Наукова робота

Наукова робота є одним з найважливіших напрямів діяльності філологічного факультету, членами колективу вважається головною умовою професійного ставлення до своєї діяльності. Науковий колектив філологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова складається з 10 докторів філологічних наук, 52 кандидатів та 13 викладачів, які не мають наукових ступенів. Підвищенню наукового статусу викладачів та їхніх вихованців сприяє наявність на факультеті спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Вчена рада Д 41.051.02 із спеціальності 10.02.01 - «українська мова» з 2011 року має статус докторської. Вчена рада К 41.051.10 діє за спеціальностями 10.01.01 – українська література; 10.01.02 – російська література. У ній захищають свої дисертації здобувачі наукового ступеня кандидата філологічних наук. З 2011 по 2015 рр. викладачами факультету та їхніми дисертантами захищено 8 докторських та 35 кандидатських дисертацій. У 2015 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук захистила Яковлева Ольга Василівна (науковий консультант – проф. Ковалевська Т.Ю.). Кандидатські дисертації цього ж року захистили: Костенко  Ганна Костянтинівна (науковий керівник – проф. Н.П. Малютіна), Остапенко Сергій Володимирович (науковий керівник – доц. Сподарець Н.В.), Сайковська Олена Юріївна (науковий керівник – д.ф.н. Сиваченко Г.М.), Дмитриев Сергій Вікторович (науковий керівник – проф. Т.Ю. Ковалевська), Стрій Людмила Іванівна (науковий керівник – проф. Н.В. Кондратенко), Вдовиченко Наталія Володимирівна (науковий керівник – проф. Н.В. Кондратенко), Перепелиця (Корпусова) Марія Сергіївна (науковий керівник – проф. Н.В. Кондратенко).

Наукові публікації:

Філологічний факультет традиційно посідає в Одеському національному університеті одне з чільних місць за кількістю публікацій. Протягом 2011-2015 років науковцями факультету було видано 26 монографії, 60 збірників наукових праць. З 1943 статей, надрукованих за останні п’ять років у різних журналах та збірниках, 270 статей вийшло у зарубіжних виданнях. У 2015 році було видано 8 монографій, 13 наукових збірників, 398 статей, з яких 138 – у виданнях, які було затверджено ВАК України як фахові, 69 – за межами України. 70 статей було надруковано студентами факультету самостійно та 1 – у співавторстві з науковим керівником.

Наукові збірники, які було видано факультетом у 2015 році і які Постановою Президії ВАК України включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт із філології:

Проблеми сучасного літературознавства: Зб. науков. праць / відп.ред. проф. Черноіваненко Є.М. – Одеса, 2015. – Вип. 20. – 22, 79 др.арк.

Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства / Відп. ред. проф. Степанов Є.М. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 23. – 16 др.арк.

Слов’янський збірник / відп.ред.проф. Войцева О.А.Чернівці: Букрек, 2014. – Вип. 18. – 21 друк.арк

Слов’янський збірник / відп.ред.проф. Войцева О.А.Чернівці: Букрек, 2014. – Вип. 19. – 19.07 др.арк.

З 2015 р. статті фахового видання «Мова» реферуються в Українському реферативному журналі «Джерело»; а також, починаючи з № 21, журнал включено до міжнародної наукометричної системи IndexCopernicus. Всі вищеозначені наукові видання мають сайти в мережі Інтернету.

Збірники, які було видано факультетом у 2015 році і які не є фаховими в Україні:

Записки з українського мовознавства / відп.ред. проф. Т.Ю. Ковалевська. -  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип.21. – 150 с.

Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія. – Т. 19. – Вип. 1 (7). -  Одеса, вид-во ОНУ, 2014. – 110 с.

Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія. – Т. 19. – Вип. 2 (8). -  Одеса, вид-во ОНУ, 2014. – 88 с.

Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія. – Т. 19. – Вип. 3 (9). -  Одеса, вид-во ОНУ, 2014. – 87 с.

Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія. – Т. 19. – Вип. 4 (10). -  Одеса, вид-во ОНУ, 2014. – 206  с.

Кутуза Н.В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу. – К.: Видавничий Дім Бураго, 2015. – 288 с.

Фомина Л. Ф. «...Тайный смысл их царственных имен...»: Статьи по космонимике / Л.Ф. Фомина. –  Одесса : Астропринт, 2015. – 168 с.

Одеська болгаристика. Науковий щорічник № 11-12 (2013-2014), присвячений 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та 20-річчю спеціальності «болгарська мова та література». – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014. – 163 с.    

Філологічні студіїVI: збірник статей студентів філологічного факультету. – Одеса: вид-во Одеського національного університету, 2015

Монографії, які було видано 2015 року:

FotorCreated 1

Малиновский А.Т. «Обломов» И.А. Гончарова. Аспекты жанра / А.Т. Малиновский. – Одесса: Астропринт, 2015. – 260 с.

