Кафедра української мови

grogorovi4Наукове вивчення української мови в нашому університеті почалося значно раніше, ніж навчання студентів-україністів. Уже перший декан історико-філологічного факультету Новоросійського університету, професор Віктор Іванович Григорович (1815-1876) серед інших своїх славістичних студій надавав уваги вивченню української етнографії, місцевих звичаїв та місцевих географічних назв. Показовою щодо цього є стаття „Записка антиквара про поїздку на Калку й Кальміус в Корсунську землю і на південні побережжя Дніпра й Дністра” (1874). Тому його слушно вважають одним із засновників наукового краєзнавства в Південній Україні і зачинателем українських топонімічних студій. У праці „Слов’янські наріччя”, виданій посмертно (1884), В.І.Григорович дає характеристику й українській мові, визначивши її основні фонетичні й морфологічні ознаки.

ko4ubinskyПродовжувачем В.І.Григоровича у дослідженні слов’янських мов, у тім числі й української, став у Новоросійському університетіпрофесор О.О.Кочубинський (1845−1907). Під час своїх тривалих закордонних наукових відряджень він вивчав у Галичині говірки гуцулів, бойків і лемків, активно займався „історією та географією руського наріччя на північних схилах Карпат”. Він написав велику, на 97 сторінок, рецензію на відому працю П.Г.Житецького „Очерк литературной истории малорусского наречия в ХVІІ веке”. За цю рецензію Академія Наук 1890 року присудила О.О.Кочубинському Уваровську золоту медаль.

mo4ulskyВід О.О.Кочубинського естафету вивчення української мови прийняв його прямий учень професор В.М.Мочульський (1856-1920). З-поміж розмаїтих і численних праць ученого заслуговує на окрему увагу розвідка „К истории малорусского наречия. Житие святого Саввы освященного по пергаментной рукописи ХІІІ века” (Одеса, 1894). Української проблематики стосується і його докторська дисертація „Следы народной Библии в славянской и древнерусской письменности”, опублікована в Одесі в 1893 році.Уславлений мовознавець родом із Хорватії, академік Ватрослав Ягич (1838-1923) працював у Новоросійському університеті мало — протягом 1871-1874 рр., але слід його в Україні й українському мовознавстві залишився помітний. Зі своїх 700 праць декілька він присвятив українській мові.

Ще один виходець із зарубіжної Славії, родом із Чехії, професор В.І.Шерцль (1853-1906) працював у Новоросійському університеті понад десять років (1885-1896). У своїй фундаментальній „Сравнительной грамматике славянскихъ и другихъ родственныхъ языковъ”, виданій у двох частинах у Харкові в 1871-1873 рр. загальним обсягом 1376 сторінок, він виділив окрему малоруську (за тодішньою офіційно дозволеною термінологією) мову, описавши в першій частині її фонетичні особливості, а в другій — її словотвір. Зроблено це досить докладно, із значним ілюстративним матеріалом.

tomsonПрофесор Олександр Іванович Томсон (1860-1935), з 1910 року член-кореспондент Академії наук, працював уНоворосійському університеті з 1897 року. У своїй основній праці „Загальне мовознавство” (1906, друге видання — 1910) теж виділив окрему від російської малоруську мову. У 20-х рр. опублікував ряд праць з української мови: „Пом’якшення і ствердіння губних в українській мові” (1927, німецькою мовою), „Про дифтонгізацію е, о в українській мові” (1928), „Замітки про південноруське і із о, е” (1929) та ін.

lyapunovПрофесор Борис Михайлович Ляпунов (1862-1843) працював у Новоросійському університеті, а після реформи вищої освіти - в ІНО у 1901-1923 рр. 1923 року став академіком АН СРСР і переїхав до Ленінграда. Попри свої основні зацікавлення проблемами праслов’янської та давньоруської мов, насамперед, історією зредукованих ъ, ь, Б.М.Ляпунов надавав чимало уваги українській мові. У праці „Единство русского языка в его наречиях”, виданій в Одесі в 1919 році, він ще розглядав українську мову в межах російських наріч, але пізніше дійшов висновку, що українська мова — це окрема мова, опублікувавши роботи про етимологію українських лексем („Українське «бадьорий», «бадьор», «бадьорний» тощо, 1931), рецензії на лінгвістичні праці з україністики. У монографії „Древнейшие взаимные связи языков русского и украинского”, написаній протягом 1938-1941 рр. і виданій посмертно у 1968 році, вчений рішуче відмовився від кваліфікації української та білоруської мов як наріч російської мови, добре обґрунтувавши їх статус як окремих мов.

potapovПрофесор П.О.Потапов (1882-1945), що працював у Новоросійському університеті з 1911 року і пройшов усі пертурбації вищої школи 20-30 рр., ще з 1932 року завідував кафедрою російської мови у педінституті, а з 1937 року — в університеті. Серед своїх 30 публікацій має й кілька україністичних. Протягом 1920-1924 рр. доцентом Одеського ІНО працював видатний український (згодом — білоруський) мовознавець Петро Опанасович Бузук (1891-1943), випускник Новоросійського університету. В український період свого життя опублікував праці „Мова і правопис у творах Г.С.Сковороди” (1923), „Коротка історія української мови”” (1924), „Нарис історії української мови” (1927), „Уваги до дієприкметників в українській мові” (1925), „Пам’яті Франка” (1926) та ін. Рятуючись від звинувачень у націоналізмі, в 1925 році переїхав до Білорусії, де швидко зростав як визначний учений.

BukateviУ 1937 році було поновлено філологічний факультет у складі Одеського університету, але вже як окремий структурний підрозділ, і засновано кафедру української мови. Це стало новим етапом буття української мови в університеті. Якщо раніше вона була лише предметом наукових студій, то тепер стала й дисципліною навчання — її стали вивчати студенти, а не лише професори. Щоправда, початок функціонування кафедри припав на важкі роки розгулу державного терору. Спочатку її очолив Назарій Іванович Букатевич (1884-1984). Перші його публікації присвячені Україні: три статті про чумацтво (1925-1930), дві статті про М.М.Коцюбинського та його мову (1928-1931). Але 1938 року він зазнав несправедливих звинувачень у націоналізмі, був звільнений з роботи і висланий як політично неблагонадійний до Середньої Азії. Повернувшись 1944 року до Одеси, Н.І.Букатевич під страхом репресій вже ніколи не займався українським мовознавством.

