Освітні програми філологів

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

           Робочі й навчальні програми

            Навчальні плани

            Рецензії, відгуки стейкхолдерів на ОНП

Рівень вищої освіти третій (доктор філософії, спеціальність 035 філологія, PhD)

ДИСЦИПЛІНИ:

Обов’язкові дисципліни

 • Філософія науки та етика науковця
 • Наукова проєктна діяльність та інтелектуальна власність
 • Академічне письмо іноземною мовою
 • Комунікаційні технології наукового дискурсу
 • Історія, концепції та сучасні досягнення науки
 • Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень
 • Педагогічна (асистентська) практика

 Вибіркові дисципліни (філологічний факультет)

 • Актуальні напрями сучасного мовознавства
 • Актуальні напрями сучасного літературознавства
 • Основні проблеми прикладних лінгвістичних досліджень
 • Авторські світи письменників-неоромантиків
 • Світова теоретико-літературна думка початку ХХІ століття
 • Основи нейролінгвістичного програмування
 • Основи лінгвоконфліктології
 • Сучасні літературознавчі стратегії інтерпретацій художніх текстів
 • Основи лінгвоперсонології
 • Технології комунікативного впливу
 • Функційні типи мови

Вибіркові дисципліни (факультет РГФ)

 • Педагогіка вищої школи
 • Художня, наукова і мас-медійна комунікація як об’єкт лінгвістичних досліджень
 • Когнітивна ономастика
 • Компаративна імагологія
 • Лінгвокультура і переклад в сучасному парадигмальному просторі
 • Когнітивно-комунікативна аксіологія
 • Вітчизняні та міжнародні науковометричні бази даних
 • Теолінгвістика у руслі синергетичних процесів
 • Гендерні дослідження в лінгвістиці
 • Густаторний код культури
 • Художня література як форма комунікації
 • Проблеми та перспективи досліджень територіального варіювання мовлення
 • Нейролінгвістика в парадигмі сучасної філології
 • Екфраза в сучасному літературознавчому сприйнятті
 • Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії

 Вибіркові дисципліни (інші факультети)

 • Психологія ефективного управління часом
 • Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності
 • Методи статистичної обробки даних

ДОКУМЕНТАЦІЯ PhD 035 ФІЛОЛОГІЯ