Яковлева О.В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності: монографія / О. В. Яковлєва. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 396 с.

Георгієва С.І. Болгарська переселенська говірка села Зоря (Камчик), Україна. Ідіолекти. Словник: монографія/ С.І. Георгієва // Българските говори в Украйна. – Том VII. – Одеса: Друк, 2015. – 258 с.

Одеська лінгвістична школа : інтеграція підходів. Колективна монографія /відп.ред. Т.Ю. Ковалевська. – Одеса: ПолиПринт, 2015. – 330 с.

Завідувачі кафедри української мови Одеського національного університету : історія і сучасність. Колективна монографія / відп.ред. Т.Ю. Ковалевська. – Одеса: ПолиПринт, 2015. – 76 с.

Шляхова Н.М. Біобібліографічний покажчик (2-е видання, доповнене). Серія Бібліографія вчених університету. Випуск: Філологи. – Одеса: Астпропринт, 2015. – 165 с.

Ісаєнко Л.М. Пам’яті світлі джерела / Любов Ісаєнко. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 576 с.

Текст Предложение – Слово. Исследования по русскому языку: коллективная монография / Ред.Artur Czapiga i Zofia Czapiga. - Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2014.– 145 с.

Один з найважливіших результатів наукової роботи – це впровадження досліджень в учбовий процес у вигляді навчальних, методичних, навчально-методичних посібників. З 2011 по 2015 рр. вчені факультету видали 5 підручників (один з них отримав гриф МОН України), 85 навчальних посібників, з яких 9 – з грифом Міністерства освіти і науки України.

FotorCreated 2

Підручник, якій було видано у 2015 році:

Хрустик Н.М. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір : підручник / Н.М. Хрустик. -  Одеса : Фенікс. - 270 с.

Серед навчальних посібників, які було видано у 2015 році такі:

FotorCreated 3

Жаборюк А.А. Бароко (доба, людина, стиль, художній світ): посібник з історії світової художньої культури / Анатолій Жаборюк. – Одеса: Астропринт, 2015. – 208 с.

Мусий В.Б. История зарубежной литературы первой половины XIX века. Эпоха романтизма: учебное пособие / В.Б. Мусий. – Одесса: ОРИУ НАУ, 2015. – 372 с. (21,6 д.а.)

Семененко О. Ю. Українська мова за професійним спрямуванням: Методичний посібник для студентів історичного та біологічного факультетів / О.Ю. Семененко. – Одеса, ПолиПринт, 2015. – 61с.

Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри української мови  (для студентів спеціальності «українська мова і література»). Методичний посібник / Відп. ред. Т.Ю. Ковалевська. -  Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – 236 с.

Основні вимоги до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів). Методичний посібник / Ковалевська Т.Ю., відповідальний редактор Хрустик Н. М. - Одеса : ПолиПринт, 2015.- 80 с.

Семененко Л.А. Синтаксис сучасної української мови : методичний посібник. Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – 75 с.

Другий з найважливіших шляхів здійснення наукової роботи на філологічному факультеті – проведення наукових конференцій. Серед них - Міжнародна наукова конференція «Срібний вік: діалог культур», Міжнародна наукова конференція «Фащенківські читання», Міжнародна наукова конференція «Карпенківські читання», Міжнародна наукова конференція «Образ Одеси у словянських літературах», Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичний і прикладний аспекти», Міжнародна наукова конференція «Русистика та сучасність» (вона проводиться спільно з Балтійською міжнародною академією – Латвія, Рига, С-Петербурзьким державним педагогічним університетом імені О.І. Герцена – Росія, Жешувським університетом - Польща). 2015 року в роботі цієї конференції взяли участь 133 вчених з 15 країн світу. Вже традиційним на факультеті стало проведення кафедрою теорії літератури та компаративістики круглих столів, які об’єднують літературознавців та мовознавців факультету. В останні роки факультет дедалі частіше організовує студентські наукові конференції всеукраїнського масштабу. Особливо слід відзначити Кирило-Мефодієвську конференцію, яку щорічно проводить кафедра болгарської філології. З 2011 року ця конференція має статус міжнародної.