Трохи довше, протягом 1939-1941 рр., на чолі кафедри був доцент Федір Михайлович Шумлянський (1887-1980), відомий науковій громадськості як автор двохтомного „Російсько-українського словника” (1918 р., у співавторстві з С.Іваницьким), активний учасник обговорення „Найголовніших правил українського правопису” (1921 р.), про що свідчить його розлога розвідка „Найголовніші правила українського правопису Української Академії Наук” (1926 р.), дослідник литовської мови. Та і його не обійшла „сокира” державного тероризму: на початку війни його було репресовано як українського буржуазного націоналіста і ворога народу та реабілітовано лише після розвінчання культу особи 1956 року. Звісно, що за таких умов кафедрі було важко нормально функціонувати.

Moskalenko2WebВосени 1939 року на кафедру української мови прийшов Артем Амвросійович Москаленко (1901-1980). Спочатку він обіймав посаду доцента, а протягом 1941-1951 рр. завідував кафедрою. Наукові інтереси А.А.Москаленка були досить широкими. У 1940 році він захистив кандидатську дисертацію „Нарис української діалектології” і цього ж року видав скорочений варіант дисертації „Конспект лекцій з української діалектології”. Про плідну роботу А.А.Москаленка в галузі історії української мови свідчать публікації: „Історична граматика української мови” (1946), „Нариси з історії мови української народності ХVI-XVII ст.” (1949), „Конспект з методичними вказівками з історичної граматики української мови” (1951) та методичні вказівки „Історія української мови з елементами діалектології” (1948). Питанням сучасної української літературної мови присвячена „Фонетика сучасної української літературної мови” (1947).

У роки війни кафедру в складі Одеського університету було евакуйовано спочатку до міста Майкоп, а потім до міста Байрам-Алі Туркменської РСР. Саме у роки війни при кафедрі було відкрито аспірантуру з української мови, якою керував доц. А.А.Москаленко і яку закінчили нині відомі мовознавці, частина з яких потім працювала тривалий час на кафедрі. Одним із найвидатніших таких вчених був Степан Пилипович Бевзенко (1920 – 2005), який, діставши важке поранення на фронті і ставши інвалідом, відшукав університет у м. Байрам-Алі, у квітні 1945 року достроково закінчив його і був залишений для викладацької роботи. У цьому ж році він вступив до аспірантури й одночасно почав працювати асистентом на кафедрі. Предметом його дисертаційного дослідження стала мова українських літописів XVII ст. Після закінчення аспірантури С.П.Бевзенко захистив у травні 1950 року на вченій раді Одеського університету кандидатську дисертацію „Дослідження синтаксису українських літописів XVII ст.” і отримав призначення на роботу до Ужгородського університету.

Юрій Федорович Касім (1919-1984) закінчив університет під час евакуації до м. Майкопа, після війни закінчив аспірантуру на кафедрі української мови й одержав призначення на роботу в Одеський педагогічний інститут.

Аспірантуру на кафедрі під керівництвом А.А.Москаленка закінчили також такі відомі в Україні вчені-мовознавці, як Йосип Олексійович Дзендзелівський (нар. 1921), який 1951 року захистив кандидатську дисертацію „Українські говори Нижнього Подністров’я” і був направлений для викладання до Ужгородського університету, і Валентина Леонідівна Карпова, яка досліджувала в дисертації лексику М.Бажана, закінчила аспірантуру в А.А.Москаленка й 1953 року одержала призначення до Львівського університету, а потім працювала й в Інституті мовознавства АН України аж до виходу на пенсію.

М.В.Павлюк (1920-1978) приїхав на кафедру української мови зі Львівського університету 1954 року і працював на ній до утворення кафедри загального та слов’янського мовознавства в 1968 році, на яку він перейшов як полоніст.

SmahlenkowebЗ 1959 до 1962 року обов’язки завідувача кафедрою виконував доц. Ф.П.Смагленко.

Нового поштовху для свого розвитку кафедра отримала з приходом професора Степана Пилиповича Бевзенка (1920−2005), який вже на той час внаслідок публікації своєї капітальної праці „Історична морфологія української мови: Нариси із словозміни та словотвору” (1960) здобув всеукраїнське визнання. Під час його завідування та безпосередньо під його керівництвом захищають кандидатські дисертації з лексикології (М.М.Фащенко, 1969 р.), з синтаксису (І.Р.Швець, 1972 р.) зі словотвору (О.І.Бондар, 1979 р.), з діалектології (Т.Г.Шевченко, 1980 р.), а весь колектив кафедри зайнятий укладанням інверсійних словників. За реєстром шеститомного „Українсько-російського словника” (К., 1953-1963) було укладено перший „Інверсійний словник української мови” в трьох випусках (Одеса, 1971-1976), а згодом за одинадцятитомним тлумачним „Словником української мови” (К., 1970-1980) було укладено інший „Інверсійний словник української мови”, виданий у видавництві „Наукова думка” (К., 1985). Ці словники дали змогу мовознавцям України активніше розгорнути дослідження зі словотвору, який на цей час переживав справжній бум.

BevzenkoПрацюючи на кафедрі, С.П.Бевзенко особливої уваги надавав діалектологічним дослідженням, що дістало вихід у цілому ряді наукових статей, опублікованих у різних виданнях, а також в колективній монографії „Українська діалектна морфологія” (К., 1969). Вінцем його діалектологічних досліджень став підручник „Українська діалектологія” (1980), в якому розглянуто всі розділи з курсу діалектології, передбачені програмою для ВНЗ. Цікавився вчений і словотвором, розробив і читав спецкурс, матеріали якого частково опубліковані в посібникові „Український словотвір в історичному висвітленні” (Одеса, 1979). В основному під час роботи на кафедрі він написав також „Історію українського мовознавства”, яку видав пізніше в Києві 1991 року.

