Кафедра прикладної лінгвістики

 1

Завідувач кафедри –

доктор філол. наук, професор Кондратенко Наталія Василівна

 

 

 2

Працівники:

 • професор, д.філол.н. Кутуза Наталя Валеріївна,
 • доцент, к.філол.н. Семененко Олександра Юріївна,
 • доцент, к.філол.н. Шевчук Лариса Василівна, 
 • доцент, к.філол.н. Труба Ганна Миколаївна, 
 • доцент, к.філол.н. Стрій Людмила Іванівна,
 • доцент, к.філол.н. Вдовиченко Наталія Володимирівна,
 • доцент, к.філол.н. Билінська Олександра Сергіївна,
 • доцент, к.філол.н. Кіщенко Алла Миколаївна

Стисла історія кафедри:

Кафедра прикладної лінгвістики була створена в 2000 році на базі кафедри українознавства, на якій залишилися викладачі української ділової мови як прикладного курсу: доц. Л. В. Шевчук, доц. Л. І. Синявська, ст. викл. В. І. Гризан, викладачі Н. М. Борисенко, Н. В. Вдовиченко, Л. І. Стрій. До них приєдналися фахівці з кафедри російської мови: доц. Т. В. Пономаренко, доц. Г. С. Яроцька, з української мови – ст. викл. О. В. Антонюк, а за внутрішньовузівським сумісництвом ще проф. О. І. Бондар, доц. Т. Ю. Ковалевська, доц. В. Г. Волошин. 

Очолила кафедру проф. Н. В. Бардіна, яка захистила докторську дисертацію в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН України і працювала професором кафедри російської мови, а за сумісництвом – головним науковим співробітником (лінгвістом-експертом) Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції України.

На перших етапах роботи на кафедрі дещо штучно були об’єднані фахівці з когнітології, експериментальної лінгвістики, теорії комунікації та викладачі української ділової мови, мовознавці та літературознавці. Треба було, з одного боку, переробити курси ділового мовлення, надавши їм психолінгвістичного, комунікативного спрямування, з іншого, – залучити всіх викладачів до навчального процесу в групах зі спеціальністю “прикладна лінгвістика”, розпочати розробку такої наукової теми, яка б охоплювала інтереси всіх членів кафедри.

Усе це було здійснено. Загалом було розроблено понад 30 нових лекційних курсів, програми всіх практик. У 2002 році вийшов збірник “Програми та навчальний план спеціальності “Прикладна лінгвістика”, куди увійшло 25 програм. 

Організація кафедри надала можливість координувати зусилля, обговорювати апробації курсів, проблеми у навчанні студентів, стала передумовою створення нової освітньої програми, яка була затверджена Міністерством освіти та науки України на початку 2001 року.

З 2011 року кафедру очолює Наталія Василівна Кондратенко, яка в 2012 році захистила докторську дисертацію «Український модерністський і постмодерністський дискурс: комунікативно-прагматичний і текстово-синтаксичний аспекти» та є автором понад 150 наукових праць.  

Дисципліни кафедри:

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Комунікативна логіка
 • Теорія і практика перекладу
 • Лінгвістична прагматика
 • Психолінгвістика
 • Семантика
 • Фізіологія і техніка мовлення
 • Філософія мови та методологія лінгвістики
 • Загальна і прикладна морфологія
 • Загальний і прикладний синтаксис
 • Політична лінгвістика
 • Соціолінгвістика
 • Когнітивна лінгвістика
 • Юрислінгвістика та лінгвоекспертологія
 • Дискурсологія
 • Порівняльна граматика російської та української мов
 • Порівняльна лексикологія та фразеологія російської та української мов
 • Мовні технології реклами та зв’язків з громадськістю
 • Основи мовленнєвої діяльності
 • Українська та зарубіжна культура
 • Українська мова як іноземна
 • Переклад наукового тексту
 • Історія перекладознавства
 • Актуальні проблеми та методологія сучасної лінгвістики
 • Наукове мовлення та основи професійної комунікації
 • Методологічні проблеми перекладознавства
 • Копірайтинг і основи СЕО-оптимізації
 • Діловий етикет і бізнесові комунікації
 • Лінгвістичне моделювання і корпусна лінгвістика