Наукові заходи, які було проведено кафедрами факультету у 2015 році:

Ювілейна Міжнародна наукова конференція «Одеський національний університет в освітньому і науковому просторі України та світу: історія і сучасність», присвячена 150-річчю Одеського національного університету (Одеса, 28-29 квітня)

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки (травень 2015 р.):

-  науково-теоретичний семінар (організатор - кафедра світової літератури та Пушкінська комісія Одеського Будинку вчених) «Внесок одеських науковців у сучасне літературознавство»

- круглий стіл (організатор - кафедра української мови) «Мовознавство Півдня України»

- круглий стіл, присвячений 150-й річниці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та 20-ій річниці створення спеціальності «Болгарська мова та література» (організатор – кафедра болгарської філології)

ХІV Ювілейна Міжнародна Кирило-Мефодієвська студентська конференція на базі Болгарського центру культури в Одесі (організатор – кафедра болгарської філології) (16-18 травня)

Всеукраїнська наукова конференція (організатор - кафедра світової літератури) «Слов’янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти» (19 – 20 жовтня)

Наукова конференція «VII Фащенківські читання. Жанр в контексті літературної (само)свідомості» (11-12 грудня), організатор - кафедра української літератури.

Кафедрою світової літератури прочитано цикл лекцій студентам спеціальності «Російська мова і література» «Внесок А.О. Слюсаря у розвиток українського літературознавства» (квітень 2015). Лекції було присвячено 85-й річниці з дня народження вченого з метою вшанування його пам’яті.

 Звітна конференція професорсько-викладацького складу (листопад 2015)

Звітна студентська наукова конференція (квітень 2015)

FotorCreated 4

Наукові конференції, в організації яких у 2015 р. кафедри факультету взяли участь:

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники» (спільно з Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського та Херсонським державним університетом). – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

Міжнародний науковий колоквіум «Між Шевченком, Рильським та сучасністю», до 120-ліття від дня народження М. Т. Рильського (БДУ імені Алеку Руссо). – Бельці, 2015 (20 березня).

Conferinţa ştiinţifică internaţională «Relevanţa şі calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şі viitor» (Universitatea de stat «Alecu Russo» din Bălţi). – Bălţi, 2015 (8 octombrie).

Conferinţa ştiinţificăinternaţională «Tradiţie şi inovare în cercetarea filologică», сonsacrată celor 70 de ani de la fondareacatedrei de slavistică (Universitatea de stat «Alecu Russo» din Bălţi. Facultatea de litere. Catedra de slavistica). – Bălţi, 2015 (27 octombrie).

XVIII Міжнародна наукова конференціяРусистика та сучасність» (2015 року – спільно з Балтийською міжнародною академією).

Студентська наукова робота

Як і завжди,  2015 року студенти філологічного факультету брали участь в конкурсах та олімпіадах всеукраїнського рівня та виборювали на них призові місця.

Дипломами та грамотами були нагороджені такі студенти:

Булка Н. (4 курс спец. «Російська мова і література»)– диплом за II місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт («Російська мова»)

Бойко (Жегалова) О. (ІІІ курс спец. «Російська мова і література»)

 1. Грамота за І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури.

 3. Грамота за перемогу в номінації "Наукова доповідь з літературознавства" у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури.

4. Грамота за перемогу в номінації "Літературознавче есе" у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури.

Шибаєва М. (ІІІ курс спец. «Російська мова і література»)

1. Грамота за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури.

2. Грамота за перемогу в номінації "Наукова доповідь із мовознавства" у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури

Команда Одеського національного університету імені І.І.Мечникова у складі Бойко О., Шибаєвої М. отримала Грамоту  за І місце у командному заліку у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури

Фурканти кафедри української мови  за звітний період взяли участь у І етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Білоус Р. (ІІІ місце), Ткаченко А. (І місце), Лозінська А. (ІІ місце), Хлиповка В. (ІІ місце)) та були направлені на участь у ІІ етапі конкурсу.

Лозінська А. зайняла І місце на обласному (ІІ) етапі цього конкурсу.

Глініна Вероніка (3 курс спец. «Прикладна лінгвістика») за виступ-презентацію «Сприйняття політичних слоганів студентством: експериментальне дослідження» отримала сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади і була нагороджена грамотою за синтез креативних ідей та використання традиційних методик.

Свої наукові здобутки студенти щорічно впроваджують в публікаціях.

 За останні п’ять років ними було опубліковано 548 статей самостійно, а також 13 – у співавторстві з науковими керівниками. У 2015 р. студентами філологічного факультету опубліковано 70 статей самостійно та 1 – в співавторстві. Переважна більшість статей – в збірнику «Філологічні студії – VI», який  щорічно виходить на факультеті.

Студенти філологічного факультету активно включалися в роботу наукових конференцій, семінарів, форумів як в Україні, так і за її межами. Робота щорічної звітної студентської  конференції (Одеський національний університет, квітень) на філологічному факультеті проходила у 8 секціях, було заслухано та обговорено  86 доповідей. Серед інших конференцій, у роботі яких у 2015 р. взяли участь студенти філологічного факультету, такі: V Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (12 жовтня 2015 р., м. Острог); Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники»  (Миколаїв, 26-27 березня); «Слов’янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти» (Одеса, 19 – 20 жовтня).

