Кафедра прикладної лінгвістики

Прикладна лінгвістика – це унікальна царина знань, яка поєднує мовознавство з іншими науками: психологією, педагогікою, соціологією, фізіологією, правознавством, криміналістикою, інформатикою, математикою, – і при цьому заснована на філософському осмисленні функцій мови.

Звичайно, існування таких універсальних спеціалістів або об’єднання вчених різного профілю на одній кафедрі – доволі рідкісне явище. Саме тому найчастіше кафедри прикладної лінгвістики обмежуються підготовкою викладачів іноземних мов, перекладачів або спеціалістів з формалізації і комп’ютерної обробки текстів.

Кафедра прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, яка була створена у 2000 році на основі кафедри українознавства та міжкафедральної групи викладачів-прикладників, взяла за орієнтир найсучасніше розуміння прикладної лінгвістики, основну увагу приділяючи саме розробкам мовних технологій на базі останніх досягнень мовознавства, семіотики, психології, соціології, інформатики, когнітології.

До складу нової кафедри з числа групи «прикладників» увійшли д.ф.н., проф. Н.В. Бардіна, яка очолила кафедру, доценти Т.В. Пономаренко, Г.С. Яроцька, старший викладач О.В. Антонюк і – за сумісництвом – доц.. В.Г. Волошин, який забезпечував викладання дисциплін комп’ютерного циклу.

З кафедри українознавства до складу нового колективу увійшли доценти Л. І. Синявська, Л. В. Шевчук, старший викладач, відмінник освіти В. І. Гризан, викладачі Н. М. Борисенко, Н. В. Вдовиченко, Л. І. Стрій. Для того, щоб забезпечити заявлений високий потенціал нової кафедри, для роботи за сумісництвом були запрошені д. ф. н., проф., згодом – член-кореспондент НАН України Ю. А. Карпенко і д. ф. н., професор М. І. Зубов.

Загалом кафедрою розроблено понад 30 нових лекційних курсів, програми всіх практик. У 2002 році вийшов збірник «Програми і навчальний план спеціальності «Прикладна лінгвістика». – Випуск перший», до якого ввійшло 25 програм.

Кафедра постійно прагнула, щоб її назва відповідала суті, щоб усі лекційні курси були засновані не лише на нових досягненнях науки, але й на власному досвіді розробок і впровадження в практику технологій оптимізації функціонування мови в суспільстві.

Так, у 2001 році на кафедру для читання лекцій були запрошені провідні спеціалісти Московського університету імені. М. Ломоносова і Міжнародного центру міжкультурних комунікацій А. Кібрик та М. Бергельсон. З лекцією перед студентами виступив Президент Public Relations України Г. Г. Почепцов (згодом – радник Президента України).

Проф. Н. В. Бардіна, працюючи за сумісництвом головним науковим співробітником Одеського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України, розробила нові методики проведення ідентифікаційних і класифікаційних лінгвістичних експертиз анонімних текстів, комплексну методику виявлення наявності маніпулятивних прийомів у дискурсах. На базі цих методик було проведено ряд експертиз для слідчих органів різних регіонів України, і цей досвід був використаний для читання лекційних курсів «Експериментальні методи дослідження мови та основи мовленнєвої діагностики», «Сугестивна лінгвістика» та спецкурсу «Юрислінгвістика». Співробітництво Н. В. Бардіної із Держспоживстандартом України дало можливість розробити нові технології аналізу зовнішніх реклам, що, з одного боку, знову допомогло довести випадки порушення Законів України, а з іншого, стало матеріалом для лекцій із семіотики, юрислінгвістики, сугестивної лінгвістики.

zav-appl-ling

Н. В. Бардіна

Доцент Т. В. Пономаренко з 2003 року за сумісництвом виконує обов’язки радника генерального директора з питань маркетингу і реклами

Промислово-торговельної компанії ШАБО, розробляє репутаційний менеджмент компанії. Досвід її роботи надав обґрунтованості її лекціям з мовленнєвих технологій реклами, Public Relations.

Доцент Л. В. Шевчук на основі лекційного курсу з діагностики дитячого мовлення створила тренінги на базі Одеської приватної загальноосвітньої школи Ніка-М, де, в свою чергу, проводить практичні заняття зі студентами.