Довкола професора С.П.Бевзенка на кафедрі зібралися непересічні, талановиті вчені і педагоги: прекрасний синтаксист доц. Ф.П. Смагленко, спеціаліст з морфології доц. Ю.Ф.Касім, термінознавець доц. Н.А.Москаленко, історики мови доценти Г.Ф.Пелих та Л.О.Cамійленко, діалектолог і лінгвостиліст доц. В.П.Дроздовський, діалектолог доц.Л.С.Терешко, палеограф Ф.Є.Ткач, синтаксист І.Р.Швець, лексиколог М.М.Фащенко, непересічний викладач О.П.Григорук, пізніше — діалектолог Т.Г.Шевченко і дериватолог О.І.Бондар. Тривалий час продовжував працювати на кафедрі (у штаті до 1974 року) також професор А.А.Москаленко. Стараннями доцентів Н.А.Москаленко, М.М.Фащенко, Ф.П.Смагленка було видано навчальний посібник із грифом Мінвузу „Українська сучасна літературна мова: Лексичний, фонетичний і граматичний аналіз” (К.;Одеса, 1980).

Після переїзду професора С.П.Бевзенка до Києва з жовтня 1982 року кафедрою став керувати вихованець університету, учень професора С.П.Бевзенка, кандидат філологічних наук, доцент Олександр Іванович Бондар (1952 року народження).

80-і рр. минулого століття — вельми непростий період в історії кафедри української мови. Однак всупереч усім негараздам кафедра знайшла в собі сили на основне — забезпечувати навчальний процес у вузі. Наукова робота кафедри була слабкою, проте доценти кафедри активно виступали на наукових конференціях, в тому числі й за рубежем, а М.М.Фащенко, О.І.Бондар, Т.Г.Шевченко навіть брали участь у роботі ІХ Міжнародного з’їзду славістів, що відбувся 1983 року в Києві. Викладач кафедри П.Ю.Гриценко перейшов на роботу в Київ і згодом став доктором філологічних наук, професором, а потім і директором Інституту української мови НАН України.

Лише в кінці 80-х рр. намітився деякий перелам, коли розпочала давати кадри аспірантура: 1987 року після тривалої перерви захистила кандидатську дисертацію аспірантка-заочниця А.Л.Порожнюк (науковий керівник професор С.П.Бевзенко), 1988 року — аспірантка стаціонару Н.М.Хрустик, 1990 року — Л.І.Хаценко (обидві працювали під керівництвом доц. О.І.Бондаря і досліджували український словотвір).

З часу набуття Україною незалежності кафедру української мови продовжує очолювати кандидат філологічних наук, доцент О.І.Бондар, який з 1992 року передає цю посаду докторові філологічних наук, професорові Юрію Олександровичеві Карпенку (1929-2009) і вступає до докторантури Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова.

Karpenko 2

Професор Ю.О.Карпенко перед цим завідував кафедрою російської мови, але, по суті, був україністом, присвятивши і кандидатську, і докторську дисертації дослідженню української мови. Працюючи на кафедрі української мови, професор Ю.О.Карпенко підготував і видав навчальний посібник для студентів філологічного факультету „Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови” (1996), високо оцінений спеціалістами.

Склад кафедри поступово зростає разом із розвитком філологічного факультету в цілому. У 90-х роках на кафедрі починають працювати кандидати філологічних наук, доценти, що прибули з інших кафедр факультету і навіть із інших вузів, — С.А.Красножон, Л.А. Семененко, Т.Ю. Ковалевська. Кафедра продовжує готувати і свої власні висококваліфіковані кадри: у 1996 році захищає кандидатську дисертацію М.Л.Микитин, у 1999 році стає кандидатом філологічних наук О.П.Щонц, у 2009 році — А.П.Романченко. На кафедрі працюють також старші викладачі О.В.Антонюк, З.І. Волосевич, С.П.Павелко, Г.В.Сеник, С.Г.Яковець.

У 2004 році Ю.О.Карпенко у співавторстві з М.Р.Мельник видав монографічне дослідження “Літературна ономастика Ліни Костенко”. Крім того, Ю.О.Карпенко брав участь і в написанні колективної монографії “Ономастика України першого тисячоліття нашої ери” (1992 р.) та енциклопедій “Русская энциклопедия: Русская ономастика и ономастика России» та “Українська мова. Енциклопедія” (2000). У той період виходять із друку і навчальні посібники “Орфографічний практикум із сучасної української літературної мови” (1999 р. і друге, доповнене видання – у 2000 р.) та “Орфографічно-орфоепічний практикум із сучасної української літературної мови” (2003 р.), видані під керівництвом провідного фахівця кафедри, кандидата філологічних наук, доцента М.М.Фащенко (у складі авторського колективу – 10 членів кафедри). Професор О.І.Бондар (у співавторстві з І.І.Сафоновою) у 2001 році видає словник „ЗМІ. Російсько-українсько-англійські відповідники”. Професори Ю.О.Карпенко, О.І.Бондар та доцент М.Л.Микитин успішно працювали над вузівським підручником „Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія”, що вийшов друком у Києві в 2006 році.

zav kaf

Значною подією стає захист докторської дисертації (1999) та публікація монографії О.І.Бондаря на тему “Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові” (1996 р.), після чого він протягом року перебуває як науковий співробітник в університеті Санґьо міста Кіото (Японія), опановує японською мовою, знайомиться з національними традиціями японців, їх культурою, освітою, наукою, мистецтвом і т.д., результатом чого стає видрукувана в 2003 році у співавторстві з японським професором С.Уемурою книжка „25 кращих японських казок”, перекладених із японської мови, а також серія науково-популярних публікацій про Японію „Листи українця з Японії” в міській пресі Одеси, а пізніше і в українському журналі „Всесвіт”. 2007 року виходить у Харкові велика багато ілюстрована науково-популярна книга О.І.Бондаря «Все про Японію». У 2001 році доктор філологічних наук, професор О.І.Бондар повертається на посаду завідувача кафедри української мови, якою завідує до 2013 року.

У 2002 році захищає докторську дисертацію та видає монографію “Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування” й “Асоціативний словник української рекламної лексики” Т.Ю.Ковалевська  (спільно зі Г.Сологуб і О.Ставченко), яка з 2003 року працює на посаді професора кафедри, а з 2013 року обіймає посаду завідувача кафедри української мови.

У цей період значно зростає кількість наукових публікацій членів кафедри, кафедра української мови неодноразово виступає не лише учасником, а й організатором поважних наукових заходів. Зусиллями кафедри видано три неперіодичні збірники наукових праць: “Літературна ономастика української та російської мови: взаємодія, взаємозв’язки” (1992 р.), “Мова та стиль творів І.О.Буніна, М.Г.Куліша, Ю.Л.Яновського” (1994 р.), “Мова та стиль українського фольклору” (1996 р.).

