Кафедра світової літератури

Кафедра світової літератури була створена у травні 2000 року на базі кафедри російської літератури, що була заснована у 1865 році, у рік відкриття Новоросійського університету. У Новоросійському університеті працювали відомі літературознавці В. М. Мочульський, Д. М. Овсянико-Куликовський, О. О. Потебня, В. М. Істрін. Сферою їх інтересів були методологія літературних досліджень, психологізм в російськії літературі, поетика і міфопоетика, літературна критика і журналістика. На кафедрі були розробленні курси з історії західноєвропейської літератури, які читали професори О. І. Кирпічников, Ф. Є. Корш. Професор М. І. Мандес читав лекційні курси з давньогрецької літератури. Ця наукова традиція зберігається і сьогодні.

mirlWeb

Друге народження кафедри відбулося у 1937 році: саме тоді вона була відновлена у складі новоутвореного філологічного факультету. Очолив її відомий літературознавець і фольклорист, професор Р. М.Волков.

volkov

З 1945 по 1961 рік кафедрою завідувала доцент Л. І.Збандуто, а з 1967 по 1967 – доцент Л. В.Берловська. Важливими подіями в тогочасному житті кафедри стали наукові конференції «Максим Горький» (1962) і «Літературна Одеса 20-х років» (1964).

Проблеми російської літератури ХІХ ст. вивчалися доцентом З. А. Бабайцевою, яка керувала у 1954-1972 рр. науковою Пушкінською комісією при Будинку вчених, а також І. І. Цукерман, Є. В. Владимирова, В. Ф.Руденко. Дослідженням творчості письменників ХХ ст. займалися доценти Є. І. Петряєва, Д. С.Чернявська, Л. А. Бурчак, Д. К. Кондратьєва.

До середини 60-х років до складу кафедри російської літератури входили також викладачі зарубіжної літератури Б. О. Шайкевич, О. П. Ковальчук, О. Б. Дорман.

У 1968-1987 рр. кафедру очолював доктор філологічних наук, професор М. О. Левченко. Сферу його наукових інтересів складали проблеми жанрів епічної прози, традицій і новаторства в російській літературі початку ХХ ст., творчість О. О. Блока та В. В. Маяковського. Під його керівництвом успішно захистили дисертації Н. М. Раковська, Л. С. Амбокадзе, В. І. Силантьєва, Н. В. Сподарець, А. Є. Ільяш, які стали доцентами кафедри.

levchenko

М. О. Левченко

З 1988 по 2000 р. кафедрою завідував доктор філологічних наук, професор А. О. Слюсарь. Ці роки позначені подальшим зростанням наукової та педагогічної кваліфікації членів кафедри. Так, у 1991 р. захистив докторську дисертацію «Поетика символістського роману» С. П. Ільйов, а у 1993 р. – докторську дисертацію «Епічна проза О. С. Пушкіна і М. В. Гоголя у типологічному співставленні» А. О. Слюсарь, в 1999 р. – докторську дисертацію «Давньокиївська агіографічна проза ХІ –- першої третини ХІІІ ст» О. В.  Александров.

slysar

А.О.Слюсар

З 2000 р. кафедру світової літератури очолює кандидат філологічних наук, доцент Н. М. Раковська. Сфера її наукових інтересів: проблеми літературознавства, історія і теорія літературної критики, концепція людини у світовій літературі та критиці. З вересня 2006 р. вона є головою Пушкінської комісії при Будинку вчених. З 2000 р. кафедра розробила і впровадила в учбовий процес нові лекційні курси: «Культурно-історичні епохи в російській літературі», «Риси російської словесності як художньої системи», «Українська та зарубіжна культура», «Українське та зарубіжне мистецтво», «Історія світової літератури від античності до сучасності», «Культурологія», загалом – 35 курсів.

