Наукова робота

Наукова робота членами колективу філологічного факультету вважається головною умовою професійного ставлення до своєї діяльності. Дослідження на факультеті виконуються за напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво».

Діє Одеська школа сугестивної лінгвістики, яка об’єднує мовознавчі кафедри факультету, а також лінгвістів-українознавців ОНАХТ, ОРИДУ НАДУ, медичного університету м. Миколаїв, Миколаївського університету ім. В.О. Сухомлинського, Миколаївського національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова. Керівник школи - Ковалевська Тетяна Юріївна, доктор філологічних наук професор, завідувач кафедри української мови; академік Академії наук вищої освіти України; автор близько 140 наукових праць, науковий керівник (консультант) 3-х докторських і 14 кандидатських дисертацій; міжнародний експерт Philological Sciences GISAP (МАНВО, Великобританія), член Експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, член Національної комісії з питань правопису при Кабінеті Міністрів України,  член Наукової ради МОН України. Склад школи: 5 докторів наук, 15 – кандидатів наук. Важливим здобутком Одеської школи сугестивної лінгвістики є щорічне (з 2014 року) видання колективних монографій: «Одеська лінгвістична школа: координати сучасних пошуків» (2014), «Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів (2016); «Одеська лінгвістична школа: модерні парадигми» (2018), «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє» (2019). У 2020 році було проведено (дистанційно) Круглий стіл «Одеська лінгвістична школа». Його результатом стало видання чергового, сьомого, випуску колективної монографії «Одеська лінгвістична школа: кола реконструкцій» (Одеса,  2020, «Полипринт», 510 с.), яка містить розробки понад 60 учених мовознавчих кафедр філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, інших вишів Одеси та півдня України.

Кафедрою української мови було також організовано та проведено Диктант єднання, присвячений Дню української писемності (листопад 2020 року) дистанційно зі студентами та викладачами філологічного та інших факультетів ОНУ імені І.І. Мечникова. Попередній досвід проведення таких диктантів засвідчив їхню практичну цінність (перевірка фахових знань філологів), а також посприяв вихованню національної свідомості студентства.

Колективом кожної з 5 кафедр факультету виконуються планові п’ятирічні наукові теми:

«Дослідження текстово-дискурсивних одиниць: теоретико-прикладні аспекти» (реєстраційний номер 0118U001787). Науковий керівник – проф. Кондратенко Н.В.

«Дослідження різнорівневих елементів української мови» (реєстраційний номер 0117U003788). Керівник теми – проф. Форманова С.В.

 «Дослідження дискурсивних практик в українській літературі ХІХ- поч. ХХІ ст.» (№ 195.Наказ № 1301-18 від 12.06.2019). Керівник теми – доц. Шевченко Т.М.

«Дослідження дискурсивної специфіки комунікативного впливу»  (реєстраційний номер 0119U103569). Керівник теми – проф. Ковалевська Т.Ю.

«Дослідження лексико-граматичних аспектів словянського мовного простору» (номер держреєстрації 0116U005557). Керівник теми – проф. Войцева О. А.

У 2020 році було успішно завершено розробку трьох тем:

«Художня література у філософсько-естетичному вимірі» (номер держреєстрації – 0111U005723). Керівник теми – доц. Коробкова Н.К.

 «Функціонування одиниць російської мови у різних лінгвокультурних просторах» (реєстраційний номер 0116U000907). Науковий керівник – проф. Степанов Є.М.

«Світ автора та межи художнього тексту» (реєстраційний номер 116U000906). Керівник теми – доц. Раковська Н.М.

З 1 січня 2017 р. – по 31 грудня 2020 р. викладачами факультету - професором Колесник А.О. та кандидатом наук  Волковою Я.О.  - проводилася робота у межах гранту наукового спрямування «Обмін знаннями та академічними культурами в гуманітарних науках: Європа та Чорноморський регіон кінця XYIII -XXI ст..» KEAC–BCR-H2020. Грант передбачав участь у 12 конференціях в рамках наукової теми проекту, роботу в архівах, аналіз рукописів та знімків, пов’язаних з етнографією та етнологією. Програму було успішно виконано.