За видатні заслуги в галузі українського мовознавства професора Ю.О.Карпенка було обрано членом-кореспондентом НАН України, що стало унікальним явищем серед вчених-філологів, які працюють у ВНЗ України, а пізніше, 2009 року, йому присуджено звання заслуженого працівника науки і техніки.

 Kovalevska

 

Завідувач кафедри

Ковалевська Тетяна Юріївна,

доктор філологічних наук, професор

 

 

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова в 1985 році.

Кандидатську дисертацію  Стилістичний потенціал космічних назв в українській поезії ХІХ-ХХ століть захистила в 1994 році в спецраді Дніпропетровського державного університету.

Докторську дисертацію “Моделювання емпатії в сучасній українській мові” захистила 2002 року в Інституті української мови Національної Академії наук України.

Видала монографіїю “Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування”. – Одеса: Астропринт, 2001; 2008. – 344 с.; низку словників:  “Асоціативний словник української рекламної лексики” (у співавторсьві із Г.Сологуб, О.Ставченко). – Одеса : Астропринт, 2001, 2008. – 80 с.; “Короткий асоціативний словник рекламних слоганів” (у співавторстві з Н. В. Кутузою). – Одеса : Астропринт, 2011. – 80 с.; “Словник українських говорів Одещини” (у співавторстві з О. І. Бондарем, М. М. Фащенко та ін.). – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2011. – 224 с.; колективні монографії: “Реклама та PR у масовоінформаційному просторі” ( у співавторстві з Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутузою). – Одеса : Астропринт, 2009. – 400 с.; Одеська лінгвістична школа:  координати сучасних пошуків” (у співавторстві  з М. Л. Дружинець, М. М. Фащенко та ін.). – Одеса : видавець Букаєв В. В., 2014. – 560 с.; Одеська лінгвістична школа:  інтеграція підходів” (у  співавторстві з Л. А. Семененко, А. П. Романченко та ін.). – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 330 с.; “Завідувачі кафедри української мови Одеського національного університету: історія і сучасність” (у співавторстві з М. М. Фащенко, Н. М. Хрустик та ін.). – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 76 с.

Загальна кількість статей — 130.

Загальна кількість публікацій — 143.

Загальна кількість навчальних посібників — 2.

Наукові інтереси: нейролінгвістичне програмування, сугестивна і психолінгвістика, комунікативна лінгвістика, лексикографія, загальна теорія комунікативного впливу.

 

 kaf ukr mova 1

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

 • · Ковалевська Тетяна Юріївна - доктор філологічних наук, професор
 • · Семененко Лариса Анатоліївна – кандидат філологічних наук, професор
 • · Дружинець Марія Львівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • · Порожнюк Алла Леонтіївна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Хаценко Лариса Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Хрустик Надія Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Романченко Алла Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Мельник Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
 • · Антонюк Олена Всеволодівна – доцент
 • · Павелко Світлана Петрівна - старший викладач
 • · Сеник Ганна Володимирівна - старший викладач

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Дисципліни кафедри

 • · Сучасна українська мова. Фонетика і фонологія.
 • · Сучасна українська мова. Лексикологія і фразеологія.
 • · Сучасна українська мова. Морфологія.
 • · Сучасна українська мова. Морфеміка і словотвір.
 • · Сучасна українська мова. Синтаксис.
 • · Стилістика сучасної української мови та культура мовлення.
 • · Українське народознавство.
 • · Українська діалектологія.
 • · Історія української мови.
 • · Історія української літературної мови.
 • · Риторика.
 • · Українська мова в соціолінгвістичному аспекті.
 • · Основи мовленнєвої діяльності.
 • · Комунікативна лінгвістика.
 • · Основи нейролінгвістичного програмування.
 • · Сугестивна лінгвістика.
 • · Практична лексикографія.
 • · Українська мова у професійному спілкуванні.
 • · Організація наукової роботи.
 • · Лінгвоекологія.
 • · Практична стилістика.
 • · Український правопис.
 • · Методологія сучасного мовознавства.
 • · Актуальні проблеми світової лінгвістики.

Спецкурси

 • · Актуальні напрями сучасного мовознавства.
 • · Актуальні проблеми орфоепії.
 • · Актуальні проблеми писемного та усного ділового спілкування.
 • · Дискурсивна специфіка комунікативної сугестії.
 • · Наукові засади української термінології.
 • · Ортологія. Культура мовлення.
 • · Основи мовленнєвого впливу.
 • · Основи наукових досліджень.
 • · Проблеми українського синтаксису.
 • · Проблеми російсько-українського ділового спілкування.
 • · Правописна нормалізація української мови.
 • · Українська ономастика.
 • · Український етногенез та глотогенез.
 • · Українська ментальність: лінгвістичні аспекти.

Практики

 • · Діалектологічна – ІV семестр
 • · Педагогічна – VІІІ, ІХ семестри

Підручники, навчальні посібники, видані за останні 10 років:

×   Микитин М. Л. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Практикум / М. Л. Микитин, А. П. Романченко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 256 с. (з грифом МОН України).

×   Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Графіка. Орфографія. Орфоепія. Лексика. Лексикографія / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Астропринт, 2006. – 350 с. (з грифом МОН України).

×   Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К., 2006.

×   Ковалевська Т. Ю. Oснови ефективної комунікації : навч.посіб. (Порадник управлінцеві на щодень) / С. А. Бронікова, Т. Ю. Ковалевська. – Одесса : Фенікс, 2008. – 140 с.

×   Ковалевська Т. Ю. Основи мовленнєвої діяльності: Методичні вказівки та завдання для студентів першого курсу філологічного факультету спеціальності «Українська мова і література». Видання 2-е, перероблене і доповнене / Т. Ю. Ковалевська. – Одеса, 2008. – 36 с.

×   Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Практикум. Навч. посібник / за ред. канд. філол. наук, доц. М. М. Фащенко. – К. : Академія. – 2009. – 176 с.

×   Тестові завдання з орфографії та орфоепії сучасної української мови (з орфоепічним коментарем) : навч. посіб. / за ред. канд. філол. наук, доц. М. Л. Микитин-Дружинець. – Одеса : Астропринт, 2009. – 340 с. (з грифом МОН України).

×   Українська мова: Орфографія. Орфоепія: Тестові завдання : навч. посіб. / за ред. канд. філол. наук, доц. М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2009. – 336 с. (з грифом МОН України).