Кафедра є організатором наукових конференцій «О. С. Пушкін та світовий літературний процес», яка присвячена пам’яті проф. А. О. Слюсаря (2001, 2004, 2009), «Срібний вік: діалог культур», присвячена пам'яті проф. С. П. Ільйова (2002, 2006, 2012), «Слов’янські наукові читання: літературознавчий та культурологічний аспекти» (2013), «Слов’янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти» (2015). За матеріалами наукових конференцій видаються збірники статей. Видано навчальні посібники з грифом МОН: «Психологізм у світовій літературі», «Національно-культурний компонент у текстах світової літератури», «Національно-культурний компонент у текстах світової літератури. Авторська модель світу». Видано монографічні дослідження В. Б. Мусій «Міф у художньому засвоєнні світосприйняттям людини літературної епохи передромантизму та романтизму» (2006), «Міфопоетика російської передромантичної та романтичної прози» (2008), «Образ «свого», «іншого», «чужого» в російській прозі першої половини ХІХ століття» (2011),Н. М. Раковської «Літературна критика. Проблеми теорії та історії» (2007), А. Т. Малиновського «Обломов» І. О. Гончарова. Аспекти жанру» (2015). Побачили світ колективні монографії кафедри «Модель світу у художньому тексті» (2009), «Авторські світи в художньому тексті. Стратегії аналізу» (2014).

У 2009 р. видано книгу вибраних праць професора А. О. Слюсаря і спогадів про нього «Слюсарь Арнольд Алексеевич : Memoria».

У 2013 р. видано програми лекційних курсів та плани практичний занять кафедри світової літератури.     

У 2014 р. видано методичні матеріали кафедри світової літератури: тести, завдання, питання.

zav

Завідувач кафедри 

Раковська Ніна Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент

 

У 1970 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «російська мова та література».

Кандидатську дисертацію «Г. В. Плеханов і В. Г. Бєлінський (полеміка 90-х рр. ХІХ ст)» захистила у 1974 р. у спеціалізованій вченій раді при факультеті.

Основні напрями наукової роботи: історія літературознавства, історія російської літературної критики, модель світу в художньому та критичному текстах кінця ХІХ-початку ХХ ст.

Була нагороджена відзнакою Верховної Ради України.

mirkaf

Викладачі кафедри

 • Раковська Ніна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент;
 • Мусій Валентина Борисівна – доктор філологічних наук, професор;
 • Сподарець Надія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент;
 • Морєва Тамара Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент;
 • Малиновський Артур Тимофійович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Фокіна Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент;
 • Добробабіна Ольга Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент;
 • Остапенко Сергій Володимирович – кандидат філологічних наук, старший викладач;
 • Беньковська Ганна Дмитрівна – старший викладач;
 • Вербенко Валентина Миколаївна – старший викладач;

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Дисципліни кафедри:

 • Усна народна творчість
 • Історія давньоруської літератури
 • Історія російської літератури ХVІІІ ст.
 • Історія російської літератури І пол. ХІХ ст.
 • Історія російської літератури ІІ пол. ХІХ ст.
 • Історія російської літератури к. ХІХ-поч.ХХ ст.
 • Історія російської літератури І пол. ХХ ст.
 • Історія російської літератури І пол. ХХ ст.
 • Сучасна російська література
 • Риси російської словесності як художньої системи
 • Основи наукових досліджень
 • Культурно-історичні епохи в російській літературі
 • Історія давньоруського мистецтва.
 • Історія російського мистецтва XVIII ст.
 • Історія російського мистецтва XIX ст.
 • Історія російського мистецтва кінця XIX – початку ХХ ст.
 • Історія російської літературної критики.
 • Історія російського літературознавства.
 • Російське літературознавство ХХ ст.
 • Історія російської культури
 • Культурологія
 • Антична література
 • Історія світової літератури доби Середньовіччя
 • Історія світової літератури доби Відродження
 • Історія світової літератури доби Просвітництва
 • Історія світової літератури доби ХІХстоліття
 • Історія світової літератури доби ХХстоліття
 • Художня література для дітей
 • Література епохи постмодерну
 • Література південних та західних слов’ян  
 • Російська література в  загальнослов’янському та світовому  літературному контексті
 • Зарубіжна література доби Середньовіччя
 • Зарубіжна література доби Просвітництва та Відродження
 • Зарубіжна література ХІХ – ХХ століття
 • Легенди та міфи народів світу

Спецкурси кафедри:

 • Актуальні напрямки філологічної науки
 • Основи наукових досліджень
 • Основа наукової роботи
 • Європейський поетичний модернізм
 • Аналіз художнього тексту
 • Герменевтика поетичного твору
 • Літературні напрями в світовій літературі (романтизм)
 • Поетика ліричних циклів ХХ ст.
 • Інтерпретація та рецепція критичного тексту
 • Міфологічна модель світу та її місце в епосі та світовій художній літературі