Доценту Г. С. Яроцькій у викладанні курсів перекладу, ділового етикету і протоколу допомагає досвід роботи екскурсоводом-перекладачем у компанії «Тартус-Тур», викладачем в Одеському лінгвістичному центрі, тренером з ділової комунікації.

Таке реальне поєднання теорії і практики дозволило кафедрі виконати дві унікальні наукові теми із спеціальним фінансуванням: у 2002 – 2004 роках разом із ОНДІСЕ виконувалась тема «Методика оцінювання достатності звукозапису для проведення лінгвістичних ідентифікаційних експертиз»; у 2003 – 2005 роках група членів кафедри проводила дослідження в межах теми «Технології мовленнєвого впливу». У розробці держбюджетної теми «Мовна інтерпретація світу» (2002 - 2005) брали участь усі викладачі та аспіранти. Отримані результати були використані у викладанні лекцій, написанні статей, монографії Н. В. Бардіної «Античная матрица нашей души».

Велику увагу кафедра приділяє позааудиторній, профорієнтаційній та просвітницькій роботі. З метою популяризації досліджень в царині прикладної лінгвістики в 2000 році була створена громадська молодіжна організація «Аудиторія-80», яка зняла декілька просвітницьких телепередач, створила 2 радіореклами й 3 телевізійні ролики, оригінальні листівки й буклети спеціальності.

Проф. Н. В. Бардіна щороку читає науково-популярні лекції в Одеській філії Грецького фонду культури, проводить семінари для працівників ЗМІ, виступає в телепередачах. У засобах масової інформації із повідомленнями, пов'язаними з науковими темами кафедри, виступають також доценти Т. В. Пономаренко, Л. В. Шевчук, Г. С. Яроцька.

З вересня 2011 року кафедру очолює доцент Н.В.Кондратенко.

Випускники кафедри, які працюють в органах державного управління, в ОНДІСЕ, в рекламних агентствах, на радіо, телебаченні, які створили власні центри з вивчення іноземних мов, техніки мовлення, підтримують з кафедрою постійний зв'язок.

Почесними грамотами та подяками різних рівнів нагороджені завідувач кафедри проф. Бардіна Н. В., доценти Пономаренко Т. В., Фоміна Л. Ф., Шевчук Л. В., Яроцька Г. С.

 KondratenkoWeb

Завідувач кафедри

Кондратенко Наталя Василівна

доктор філологічних наук, доцент

 

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальностями «російська мова та література» (1997) та «українська мова та література» (1999).

Кандидатську дисертацію «Питальні речення в українському поетичному мовленні» за спеціальністю «українська мова» захистила в 2001 році у спеціалізованій вченій раді в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.

Працювала бібліотекарем відділу мистецтв Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького, асистентом, старшим викладачем кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. З 2002 року – доцент кафедри журналістики філологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, з 2010 – доцент кафедри прикладної лінгвістики. З 2008 року – заступник декана філологічного факультету з навчальної роботи.

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, дискурсологія, політична лінгвістика, синтаксис художнього тексту. Працює над докторською дисертацією «Синтаксична організація модерністського та постмодерністського дискурсу».

Автор монографії «Український політичний дискурс: текстуалізація реальності» (Одеса: Чорномор’я. – 156 с.) та співавтор колективної монографії «Реклама та PR в масовоінформаційному просторі» (Т.Ю. Ковалевська, Н.В. Кутуза, Н.В. Кондратенко, О.О. Порпуліт. – Одеса: Аспропринт, 2009. – 400 с.), автор 90 статей.

Читає курси: прагматика, міжкультурна комунікація, політична лінгвістики, вступ до перекладознавства, основи наукових досліджень, лінгвістична типологія та мовні ареали.