×   Антонюк О. В. Матеріали до практичних занять з курсу «Вступ до перекладознавства» / О. В. Антонюк. – Одеса, 2010. – 24 с.

×   Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Практикум. Навчальний посібник / М. М. Фащенко, М. Л. Микитин-Дружинець та ін.; за заг. ред. канд. філол. наук, доц. М. М. Фащенко. – К. : Академія, 2010. – 176 с. (з грифом МОН України).

×   Сучасна українська літературна мова . Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка / М. М. Фащенко, М. Л. Микитин-Дружинець та ін.; за заг. ред. канд. філол. наук, доц. М. М. Фащенко. – Одеса : Астропринт, 2010. – 210 с. (з грифом МОН України).

×   Романченко А. П. Методичні вказівки з історії української мови для студентів 3 курсу (заочна форма навчання) / А. П. Романченко. – Одеса : ВМВ, 2011. – 24 с.

×   Романченко А. П. Матеріали до практичних занять із ділової української мови (для студентів ІІІ курсу філологічного факультету спеціальність «Мова та література (російська)») / А. П. Романченко. – Одеса : ОНУ, 2011. – 77 с.

×   Хрустик Н. М. Проблеми морфемного, словотвірного та  етимологічного аналізу : наук.-метод. посіб. – Одеса : Фенікс, 2011. – 114 с.

×   Романченко А. П. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.-метод. посібн.: у 2 част. – Част. 1 / А. П. Романченко. – Одеса : Астропринт, 2012. – 92 с.

×   Хрустик Н. М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка : підручник / Н. М. Хрустик. – Одеса : Фенікс, 2012. – 137 с.

×   Бондар О. І. Японське лінгвокраїнознавство / О. І. Бондар, І. П. Бондаренко. – К., 2012. – 653 с.

×   Семененко Л. А. Практична стилістика і культура української мови : метод. посіб. для студентів 3 курсу спеціальності «Видавнича справа та редагування» і «Журналістика» / Л. А. Семененко. – Одеса, 2012. – 80 с.

×   Семененко Л. А. Синтаксис сучасної української мови : метод. посіб. / Л. А. Семененко. – Одеса, 2012. – 65 с.

×   Семененко Л. А. Практична стилістика і культура української мови : метод. посіб. / Л. А. Семененко. – Одеса: ОНУ, 2013. – 76 с.

×   Семененко Л. А. Синтаксис сучасної української мови : метод. посіб. / Л. А. Семененко. – Одеса, 2013. – 78 с.

×   Бондар О. І. Історична граматика української мови : навч. посіб. / О. І. Бондар, А. П. Романченко, Г. В. Сеник, О. О. Сікорська. – Одеса : ОНУ, 2013. – 172 с.

×   Дружинець М. Л. Сучасна українська мова: морфологія іменних частин мови : навч. посіб. / М. Л. Дружинець, А. Л. Порожнюк. – Одеса : ОНУ, 2013. – 254 с.

×   Семененко Л. А. Практична стилістика і культура української мови : метод. посіб. / Л. А. Семененко. – Одеса : ОНУ, 2014. – 76 с.

×   Семененко Л. А. Синтаксис сучасної української мови : метод. посіб. / Л. А. Семененко. – Одеса, 2014. – 78 с.

×   Ковалевська Т. Ю. Основні вимоги до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт  (для студентів-філологів).  Методичний посібник / Т. Ю. Ковалевська; відп. ред. канд. філол. наук, доц. Н. М. Хрустик. – Одеса : видавець Букаєв В. В., 2014. – 93 с.

×   Ковалевська Т. Ю. Основні вимоги до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт  (для студентів-філологів) :  метод.посіб. / Т. Ю. Ковалевська; відп. ред. канд. філол. наук, доц. Н. М. Хрустик. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 80 с.

×   Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри української мови (для студентів «українська мова і література») : метод. посіб. / відп. ред. д-р філол. наук, проф. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : ОНУ, 2015. – 236 с.

×   Хрустик Н. М. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір : підручник / Н. М. Хрустик. – Одеса : Фенікс, 2015. – 270 с.

×   Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри української мови (для студентів спеціальності «українська мова і література») : метод. посіб. / відпов. ред. д-р. філол. наук, проф. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 236 с.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові конференції, що проводила кафедра за останні 10 років:

У вересні 2005 р. проведено Всеукраїнську наукову конференцію, присвячену пам’яті професора С. П. Бевзенка.

У жовтні 2012 р. проведено ІІІ наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка.

У рамках співробітництва з Придністровським державним університетом імені Т. Г. Шевченка кафедрою проведено такі спільні заходи:

×   круглий стіл «Інноваційні процеси в сучасному термінотворенні» (Тирасполь, 2012);

×   круглий стіл «Мова Тараса  Шевченка на землі Придністров’я: історія та сучасність» (Тирасполь, 2012);

×   круглий стіл «Мовна картина світу слов’ян» (Тирасполь, 2012);

×   круглий стіл «Тарас Григорович Шевченко у колі сучасників» (Тирасполь, 2013);

×   міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства» (Тирасполь, 2013);

×   науково-практичний студентський семінар «Значення української мови у полілінгвальному просторі України і Придністров’я» (Одеса – Тирасполь, 2013);

×   круглий стіл  «Тарас Шевченко: світова слава генія»  (Одеса – Тирасполь, 2014);

×   міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи» (Одеса – Львів – Тирасполь, 2014).

У березні 2014 р. спільно з кафедрою прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія» проведено Всеукраїнську наукову конференцію «Мова Тараса Шевченка в контексті наукової парадигми ХХІ століття».

У травні 2014 р. проведено Круглий стіл «Українська мова в дослідженнях одеських лінгвістів : інтеграція підходів».

У березні 2015 р. спільно з Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського, Херсонським державним університетом та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники».

У травні 2015 р. проведено Круглий стіл «Мовознавство Півдня України».

Наукові збірники (щорічники), що видає кафедра:

×   Записки з українського мовознавства: Зб. наук. праць. / Відп. ред. О.І.Бондар (до 2013 р.), Т.Ю.Ковалевська (з 2014 р.).

Монографії, словники, видані кафедрою за останні 10 років:

Монографії

×   Бондар О. І. Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові : монографія / О. І. Бондар. – Одеса, 1996. – 192 с.