Щорічно студенти філологічного факультету перебувають на учбових практиках, у тому числі і за межами України (Болгарія, Польща). Підвищенню їхнього наукового рівню сприяє і стажування. Наприклад, студентка V курсу спеціальності «болгарська філологія» Тетяна Великова терміном 15 днів находилася на стажуванні у Софійському університеті (Болгарія). 

Міжнародне наукове співробітництво

здійснюється за такими напрямами: спільне проведення наукових заходів; запрошення вчених інших країн для навчальної роботи в Одеському університеті та читання лекцій членами наукового колективу філологічного факультету слухачам навчальних закладів інших країн; проведення мовленнєвих студентських практик у слов’янських країнах (Болгарія, Польща); підвищення фаху викладачів шляхом стажування в навчальних закладах інших країн, а також участі у міжнародних семінарах; спільна видавнича діяльність з вченими інших країн. Вже доброю традицією став виступ перед викладачами та студентами філологічного факультету доктора філологічних наук з Німеччини Марка Георгійовича Соколянського. У 2015 р. вчений взяв участь у Пленарному засіданні Всеукраїнської наукової конференції «Слов’янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти» (Одеса, 19 – 20 жовтня), а також прочитав лекцію про присвяченій Одесі вірш Е. Багрицького. Аспірантку кафедри української мови Ігнатенко Д. А. було обрано членом журі ХХV-ої Республіканської олімпіади з української мови та літератури, яка відбулася 26-28 березня 2015 р. у м. Кишиневі; доцента кафедри української мови Дружинець М. Л. призначено членом оргкомітету Щорічної професорсько-викладацької науково-практичної конференції, яка в ПДУ імені Т. Г. Шевченка (Тирасполь) традиційно відбувається в січні, та членом оргкомітету Щорічної студентської науково-практичної конференції, яка в ПДУ імені Т. Г. Шевченка традиційно відбувається в квітні.

Викладачі філологічного факультету активно співпрацюють з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.

Професор кафедри світової літератури Мусій В.Б. на протязі 2014 та 2015 рр. була членом Експертної ради ДАК України. Завідуюча кафедри української мови, д. філол. н., проф. Ковалевська Т. Ю. виконує обов’язки члена Експертної ради ДАК України з 2015 року. Професор Ковалевська є також членом Української національної комісії з питань правопису при Кабінеті Міністрів України, членом Наукової ради МОН України. Завідувач кафедри прикладної лінгвістики професор Кондратенко Н.В. очолює Одеське обласне відділення Всеукраїнської асоціації викладачів української мови та літератури; вона також веде секцію «Українська мова» Малої академії наук Одеської області; доцент кафедри світової літератури Сподарець Н.В. є керівником секції «Зарубіжна література» Малої академії наук Одеської області; старший викладач кафедри загального та слов’янського мовознавства С. В. Дмитрієв є членом журі конкурсу творчих робіт імені Т. Г. Шевченка (м. Київ); членом журі фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (м. Хмельницький).

Кафедрами філологічного факультету виконуються науково-дослідні роботи за такою тематикою:

«Текст і художній світ твору: аспекти взаємодії» – тема кафедри теорії літератури та компаративістики; науковий керівник – д.ф.н., професор Є.М. Черноіваненко;

«Структура і функціонування болгарської мови в полімовному оточенні: сучасний стан і динаміка в часі» - тема кафедри болгарської філології; науковий керівник – д.ф.н., професор В.О. Колесник;

«Сучасні проблеми лінгвістичної славістики в синхронії та діахронії» - тема кафедри загального та слов’янського мовознавства; науковий керівник – д.ф.н., професор О.А. Войцева;

«Дослідження комунікативної сугестії у поліжанрових дискурсах» - тема кафедри української мови; науковий керівник – д.ф.н., професор Т.Ю. Ковалевська;

«Дослідження уснорозмовних форм існування української мови» тема кафедри української мови; науковий керівник – к.ф.н., професор Л.А. Семененко;

«Комунікативно-прагматичні та лінгвокультурні аспекти дослідження мовних одиниць у різних типах дискурсу» - тема кафедри прикладної лінгвістики; науковий керівник – д.ф.н., професор Н.В. Кондратенко;

«Авторські світи в художньому тексті. Сучасні стратегії дослідження» - тема кафедри світової літератури; науковий керівник – к.ф.н., доцент Н.М. Раковська;

«Російська мова: функціонування мовних одиниць у синхронії та діахронії» - тема кафедри російської мови; науковий керівник – д.ф.н., професор Є.М. Степанов;

«Жанрові процеси в українській літературі ХІХ – ХХІ століть: між каноном і неканонічними формами» - тема кафедри української літератури; науковий керівник – д.ф.н., професор Н.П. Малютіна