ПРАКТИКИ

 • Країнознавча практика - ІІ семестр
 • Педагогічна  практика – VІІІ, ХІ семестри
 • Переддипломна практика – Х семестр
 • Асистентська практика – Х семестр
 • Культурологічна практика - VІ семестр
 • Музейна практика - ІV семестр (для іноземних студентів)

practica

У Києво-Печерській лаврі під час культурологічної практики

Підручники та навчальні посібники, видані протягом останніх 5 років

 • Програми лекційних курсів кафедри світової літератури. Ч. ІІ / Відпов. ред. Н. М. Раковська. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2010.
 • Мусій В. Б. Історія російської літератури XIX століття: учбовий посібник для іноземних студентів / В. Б. Мусій. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011.
 • Мусій В. Б. Зарубіжна література XIX століття: методичний посібник / В. Б. Мусій. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011.
 • Малиновський А. Т. Аспекти вивчення літературних жанрів: учбовий посібник / А. Т. Малиновський. – Одеса: Астропринт, 2011.
 • Мусій В. Б. Основи наукових досліджень: учбовий посібник / В. Б. Мусій. – Одеса: ОРИДУ НАДУ, 2011.
 • Мусій В. Б. Російська література 1801 – 1855 рр.: учбовий посібник / В. Б. Мусій. – Одеса: ОНУ, 2011.
 • Добробабіна О. Ю., Морєва Т. Ю., Мусій В. Б. Давньоруська література: учбово-методичний посібник для іноземних студентів / О. Ю. Добробабіна, Т. Ю. Морєва, В. Б. Мусій. – Одеса: Астропринт, 2011.
 • Авторські світи  в художньому тексті : [учб. посібник]; [гриф МОН] / від. ред. Н. М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2011.
 • Сподарець Н. В. Методичні рекомендації  з курсу лекцій  “Історія російської літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.” / Надія Сподарець. – Одеса : Вид-во  ОНУ  ім. І. І. Мечникова, 2012.
 • Сподарець Н. В. Культурно-історичні епохи в літературі : учбово-методичний посібник / Надія Сподарець. – Одеса : Вид-во  ОНУ  ім. І. І. Мечникова, 2012.
 • Одеса: сторінки літературної історії. Краєзнавчий дискурс: [навч.посібник] / відп. ред. Раковська Н. М. – Одеса: Астропринт, 2012.
 • Мусій В. Б. Теорія літератури: учбовий посібник / В. Б.Мусій. – Одеса: ОРИДУ НАДУ, 2012
 • Морєва Т. Ю., Мусій В. Б. Епос давнини та середньовіччя: учбовий посібник / Т. Ю. Морєва, В. Б.Мусій. – Одеса: Астропринт, 2012
 • Мусій В. Б. Російська література 1870 – 1890-х рр.: учбовий посібник / В. Б. Мусій. – Одеса, 2012.
 • Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри світової літератури / Відпов.ред. Н. М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2013.
 • Сподарець Н. В. Історія російської літератури кінця ХІХ – поч.. ХХ ст.: учбово-методичний посібник. / Н.В. Сподарець. Одеса : Вид-во  ОНУ  ім. І. І. Мечникова, 2013.
 • Вербенко В. М. Проза М. Булгакова (20-і рр.): учб. посібник / В. М. Вербенко. – Одеса: Астропринт, 2013.
 • Мусій В. Б. Російська література другої половини  XIX ст.: методичний посібник в допомогу вчителю / В. Б. Мусій. – Одеса: Астропринт, 2012.
 • Мусій В. Б., Морєва Т. Ю. Основи наукової роботи студента: учбовий посібник / В. Б.Мусій, Т. Ю. Морєва. – Одеса, 2013
 • Фокіна С.О. Образ творчої особистості в ліричних циклах М. Цвєтаєвої 1910–1920-х років : [учб. посібник]; [гриф МОН] / С.О. Фокіна. – Одеса: Астропринт, 2013.
 • Фокіна С.О. Зарубіжна література другої половини ХХ ст.: [методич. вказівки] / С.О. Фокіна. – Одеса: вид-во ОНУ, 2013.
 • Фокіна С.О. Естетична парадигма російського постмодернізму: [методич. вказівки] / С. О. Фокіна. – Одеса: вид-во ОНУ, 2013.
 • Методичні матеріали кафедри світової літератури: тести, завдання, питання. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2014.
 • Мусій В. Б. Історія зарубіжної літератури  першої половини ХІХ ст. Епоха романтизму: учбовий посібник / В. Б. Мусій. – Одеса: ОРИГУ НАГУ, 2015.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові конференції