×   Карпенко Ю. О. Літературна ономастика Ліни Костенко / Ю. О. Карпенко, М. Р. Мельник. – Одеса : Астропринт, 2004. – 216 с.

×   Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування / Т. Ю. Ковалевська. – Одеса, 2001; 2008. – 344 с.

×   Реклама та PR у масовоінформаційному просторі : монографія / Т. Ю. Ковалевська , Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутуза. – Одеса : Астропринт, 2009. – 400 с.

×   Одеська лінгвістична школа:  координати сучасних пошуків : колективна монографія / кол. авт.; за заг. ред. Ковалевської Т. Ю. – Одеса : видавець Букаєв В. В., 2014. – 560 с.

×   Одеська лінгвістична школа:  інтеграція підходів : колективна монографія / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 330 с.

×   Завідувачі кафедри української мови Одеського національного університету: історія і сучасність : колективна монографія / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 76 с.

Словники

×   Ковалевська Т. Ю. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів / Н. В. Кутуза, Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2011. – 80 с.

×   Словник українських говорів Одещини / за ред. проф. Бондаря О. І. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2011. – 224 с.

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Захисти докторських дисертацій:

 • 1. Яковлєва Ольга Василівна. Символьна мова українського обрядового дискурсу в системі національної лінгвоментальності. Науковийконсультант – д-р. філол. наук,  проф. Т. Ю. Ковалевська. Захист відбувся у  2015 році.

Захисти кандидатських дисертацій:

 • 1. Сікорська Ольга Олександрівна. Функціонально-семантична категорія потенційності в українській мові. Науковий керівник д-р. філол. наук,  проф. О.І.Бондар. Захист відбувся у  2007 році.
 • 2. Філюк Лілія Миколаївна. Динамічні процеси у формуванні української терміносистеми інформатики (Словотвірний аспект). Науковий керівник д-р. філол. наук,  проф. О.І.Бондар. Захист відбувся у  2007 році.
 • 3. Новикова Юлія Миколаївна. Семантико-словотвірна структура прізвищ Центральної і Східної Донеччини. Науковий керівник – д-р. філол. наук,  проф. Т. Ю. Ковалевська. Захист відбувся у  2008 році.
 • 4. Рогальська Інна Іванівна. Флористичні концепти української мовно-художньої картини світу (на матеріалі поетичного мовлення ХХ століття). Науковий керівник – канд. філол. наук,  доц. Л. А. Семененко. Захист відбувся у 2008 році.
 • 5. Южакова Олена Іванівна. Формування української термінології холодильної техніки. Науковий керівник д-р. філол. наук,  проф. О.І.Бондар. Захист відбувся у 2009 році.
 • 6. Романченко Алла Петрівна. Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській літературній мові. Науковий керівник д-р. філол. наук,  проф. О.І.Бондар. Захист відбувся у 2009 році.
 • 7. Цехмейструк Олена Григорівна. Прагматика української офіційно-ділової документації 16-17 століття. Науковий керівник – канд.. філол. наук, доц. Н. М. Хрустик. Захист відбувся у 2009 році.
 • 8. Олексюк Олеся Миколаївна. Лексико- семантичні домі­нанти сугестивного дискур­су реклами. Науковий керівник – д-р. філол. наук,  проф. Т. Ю. Ковалевська. Захист відбувся у  2012 році.
 • 9. Велика Анастасія Олександрівна. Проблеми українсько-російського білінгвізму у вищих навчальних закладах Півдня України. Науковий керівник – канд. філол. наук,  доц. Л. А. Семененко. Захист відбувся у 2012 році.
 • 10.Булаховський Кирило Анатолійович. Українська мова в локалізації програмного забезпечення (нормативний аспект). Науковий керівник д-р. філол. наук,  проф. О.І.Бондар. Захист відбувся у  20014 році.
 • 11. Труба Ганна Миколаївна. Функціональна взаємодія категорій становості та аспектуальності в сучасній українській мові. Науковий керівник – д-р. філол. наук,  проф. Т. Ю. Ковалевська. Захист відбувся у  2014 році.
 • 12. Дмитрієв Сергій Вікторович. Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи в сучаснихукраїнських соціолектах. Науковий керівник – д-р. філол. наук,  проф. Т.Ю. Ковалевська. Захист відбувся у  2015 році.
 • 13. Шаніна Ольга Сергіївна. Медичний дискурс: комунікативно-прагматичний і сугестивний аспекти. Науковий керівник – д-р. філол. наук,  проф. С. В. Форманова. Захист відбувся у  2015 році.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

Наукові публікації фуркантів кафедри за останні 5 років:

У закордонних наукових виданнях

×   Дружинець М. Л., Богдан О. М. Мотиваційна база прізвиськ с. Кате­ри­нівка Кам’янського ра­йону ПМР / М. Л. Дружинець, О. М. Богдан // Проблеми і проек­ції суча­сного укра­їнсь­кого мовного і літературного про­це­су : зб. наук. праць / відпр. ред. канд. філол. наук, доц. М. Л. Дружи­нець. – Тирасполь, 2012. – С. 84-81.

×   Дружинець М. Л., Онуфрійчук А. С. Семантичні особли­вості пріз­вищ мешкан­ців м. Дні­стров­сь­ка ПМР / М. Л. Дружинець, А. С. Онуфрійчук // Проблеми і проек­ції суча­сного укра­їнсь­кого мовного і літературного про­це­су : зб. наук. праць / відпр. ред. канд. філол. наук, доц. М. Л. Дружи­нець. – Тирасполь, 2012. – С. 91-96.

×   Красножен С. А., Лазаревич Б. С. Механізми впливу мас-медіа на формування і функціону­вання гро­мадської думки / С. А. Красножен, Б. С. Лазаревич // Проблеми і проек­ції суча­сного укра­їнсь­кого мовного і літературного про­це­су : зб. наук. праць / відпр. ред. канд. філол. наук, доц. М. Л. Дружи­нець. – Тирасполь, 2012. – С. 154-161.

×   Сеник Г. В., Яв’ян О.Г. Структурно-семантич­ні транс­фо­рма­ції фра­зе­оло­гіз­мів у пуб­лі­­цистичному тексті / Г. В.Сеник, О.Г.Яв’ян // Проблеми і проек­ції суча­сного укра­їнсь­кого мовного і літературного про­це­су : зб. наук. праць / відпр. ред. канд. філол. наук, доц. М. Л. Дружи­нець. – Тирасполь, 2012. – С. 117-124.