 3

Наукові інтереси кафедри

На кафедрі виконується наукова тема: Дослідження текстово-дискурсивних одиниць: теоретико-прикладні аспекти» (№ 183, Наказ №964-18 від 24.04.2018, номер державної реєстрації 0118U001787).

На сучасному етапі на кафедрі сформовано основні наукові напрями, об’єднані в межах проблематики прикладного мовознавства.

Проблеми політичної лінгвістики перебувають у центрі уваги проф. Н. В. Кондратенко, яка розробила теорію ігрової природи політичної комунікації й поєднує теоретичну роботу з практикою створення політичних текстів й підготовки промов українським політикам. У межах цього напряму захищено кандидатські дисертації Л. І. Стрій і О. С. Билінською. Результатом цієї роботи стала колективна монографія Кондратенко Н. В., Стрій Л. І., Билінська О. С. Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія мовленнєвих жанрів: монографія; за заг. ред. Н. В. Кондратенко. Одеса: Астропринт, 2019. 236 с.

Проблеми мовленнєвого впливу та маніпуляцій у рекламному дискурсі й дискурсі мас-медіа досліджено в численних наукових розвідках Н. В. Кутузи. Новий напрям лексикографічної роботи представлений у наукових розробках проф. Н. В. Кутузи, яка теоретично обґрунтувала та видала «Короткий асоціативний словник рекламних слоганів» (Одеса, 2011) у співавторстві з Т. Ю. Ковалевською та монографію: Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 736 с. 

Проблеми сучасної когнітивної лінгвістики постали в центрі уваги у зв’язку з розробленням питань лінгвоментальності та концептології. У межах цього напряму була підготовлена докторська дисертація Г. С. Яроцької та видана монографія Яроцкая Г. С. Русский язык как зеркало экономического сознания: монография Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2017. 456 с. А також виконано кандидатську дисертацію Н. В. Вдовиченко, яка є співавтором колективної монографії: Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень: монографія / Л. М. Марчук, Т. М. Сукаленко, Н. В. Вдовиченко, А. М. Сріант. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 196 с.

Теорія мовленнєвої діяльності та психолінгвістика як актуальні напрями сучасної науки представлені в наукових розвідках Л. В. Шевчук, яка поєднує теоретичні підходи з практичним втіленням, досліджуючи питання фізіології і техніки мовлення, мовленнєвої діагностики. Під керівництвом Л. В. Шевчук виконуються наукові роботи, присвячені розвитку дитячого мовлення та мовленнєвим порушенням.

Проблеми функційної граматики належать до наукових інтересів доц. О. Ю. Семененко і доц. Г. М. Труби, а питання художньої комунікації – доц. А. М. Кіщенко.

 

На кафедрі прикладної лінгвістики захищені дисертації

 

 • Докторів філологічних наук:
 1. Яроцька Г. С. Мовна репрезентація економічної свідомості в російській лінгвокультурі. Спеціальність 10.02.02 – російська мова. 2016 р.
 2. Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. 2018 р.
 • Кандидатів філологічних наук:
 1. Труба Г. М. Функціональна взаємодія категорій становості та аспектуальності в українській мові. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник – проф. т. Ю. Ковалевська. 2014 р.
 2. Стрій Л. І. Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: семантичний і лінгвопрагматичний аспекти. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко
 3. Вдовиченко Н. В. Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині світу. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко. 2015 р.
 4. Перепелиця (Корпусова) М. С. Мовні трансформації в мас-медійному дискурсі: комплексний аналіз. Спеціальність 10.02.02 – російська мова. Науковий керівник – проф. Н.В.Кондратенко. 2015 р.
 5. Билінська О. С. Агітаційні жанри українського політичного дискурсу: сугестивний і лінгвопрагматичний аспекти. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко. 2017 р.
 6. Добровольська Д. М. Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською мовами. Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко. 2017 р.
 7. Просяна А. В. Дослідження українського юридичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко. 2018 р.
 8. Кіщенко А. М. Категорія адресантності в художньому тексті: мовні засоби вираження (на матеріалі української прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст.). Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко. 2018 р.
 9. Нерян С. О. Аргументативний дискурс української інтернет-комунікації в соцмережах: лінгвопрагматичний аспект. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко. 2020 р.