Філологічний факультет традиційно посідає в Одеському національному університеті одне з чільних місць за кількістю публікацій. Протягом 2020 року науковцями факультету було видано 5 монографій та 1 словник:

Черноиваненко Е.М. Логика человеческой жизни.-М.: АСТ, 2020.480 с.

Knigi nauka 2

Границы текста / границы в тексте» / Гол.ред. А.Т. Малиновський. Луцьк: ВежаДрук, 2020. 1 електр.опт.диск CD-ROOM, об’єм 4,05 Мб. ISBN 978-966-940-328-5

Knigi nauka 3

Maliutina Natalia. Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku / Red.naukowy B. Bakuła, A.Matusiak, Toruń, W.-wo Adam Marszałek, 2020, 271 s.

Ukr.dramaturg

Одеська лінгвістична школа: кола реконструкцій : колект. моногр. / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Ковалевської Т.Ю. Одеса : ПолиПринт, 2020.  516 с., обл.-вид. арк. 23,6.

Phraseology in Interdisciplinary Dimension: Tradition and Innovation : Collective Monograph (Krasnobaieva-Chorna Zh., Harbera I., Zhurkova O., Lakomska I.  / [ed. by Т. Kovalevska]. Odesa; Vinnytsia, 2020. 160 с.), обл.-вид. арк. 6,1.

Арефьева Н. Г. Фразеологический словарь русских говоров Одесщины / Под ред. Е. Н. Степанова. Одесса: ОНУ им. И. И. Мечникова, 2020. 237 с.

Науковці факультету взяли також участь у виданні трьох монографій за межами Одеського національного університету в Україні та інших країнах Організації економічного співробітництва та розвитку:

Syberia. Przeszłoṡć i terażniejszoṡć  / Redakcja Jolanta Kur-Kononowicz. Rzeszόw: Wydawnictwo Universytetu Rzeszόwskiego, 2020. 286 s. (розділ В.Б. Мусій «Думы К.Ф. Рылеева и Сибирский текст русской литературы».С.214 - 227)

Modern Approaches To Knowledge Management Development. Collective monograph. Ljubljana: Ljubljana School of Business. 2020.(Syniavska L.  Truba H. The Literafication. The Main Features And Characteristics Of The Phenomenon. P. 448 – 458 pp.)

Text in media cultural space : collective monograph / O. S. Filatova, S. V. Huzenko, N. M. Filippova, T. N. Kostyrko, etc. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2020. (Shcherbak O. V. Rhetoric of advertising influence. P. 56–76). DOI: https://doi.org.10/305525/978-9934-588-57-0/56-76

 

Вийшли чергові випуски двох наукових періодичних видань, які зареєстровано ВАК України як фахові (група Б):

Записки з українського мовознавства : Вип. 27.  Зб. наук. праць / Гол. ред. Ж. В. Краснобаєва-Чорна. Одеса : «ПолиПринт», 2020. 308 с. (видання також реєструється в базах Index Copernicus, eLIBRARY, Google Scolar

Мова: науково-теортетичний часопис з мовознавства. Вип. 33; Вип. 34 / Гол. ред. Є.М. Степанов (видання також реєструється в базах Index Copernicus, eLIBRARY, Google Scholar).

2020 року було також видано два випуски наукового журналу, який включено до Міжнародної науково метричної бази Index Copernicus:

Вісник Одеського національного університету. Т. 25. Вип. 1 (21). Філологія (Літературознавство)

Вісник Одеського національного університету. Т. 25. Вип. 2 (22). Філологія (Лінгвістика).

Щорічно студенти філологічного факультету друкують свої наукові дослідження у вигляді статей. Більшість з них – у науковому збірнику «Філологічні студії».  У 2020 році вийшов ХІ випуск з 39 статтями.