×   Хаценко Л. І., П’ятковська Т. А. Виявлення менталітету україн­ців у фразеол­огізмах через концепти­ /  Л. І. Хаценко, Т. А. П’ятковська // Проблеми і проек­ції суча­сного укра­їнсь­кого мовного і літературного про­це­су : зб. наук. праць / відпр. ред. канд. філол. наук, доц. М. Л. Дружи­нець. – Тирасполь, 2012. – С. 114-119.

В українських наукових виданнях

×   Дирявко М. Дериваційно-концептуальне поле лексеми «Бог» / М. Дирявко // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2010. – С. 15-18.

×   Матущак І. Відбиття вимовних норм приголосних та звукосполук на сторінках повісті «Козир-дівка» Г. Квітки-Основ’яненка / І. Матущак // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2010. – С. 66-72.

×   Гонтарук Т. Компютерний сленг  / Т. Гонтарук // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2011. – Випуск ІІ. – С. 13-16.

×   Дирявко М. П’ять елементів світу: українська мовна картина світу (дериваційно-концептуальний аспект) / М. Дирявко // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2012. – Випуск ІІІ. – С. 22-27.

×   Кокора М. Номінативні речення у поетичному мовленні В. Стуса / М. Кокора // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2012. – Випуск ІІІ. – С. 37-42..

×   Кондратенко Л. Вербальна агресія  в реалізації стратегії дискредитації в політичному дискурсі / Л. Кондратенко // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2012. – Випуск ІІІ. – С. 43-45.

×   Лазаревич Б. Механізми впливу мас-медіа на формування і функціонування громадської думки / Б. Лазаревич // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2012. – Випуск ІІІ. – С. 57-62.

×   П’ятковськаТ. Виявлення менталітету українців у фразеологізмах через концепти / Т. П’ятковська // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2012. – Випуск ІІІ. – С. 93-97.

×   Завальська Л. Мовленнєва поведінка українських політиків конфліктно-агресивного типу (на матеріалі політичних ток-шоу) / Л. Завальська // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2013. – Випуск ІV. – С. 71-78.

×   Зубко І.Іменник як впливова домінанта рекламного слогану / І. Зубко // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2013. – Випуск ІV. – С. 78-83.

×   Кравченко О.Мотиваційна база індивідуальних прізвиськ с. Єреміївка Роздільнянського району Одеської області // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2013. – Випуск ІV. – С. 90-94.

×   Селіванова В. Динаміка особового жіночого іменника м. Роздільна: спад і піднесення / В. Селіванова // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2013. – Випуск ІV. – С. 121-127.

×   Уманець Д. Символіка флоро лексем в українських народних піснях / Д. Уманець // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2013. – Випуск ІV. – С. 141-146.

×   Воротнюк М. Фонетизація дієслівних форм на -ться, -шся у кінці ХVIII– І половині ХІХ ст. / М. Воротнюк // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2014. – Випуск V. – С. 18-21.

×   Забуранна М. Динаміка особових імен мешканців сіл Соколівка та Левків Крижопільського районну Вінницької області / М. Забуранна // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2014. – Випуск V. – С. 44-49.

×   Кокора М. Безособові речення у поетичному мовленні В. Симоненка / М. Кокора // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2014. – Випуск V. – С. 53-57.

×   Колесникова Я. Метафоризація ключових слів у романі Уласа Самчука «Марія» / Я. Колесникова // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2014. – Випуск V. – С. 57-61.

×   Костенко В. Ахроматичні кольори у творчості Євгена Пилиповича Гуцала / В. Костенко // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2014. – Випуск V. – С. 69-73.

×   Слатвинський В. Проблема японських запозичених слів в поезіях хайку і танку / В. Слатвинський // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2014. – Випуск V. – С. 114-117.

×   Селіванова В. С. Динаміка чоловічого іменника м. Роздільна: спад і піднесення / В. С. Селіванова // Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики: зб. наук. пр. / уклад. Л. Б. Лавринович. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С. 55-58.

×   Ткаченко А. В. Класифікація ергонімів та хрематонімів у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / А. В. Ткаченко // Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики: зб. наук. пр. / уклад. Л. Б. Лавринович. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С. 66- 69. 

×   Ткаченко А. Функціонально-стилістичні особливості вживання антропонімів у романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» / А. Ткаченко // Філологічні студії : зб. наук. статей студ. філол. факультету ОНУ. – Одеса : ОНУ, 2014. – Випуск V. – С. 114-122.

×   Антонюк О. В., Кришталь У. В. Особливості мовної ситуації у навчальному соціумі смт. Ширяєве // Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : колект. моногр. / за заг. ред. Ковалевської Т. Ю. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – С. 102-107.

Участь у студентських наукових конференціях:

За межами України

×   Дружинець М. Л., Богдан О. М. Мотиваційна база прізвиськ с. Кате­ри­нівка Камянського ра­йону ПМР // І Міжнародна студентська науково-практична конфе­рен­ція «Проблеми і проекції сучасного українського мов­но­го і літературного про­цесу». – Тирасполь, 2012.

×   Дружинець М. Л., Онуфрійчук А. С. Семантичні особли­вості пріз­вищ мешкан­ців м. Дні­стров­сь­ка ПМР // І Міжнародна студентська науково-практична конфе­рен­ція «Проблеми і проекції сучасного українського мов­но­го і літературного про­цесу». – Тирасполь, 2012.

×   Красножен С. А., Лазаревич Б. С. Механізми впливу мас-медіа на формування і функціону­вання гро­мадської думки // І Міжнародна студентська науково-практична конфе­рен­ція «Проблеми і проекції сучасного українського мов­но­го і літературного про­цесу». – Тирасполь, 2012.

×   Сеник Г. В., Яв’ян О. Г. Структурно-семантич­ні транс­фо­рма­ції фра­зе­оло­гіз­мів у пуб­лі­­цистичному тексті // І Міжнародна студентська науково-практична конфе­рен­ція «Проблеми і проекції сучасного українського мов­но­го і літературного про­цесу». – Тирасполь, 2012.

×   Хаценко Л. І., П’ятковська Т. А. Виявлення менталітету україн­ців у фразеол­огізмах через концепти­ // І Міжнародна студентська науково-практична конфе­рен­ція «Проблеми і проекції сучасного українського мов­но­го і літературного про­цесу». – Тирасполь, 2012.