 • О. С. Пушкін і світовий літературний процес: Міжнародна наукова конференція пам’яті професора А. О. Слюсаря. Проходить раз на чотири роки.
 • Срібний вік: діалог культур: Міжнародна наукова конференція пам’яті професора С. П. Ільйова. Проходить раз на чотири роки.
 • Слов’янські наукові читання: літературознавчий та культурологічний аспекти.
 • Наукові читання до 85-річчя від дня народження  професора А. О. Слюсаря.
 • Слов’янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти. Проходить раз на п’ять років.

 1 

 2

Захист дисертацій

За останні п’ять  років членами кафедри захищені дисертації:

 • - докторська дисертація В. Б. Мусій «Міфопоетична парадигма у російській преромантичній та романтичній прозі 20-40-х років ХІХ ст.»;
 • - кандидатська дисертація А. Т. Малиновського «”Обломов” І. О. Гончарова: жанрові особливості і роль у процесі розвитку російського роману ХІХ ст.»;
 • - кандидатська дисертація С. О. Фокіної «Ліричні цикли М. Цвєтаєвої 10-20-х років: проблема цілісності»;
 • - кандидатська дисертація О. Ю. Добробабіної «Жанрова структура повістей Л. М. Толстого 80-х – 90-х рр. ХІХ ст.»;
 • - кандидатська дисертація С. В. Остапенка «Жанр портрета в літературній критиці О. Мандельштама».

Наукові дослідження кафедри

Монографії:

 • Ільйов С. П. Російський символістський роман. Аспекти поетики / С. П. Ільйов. – Одеса: Друкарський будинок, 2004. – 184 с.
 • Слюсар А. О. Проза О. С. Пушкіна та М. В. Гоголя: Досвід жанрово-типологічного зіставлення / А. О. Слюсар // Слюсар А. О. : Memoria. – Одеса : Астропринт, 2009. – 584 с.
 • Мусій В. Б. Міф в художньому освоєнні світосприйняття людини літературою епохи преромантизму і романтизму / В. Б. Мусій. – Одеса: Астропринт, 2006. – 432 с. 
 • Раковська Н. М. Літературна критика. Проблеми теорії та історії / Н. М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2007. – 304 с.
 • Мусій В. Б. Міфопоетика російської преромантичної і романтичної прози / В. Б. Мусій. – Одеса: Астропринт, 2008. – 300 с.
 • Модель світу в художньому тексті. Колективна монографія / Відп. ред. Н. М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2009. – 336 с.
 • Мусій В. Б. Образ «свого», «іншого», «чужого» в російській прозі першої половини ХІХ століття / В. Б. Мусій. – Одеса: Астропринт, 2011. – 168 с.
 • Авторські світи в художньому тексті. Стратегії аналізу. Колективна монографія / Відп. ред. Н. М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2014. – 360 с.
 • Малиновський А. Т. «Обломов» І. О.  Гончарова. Аспекти жанру:  монографія / А. Т. Малиновський. – Одеса: Астропринт, 2015. – 260 с.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

3 1 

Основні напрями студентської наукової роботи:

 • організація наукового гуртка з актуальних проблем вивчення прози ХХ - ХХI ст.;
 • організація зустрічей з викладачами кафедри з метою спільного обговорення актуальних проблем вивчення літератури як перший крок студентів до науки;
 • виступи студентів з доповідями на наукових конференціях; у 2014 році таких студентів було 15;
 • індивідуальні консультації викладачів для студентів, які виявляють здібності до науково-дослідної роботи;
 • публікація студентами статей у наукових збірках; у 2014 – 2015 р.р. свої статті опублікували А. Балабекян, В. Беспалова, Н. Бліжина,  О. Бойко, Н. Івлева,  А. Каган, А. Косєнкова, В. Косован, Є. Мітєва, Т. Руссєва, Л. Сопруненко, В. Хорошилова, Н. Плахотнюк, С. Полонська.
 • участь студентів у конкурсах, олімпіадах; у 2015 році у Всеукраїнській студентській олімпіаді з російської мови і літератури (м. Ужгород) грамоту за І місце отримала О. Бойко  (ІV курс російського відділення);
 • проведення олімпіад з російської мови та літератури.