Усього за участю викладачів, аспірантів та студентів філологічного факультету у 2020 р. було видано 253 статті. З них – 87 у фахових виданнях України, 67 у зарубіжних виданнях, 13 – у міжнародних науково-метричних базах даних (Scopus, Web of science Core Collection);

Науковці постійно підвищують свій фах. Цьому сприяє наявність спеціалізованої ради з захисту дисертацій: Д 41.051.02 із спеціальності 10.02.01 - «українська мова»

Захисти дисертацій 2020 року:

а) докторські

ПІБ дисертанта

Назва дисертації

Спеціальність

Науковий консультант

Шевченко Тетяна Миколаївна

Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.

10.01.01 – українська література;

10.01.06 – теорія літератури

Проф. Малютіна Н.П.

ShevchenkoTM

б) кандидатські

ПІБ дисертанта

Назва дисертації

Спеціальність

Науковий керівник

Димовська А. К.

Творчість Леся Гомона в контексті українського літературного процесу першої половини ХХ століття

10.01.01 українська література

Доц. Коробкова Н.К.

Нерян С.О.

Аргументативний дискурс української інтернет-комунікації в соцмережах: лінгвопрагматичний аспект

10.02.01 – українська мова

Проф. Кондратенко Н.В.

Значними були здобутки у науковій галузі студентів та молодих вчених філологічного факультету. Переможцями  конкурсів у 2020 році стали:

Кучма Гліб - Диплом ІІІ ступ. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Бучинська Валерія  - диплом за І місце в номінації «Переклад українською мовою» на Міжвузівському студентському перекладацькому конкурсі, травень 2020 р. (спільно з ОРІДУ НАДУ при Президенті України).

Кузнєцова Анастасія – диплом за ІІІ місце в номінації «Переклад українською мовою» на Міжвузівському студентському перекладацькому конкурсі, травень 2020 р. (спільно з ОРІДУ НАДУ при Президенті України).

Малая Анастасія - диплом учасника першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2020” у номінації «Початкова освіта

2020 року студентами самостійно або у співавторстві з науковими керівниками було видано 54 статті. У тому числі – 6  у фахових виданнях України, 38 – у збірнику наукових праць «Філологічні студії – ХІ», 10 – у матеріалах наукових конференцій як в Україні («Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії» (Одеса, 25–26 вересня 2020 р.; , та к і за її межами; Загальна та прикладна лінгвістика в колі антропоцентричних наук» (27 березня 2020 р., м. Миколаїв); Сучасний вимір філологічних наук (Львів, 17-18 липня 2020 р.); "Мова та література у полікультурному просторі" (м. Львів, 7-8 лютого 2020 р.); "Проблеми реформування педагогічної науки та освіти (м. Ужгород, 14-15 лютого 2020 р.)), так і за її межами: The 1 st International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress (January 27-28, 2020); International Scientific Conference Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches: Conference Proceedings, March 20th, 2020. Riga, Latvia).

Про творчі здібності студентів свідчить їхнє членство у професійних спільнотах:

Студентка Маліцька Анна з 13.03.2020 є членом Національної спілки письменників України

Головні напрями наукової діяльності молодих вчених філологічного факультету у 2020 р. були такими:

Публікація наукових праць, участь у наукових заходах. За звітний період молодими вченими надруковано1 словник, 5 розділів у колективних монографіях,47 статей у періодичних виданнях.

Молоді вчені факультету взяли участь о 15 наукових заходах, яки було проведено в Україні та за її межами, в тому числі дистанційно.

Виконання молодими вченими обов’язків експертів:Сайковська О. Ю., БойкоО.О. є експертами Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти – НАЗЯВО.