Нагороди: Почесна грамота Академії педагогічних наук України, Подяка Президії НАН України.

 priklad

 

Викладачі кафедри

 • · Бардіна Наталя Василівна – доктор філологічних наук, професор
 • · Кондратенко Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • · Пономаренко Тетяна Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Фоміна Людмила Федорівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Шевчук Лариса Василівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Яроцька Галина Сергіївна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Волошин Володимир Григорович - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Гризан Віра Іванівна – старший викладач
 • · Семененко Олександра Юріївна – викладач
 • · Борисенко Наталя Миколаївна – викладач
 • · Вдовиченко Наталя Володимирівна – викладач
 • · Воробйова Олександра Сергіївна – викладач 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Дисципліни кафедри

 • · Основи прикладної лінгвістики
 • · Фізіологія і техніка мовлення
 • · Загальна і прикладна фонетика
 • · Орфографія та основи коректорської правки
 • · Експериментальні методи дослідження мови та основи мовленнєвої діагностики
 • · Мовленнєвий практикум з української мови
 • · Міжкультурна комунікація
 • · Семіотика
 • · Комп’ютерна грамотність
 • · Теорія комунікації та сучасні інформаційні технології
 • · Психолінгвістика
 • · Історія української культури
 • · Історія зарубіжної культури
 • · Основи програмування
 • · Загальна і прикладна семантика
 • · Комп’ютерна і квантитативна лінгвістика
 • · Когнітивна лінгвістика
 • · Соціолінгвістика та основи мовної політики
 • · Сугестивна лінгвістика
 • · Мовні технології суспільних відносин
 • · Дискурсологія
 • · Комп’ютерна лексикографія
 • · Мовні технології реклами
 • · Автоматична обробка природної мови
 • · Мовленнєва діагностика у навчальних закладах
 • · Практична стилістика
 • · Теорія і практика перекладу
 • · Методика викладання іноземних мов
 • · Прикладна графіка та дешифрування
 • · Прикладне програмне забезпечення
 • · Філософія мови і лінгвістична методологія
 • · Перспективні напрями розвитку інформаційних технологій
 • · Культурологія
 • · Лінгвістична типологія та мовні ареали
 • · Практична лексикографія російської мови
 • · Прагматика
 • · Порівняльна українсько-російська лексикографія і фразеологія
 • · Основи мовленнєвої діяльності
 • · Вступ до перекладознавства
 • · Українське наукове мовлення
 • · Українська мова у зв’язку з професійним спрямуванням

 

Спецкурси

 • · Юрислінгвістика
 • · Українська мова як іноземна
 • · Переклад наукового тексту
 • · Мовні технології реклами
 • · Політична лінгвістика
 • · Мовленнєвий маркетинг
 • · Гендерна лінгвістика

Практики

 • · Навчальна мовленнєво-маркетингова – 2 та 4 семестри
 • · Виробнича соціолінгвістична – 6 семестр
 • · Виробнича викладацька – 8 семестр
 • · Виробнича аналітико-когнітивна – 10 семестр

 priklWeb1

 

Підручники та навчальні посібники, видані за останні 5 років

 • · Шевчук Л. В., Вдовиченко Н. В. Мовленнєвий практикум з української мови: Навчальний посібник. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2007. – 238 с.
 • · Фомина Л. Ф., Гукова Л. М. Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина: Словарь. Пособие для учителя. – Одесса: Астропринт, 2008. – 392 с.
 • · Борисенко Н. М., Гризан В. І., Шевчук Л. В. Навчальний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум». – Одеса: Астропринт, 2009. Обсяг – 7 д.а.
 • · Борисенко Н. М., Гризан В. І.,Стрій Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням для студентів ІСН Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Посібник. – Одеса, 2010.
 • · Борисенко Н. М., Гризан В. І.,Стрій Л. І. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання з української мови за професійним спрямуванням. Посібник. – Одеса, 2010.
 • · Яроцкая Г. С. Деловая коммуникация: этикет и протокол: Учебное пособие. – Одесса. Астропринт, 2010. – 210с. (Перевидання, виправлене, доповнене).

 

Наукова робота кафедри

Наукові конференції:

Кожні два роки кафедра організовує проведення міжнародних науково-практичних конференцій з проблем прикладної лінгвістики. За останні роки проведено:

 • · ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми прикладної лінгвістики», присвячена пам’яті Р. Якобсона. Одеса, 28 квітня – 1 травня 2008 р.
 • · IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми прикладної лінгвістики», присвячена 130- річчю з дня народження Л. В. Щерби. Одеса, 21-24 квітня 2010 р.