×   Ткаченко А. Вивчення української мови та писемності в університетах світу // Міжнародний науково-практичний студентський семінар «Значення української мови в сучасному полілінгвальному просторі України та Придністров’я», Одеса – Тираспіль, 2013.

×   Olena ANTONIUK, dr., conf. univ., Uleana KRIŞTALI, studentă, Universitatea Naţională «l. l. Mechnikov» din Odesa, Ucraina. Мовна ситуація в освітніх закладах Ширяївського району // Conferinţa ştiinţifică internaţională «Relevanţa şі calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şі viitor» (Universitatea de stat «Alecu Russo» din Bălţi). – Bălţi, 2015.

В Україні

×   Батан Ю.Лінгвоментальні особливості національного гумору (на матеріалі творів Т. Г. Шевченка) // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Вернигора К. Психолінгвістична специфіка сприйняття топонімів Русь та Україна (на матеріалі творів Т. Г. Шевченка) // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Кокора М. Номінативні й безособові конструкції в художньому мовленні Т. Г. Шевченка // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Костенко В. Кольороназви у творчості Т. Г. Шевченка // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Лєсніковська О. Відбиття орфоепічних норм на сторінках «Кобзаря» // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Назарова Ю. Антропоніми у творах великих та малих жанрів Т. Г. Шевченка // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Ревенко Д. Суспільно-політична лексика в публіцистичній творчості Т. Шевченка // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Смик К. Заголовки в поезії Т. Г. Шевченка: структурно-семантичний аспект // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Ткаченко А. Роль художньої літератури у становленні особистості підлітків // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Підсекція: Педагогіка. –  Одеса, 2014 (23 – 25 квітня). 

×   Томайли І. Оказіоналізми у поетичному мовленні Тараса Шевченка (структура, значення, функції) // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Харківська О. Лексико-семантичний потенціал слова в поетичних творах Т. Г. Шевченка // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова творів Тараса Шевченка – феномен в культурі України». – Миколаїв, 2014 (4 березня).

×   Воробель А. Особливості німецьких запозичень в ідіолекті О. Кобилянської // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Жидкова Є. Семантико-синтаксичне оточення дієслів мовлення на матеріалі роману В. Дрозда «Листя землі» // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Зінчук Ю. Німецькі запозичення на позначення їжі в «Енеїді» І. Котляревського // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Колесникова Я. Ключові слова в романі Уласа Самчука «Марія» // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Лєсніковська О. Відбиття орфоепічних норм на сторінках журналу «Основа» // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Лядовська Ю. Функціональне навантаження назв їжі та питва в українських народних піснях // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Попова Н. Назви танців у сучасній українській мові // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Слатвинський В. Специфіка японських запозичень в українській мові (на матеріалі різножанрових текстів) // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Ткаченко А. Структура антропонімного простору роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшего» // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Яворська О. Звертання в поетичному мовленні Т. Шевченка // 70 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014 (23-25 квітня).

×   Билінська О. Політична листівка як полікодове повідомлення: структурно-семантичні особливості // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Бурячок А. Лексичні особливості заголовків патогенних текстів (на матеріалі новинних Інтернет-видань) // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Вустян А. Цінності моралі в українських прислів’ях та приказках: лінгвістичний аспект // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Гумен О. Лексичні особливості заголовків патогенних текстів (на матеріалі новинних Інтернет-видань) // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Зінчук Ю. Семантичні особливості запозиченої лексики на позначення їжі й питва в «Енеїді» І. Котляревського // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Кришталь У. Соціолінгвістична ситуація в освітніх навчальних закладах смт. Ширяєве та Ширяївського району // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Можіна Г. Семантика англійських запозичень в українській мові (на матеріалі газетних публікацій) // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Похітун А. Жаргонізми в шкільному та студентському колективах // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Самойленко К. Асоціативний фон ключових слів комерційної реклами // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Сидорчук А. Типові девіації у рекламних оголошеннях м. Одеси // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×    Смирнова А. Семантична типологія ключових слів комерційної реклами // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×    Стефанець Н. Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом в українській мові // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×    Ткачук І. Соціофонетичні особливості мовлення української молоді // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Хлиповка В. Афоризми в поетичних творах Л. Костенко: структурно-семантичний аспект // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Черненко М. Соціолінгвістична ситуація мікросоціуму (на прикладі початкових та старших класів СШ № 40 м. Одеси) // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня).

×   Кучеренко Ю. Фразеосемантичне поле «Буття» в українській мові // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Ілуца А. Лінгвістична термінологія в аспекті парадигматики // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Локота І. Лексико-семантичні особливості мовлення при шизофренії // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Колпакчі Є. Заголовок у творах В. Симоненка: лексико-семантичний аналіз // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Зінчук Ю. Семантичні особливості запозиченої лексики на позначення їжі в «Енеїді» І. Котляревського // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Івасенко В. Структура та семантика індивідуальних прізвиськ мешканців с. Пужайкове Балтського району Одеської області // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2015 (22-24 квітня).

×   Забуранна М. Неофіційні найменування мешканців Крижопілля Вінницької області (на матеріалі сіл Соколівка та Левків) // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Плахотна М. Лексичні засоби створення чоловічого і жіночого образів у романі В. Шкляра «Залишенець» // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Хлиповка В. Структура афоризмів у поезії Л. Костенко // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Жидкова Є. Семантико-синтаксичне оточення дієслів мовлення на матеріалі роману В. Дрозда «Листя землі» // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Ткаченко А. Структура антропонімного простору роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшего» // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

×   Кришталь У. Соціолінгвістична ситуація в освітніх навчальних закладах смт Ширяєве Одеської області // 71 звітна студентська конференція ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015 (22-24 квітня).

Конкурси, у яких брали участь і посіли призові місця фурканти кафедри:

×   Кучеренко А. І. Двомовна ситуація у середо­вищі студентів ОНУ імені І. І. Мечникова // ХІІІ Міжнародний конкурс Українська мова – мова єднання. Номінація «Перво­цвіт». – Одеса, 2012 (посіла І місце).

×   Кондратенко Л. В. Комунікативні стратегії в українському політичному дис­курсі // Конкурс з української мови, літератури та методики їх викладання. – Кам’янець-Подільський, 2012 (посіла ІІІ місце).