Кафедра активно розвиває й інші нові напрями, що є перспективними для подальшою роботи – комп’ютерна та математична лінгвістика. Визнанням досягнень кафедри є співпраця з європейськими університетами в галузі прикладної лінгвістики.

Наукові збірники кафедри:

Актуальні проблеми прикладної лінгвістики (видається з 2014 року, загальна кількість – 1 випуск)

Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія (лінгвістика).

Кутуза Н. В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу: зб. статей / Н. В. Кутуза. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 288 с.

Посібники:

Кондратенко Н. В. Комунікативна логіка [навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «прикладна лінгвістика» та «українська мова та література» / Н.В. Кондратенко. – Одеса : В.В.Букаєв, 2014. – 22 с.

Борисенко Н. М. Стислі контексти лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Частина І. Одеса: ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2017. – 26 с.

Борисенко Н. М. Культура наукової української мови. Навчально-методичний посібник. – Одеса: ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2017. – 50 с.

Труба Г. М. Українська мова за професійним спрямуванням (частина 1 і частина 2) для студентів першого курсу спеціальності «Правознавство». – Одеса, 2017. – 60 с;

Труба Г. М. Методика викладання іноземних мов для студентів 4 курсу спеціальності прикладна лінгвістика. – Одеса, 2017. – 44 с.

Пономаренко Т. В. Мовні технології реклами та громадських відносин: Для студентів 1 курсу філологічного факультету, спеціальність «Прикладна лінгвістика». –  Одеса, 2017. – 24с.

Пономаренко Т. В. Мовні технології реклами та зв`язки з громадськістю: Для студентів філологічного факультету, спеціальність «Українська  мова». –  Одеса, 2017. – 24с.

Пономаренко Т. В. Мовні технології реклами та зв`язки з громадськістю: Для студентів філологічного факультету, спеціальність «Російська мова». –  Одеса, 2017. – 24с.

Семененко О.Ю. Практична стилістика: Методичний посібник для студентів філологічного факультету спеціальності «прикладна лінгвістика» /
О.Ю. Семененко. – Одеса: ПолиПринт, 2018. – 56с.

Семененко О.Ю. Українська мова за професійним спрямуванням: Методичний посібник для студентів історичного та біологічного факультетів/
О.Ю. Семененко. – Одеса, ПолиПринт, 2018. – 65с.

Наукові конференції, проведені кафедрою в 2012–2018 роках:

2012 – І Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»

2014 – ІІ Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»

2016 – ІІІ Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»

2019 – ІV Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»

 4

Досягнення студентів

Снігоцька Юлія посіла ІІ-ге місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «прикладна лінгвістика», 2013, Національний університет «Львівська політехніка».

Чунакова Тамара посіла третє місце на Всеукраїнській студентській олімпіади з прикладної лінгвістики (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016 р.). Виступ-презентація: Векторна скерованість впливу політичних слоганів.

 5

Чунакова Тамара посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова, література (у т. ч. методики їх викладання)» (м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017 р.). Виступ-презентація: Мовні особливості українських політичних рекламних слоганів: впливовий аспект.

Кучма Гліб посів третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з прикладної лінгвістики (м. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020 р.).

4