Популяризація філологічних знань за межами факультету

Доцент кафедри прикладної лінгвістики О.С. Билінська виконує обов’язки відповідального секретаря «Вісника Одеського національного університету. Серія Філологія». Доцент кафедри загального та слов’янського літературознавства І.І. Томбулатова є адміністратором  офіційного Telegram-каналу «75-а»

Підвищення фахового рівню. Доцент кафедри загального та слов’янського літературознавства І.І. Томбулатова пройшла стажування за кордоном (за програмою мобільності (Innovative Technologies in Science and Education : “European Experience”; Organization of the Educational Process in the Area of Philological Sciences: a Global Experience and National Practice).

Співробітництво із закордонними організаціями – ще один важливий напрям наукової діяльності членів колективу філологічного факультету.

 

Воно здійснюється за такими напрямами: спільне проведення наукових заходів; підвищення фаху викладачів шляхом стажування в навчальних закладах інших країн, а також участі у міжнародних семінарах; спільна видавнича діяльність з вченими інших країн. Вагомими результатами міжнародної діяльності є:

Участь у міжнародних експертизах. Професор Ковалевська Т.Ю. здійснює експертування в галузі філологічних наук Міжнародного науково-аналітичного проекту GISAP (Міжнародна академія Наук і Вищої освіти (МАНВО, Лондон, Великобританія) а також Центру українсько-європейського наукового співробітництва (ЦУЄНС). Сертифікат №38017106 від 2019 р.

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: професор кафедри загального та слов’янського мовознавства Є.М. Степанов за рішенням Вченої ради Бєльського державного університету імені Алеку Руссо (Молдова) взяв участь у двох засіданнях (online).

Участь у редколегії періодичних наукових видань за межами України та оргкомітетах наукових конференцій: доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства   О.М. Новак - член Програмного комітетуCONFIBL2020: Annual

Conference of the Institute for Bulgarian Language"Професор Любомир Андрейчин"  2020 Sofia, Bulgaria (May 13-15, 2020); завідувачка кафедри загального та слов’янського мовознавства професор Войцева О.А. рецензувала матеріали наукового збірника „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. SeriaFilologiczna. Glottodydaktyka”; проф. Войцева О.А. є також членом Наукової ради міжнародного часопису „Media. Biznes. Kultura” (Гданський університет, Польща); проф. Яковлєва О.В. - членом редакційної колегії електронного науково-просвітнього журналу Софія / БДУ, ФБ БДУ, ОО "Союз женщин БГУ" (ISSN 2520-2219); професор кафедри загального та слов’янського мовознавства Є.М. Степанов – член ради науково-метричного, фахового в Польщі журналу AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis. StudiaRussologica.

(ISSN 1689-9911)

Участь у роботі міжнародних конференцій, яки проводилися за межами України. Звітного року науковці філологічного факультету взяли участь у роботі 16 міжнародних конференцій у зарубіжних закладах. Ними оголошено 42 доповіді.

Особливе значення у дослідженні національної ідентичності, культури як мешканців

України, так і Польщі, у поширенні наукових та культурних зв’язків між науковцями обох країн мають конференції з циклу «Одеса і Чорне море як культурні топоси і контексти в українській і польській літературах». З боку України їх організує кафедра української літератури в рамках угоди про співробітництво філологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова з кафедрою філологічних досліджень Схід – Захід Білостоцького університету (термін дії договору - 2016 – 2021 рр.). За матеріалами останньої, п’ятої наукової конференції у 2020 р, підготовлено колективну монографію POLACY W ODESSIE: STUDIA INTERDYSCYPLINARNE Redakcja naukowa Jarosław Ławski, NataliaMaliutina, Robert Szymula. Białystok – Odessa,  420 с.

Публікація наукових праць у виданнях за межами України. Науковцями факультету надруковано 67 статей у виданнях за межами України, вони взяли участь у виданні 3 колективних монографій, які видано за межами України, а також 1 монографію видано одноосібно (MaliutinaNatalia. Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku / Red.naukowy B. Bakuła, A.Matusiak, Toruń, W.-wo Adam Marszałek, 2020, 271 s.).


 Програми студентських наукових конференцій