської обласної державної адміністрації.

– Черноіваненко Є.М. – Відмінник освіти,

Грамота Верховної ради України,

Почесна відзнака Сенату Республіки Польща,

Медаль «Іван Вазов» від уряду Республіки Болгарія,

Почесна відзнака «Bene merito» Міністерства закордонних справ Республіки Польща,

Почесний знак «Слава і честь України» Міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва,

Грамота за активну участь у роботі круглого столу «Тарас Шевченко: світова слава генія» (Придністровський державний університет імені Т. Шевченка, Інститут мови та літератури, м. Тирасполь),

Нагрудний знак МОН «За наукові та освітні досягнення»

– Пащенко М.В. – Почесна грамота Верховної Ради,

Грамота на честь 75-річчя філологічного факультету,

Грамота Одеської обласної державної адміністрації,

Подяка Міністерства освіти і науки України.

Грамоту за перемогу у конкурсі молодих вчених ОНУ імені І. І. Мечникова (2013) отримала Коробкова Н. К., яка є науковим керівником більшості науково активних студентів-фуркантів кафедри.

Мізінкіна О.О. Грамота «За сумлінну працю, добросовісне виконання посадових обов’язків та з нагоди 75-річчя факультету».

При кафедрі є магістратура, аспірантура і докторантура.