 

Наукові збірники, які видає кафедра:

 • 1. Записки з загальної лінгвістики: Зб. наукових праць / За заг. ред. Н. В. Бардіної.
 • 2. Проблеми прикладної лінгвістики: Зб. наукових статей за матеріалами Міжнародних науково-практичних конференцій з проблем прикладної лінгвістики / За заг. ред. Н. В. Бардіної.

При кафедрі працює аспірантура, в якій зараз навчається 3 аспиранти (А.Р. Вечерко, К.С. Подгурська, Ю.С. Шевченко).

 

Монографії, видані кафедрою за останні 5 років

Монографії:

 • 1. Бардина Н. В. Античная матрица нашей души. – Одесса: Астропринт, 2009. – 288 с.

Словники:

 • 1. Фомина Л. Ф. Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина: Словарь. – Одесса: Астропринт, 2008. – 392 с.

 

Студентська наукова робота

Активну участь у науковому житті кафедри беруть студенти: при кафедрі працює наукова група „ Експериментальна лінгвістика” (науковий керівник – проф. Н.В. Бардіна), студенти неодноразово брали участь у різних конференціях, конкурсах і олімпіадах, де посідали призові місця, отримували нагороди та почесні грамоти.

Зокрема, у IV Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з соціолінгвістики (Львівський національний університет імені І. Я. Франка, 2007 рік) Дереновська І. посіла третє місце; в обласному студентському конкурсі з російської мови та літератури (ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008 рік) Клєвак Н. отримала звання лауреата в номінації «Наукова робота».

У 2007 році відбулася II Всеукраїнська олімпіада з прикладної лінгвістики в м. Львові, де студентка Кисельова А. була нагороджена почесною грамотою. У 2008 році відбулася Регіональна олімпіада з російської мови, де студентка Клєвак Н. отримала спеціальний приз за наукову роботу, а студенти Нерубащенко Ю. і Сидоренко В. посіли призові місця.

В 2009 році в I, II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у напряму «Українська мова та література, методика їх викладання» студентка Сидоренко В. посіла друге місце; в 2010 році у Всеукраїнському науковому конкурсі з соціолінгвістиці (м. Горлівка) студенти І. Бойко і Ю. Нерубащенко отримали дипломи за новаторські розробки у сфері соціолінгвістики. Таким же дипломом у 2011 році нагороджено студентку Д. Семенченко.

Команда спеціальності «Прикладна лінгвістика» – «Логос», яка посіла третє місце у конкурсі поліглотів, була нагороджена почесною грамотою Одеської міської ради.

Наукові публікації фуркантів кафедри:

 • 1. Дереновська І. Субмиры семиосферы: дискурс парты // Сб. науч. статей «Номинация и дискурс». – Минск, 2006 (наук. кер. проф. Н. В. Бардіна).
 • 2. Кисельова А. Семіотика їжі у системі національної ментальності // Прикладна лінгвістика 2006: проблеми і рішення: Тези науково-методичної конференції молодих науковців. - Миколаїв :НУК, 2006 (наук. кер. проф. Н. В. Бардіна).
 • 3. Сидоренко В., Яроцька Г. С. Вербалізація концептуального простору «економіка» у свідомості сучасного представника української нації // Научный журнал «Культура народов Причерноморья». - №168. – Т. 2. – 2009. / Под ред. Ю. А. Катунина. – Симферополь, 2009 (наук. кер. доц. Г. С. Яроцька).
 • 4. Норик О. Вербальна трансмутація музичного твору // Філологічні студії: Зб. Наук. статей. – Одеса: ОНУ, 2010 (наук. кер. проф. Н. В. Бардіна).
 • 5. Крецу О. Психіатрична акцентуація молдавського спонтанного наративу // Філологічні студії: Зб. Наук. статей. – Одеса: ОНУ, 2010 (наук. кер. проф. Н. В. Бардіна).
 • 6. Нерубащенко Ю. Трансформація маніпулятивно-комунікативного простору передвиборчої кампанії: зміна конструкту (на матеріалі реклами Ю. Тимошенко) // Філологічні студії: Зб. Наук. статей. – Одеса: ОНУ, 2010 (наук. кер. проф. Н. В. Бардіна).