Кафедра української літератури

Студії української літератури здійснювалися цілим ря­дом науковців Одеси, але належної системності вони набули лише зі створенням у 1939-1940 навчальному році кафедри української літератури.

Наукову діяльність літературознавців-україністів харак­теризував і характеризує потяг до всебічного вивчення історії української літератури. В 1956 р. кафедра опублікувала збірник наукових статей, присвячених творчості Івана Франка. Значною подією в житті кафедри стало створення її колективом наукової біографії Т.Г.Шевченка, що витримала два видання (1960, 1964 рр.), і збірника статей "Кобзареві-Одеса" (1964 р.). У 60-і роки вчені кафедри також активно вивчали творчість Марка Вовчка та Михайла Коцюбинського, цей напрямок очолював професор А.В.Недзвідський.

nedzvidski

Слід зазначити, що саме у цей час викладачами кафедри захищається ряд докторських дисертацій, – професорами стають І.М.Дузь, Г.А.В’язовський, В.В.Фащенко. Професор Дузь І.М. очолює кафедру української літератури, Г.А.В’язовський та В.В.Фащенко відкривають на філологічному факультеті кафедри теорії та методики літератури і кафедру радянської літератури та літератури народів СРСР відповідно.

duz

У 1988 році кафедру очолив професор Є.М.Прісовський.

PrisovskijWeb

80—90-і роки були вельми плідними на представницькі наукові конференції: "100-річчя українського театру кори­феїв" (1982), "Шевченко й театр" (1986), "Лиш боротись – значить жить!" (До 100-річчя з дня публікації зб. І.Франка "З вершин і низин" – 1987), "Шевченко й загальнолюдські ідеали" (1989), "Побратими українського театру корифеїв" (1990), "XXIX наукова Шевченківська конференція" (про­водилася разом з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України - 1991), "Леся Українка й Одещина" (1991), "Сучасне прочитання творчості М.Коцюбинського" (1993), міжнародна конференція "Леся Українка й сучасність" (1993), "І.К.Карпенко-Карий (Тобілевич) – драматург, актор, режи­сер" (1995).

Окремо слід відзначити дві конференції (1991 і 1992 рр.), приурочені до 200-річчя нашого міста і проведені спільно з консерваторією та Спілкою театральних діячів: "Літера­турна та музично-театральна Одеса в 1-й половині XIX ст." та "Літературно-мистецька Одеса 2-ої половини XIX ст."

Слід підкреслити, що викладачі кафедри відігравали активну і помітну роль не тільки в науковому, але й загалом культурному житті міста. Членами Одеської філії Спілки письменників України були професори І.М.Дузь, Є.М.Прісовський, а доцент П.Т.Маркушевський та професор І.М.Дузь були членами Спілки театральних діячів. Ця традиція продовжується і сьогодні: на кафедрі працюють доценти В.Г.Полтавчук та А.І.Колісниченко, які є членами Одеської філії Національної Спілки письменників України. За останній час доцентом Полтавчуком В.Г. видано книгу “Неминущість минулого. Статті. Штрихи до портретів. Спогади” та збірку оповідань “Ім’я любові”, доцентом Колісниченком А.І. видано роман “Зозулька з апокаліпсису”.

Сьогоднішній день кафедри української літератури, як і раніше, позначений інтенсивним науковим пошуком: щорічними є “Фащенківські читання”, започатковані 2008 року, кафедрою видається “Історико-літературний журнал”. За останні роки на кафедрі захищена докторська дисертація Малютіною Н.П. та кандидатська дисертація Казановою О.В.

Активно працюють над вивченням фольклору, давньої літе­ратури, літератури XIX – початку XX ст., ХХ століття професор Малютіна Н.П., доценти Шупта-В’язовська О.Г., Ісаєнко Л.М., Мос­това Л.Б., Ткачук О.Є., Полтавчук В.Г., Пашковська Н.Ф., Саєнко В.П., Колісниченко А.І., кандидат філологічних наук Чикур Л.Д., Казанова О.В., викладач Стоянова Т.Л. Викладачами кафедри читаються не тільки загальні, а й спеціальні курси з актуальних проблем історії літератури. При кафедрі працює аспірантський семінар та семінар викладачів.

За останні роки викладачами кафедри видано ряд монографій, зокрема, це роботи професора Н.П.Малютіної “Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки” та “Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття” (у співавторстві), доцента В.П.Саєнко “Українська модерна поезія 20-х років ХХ століття: ренесансні параметри. Компендіум”.

zav-kaf

Завідувач кафедри

Шупта-В’язовська Оксана Григорівна,

кандидат філологічних наук, доцент

 

1978 р. закінчила філологічний факультет Одеського державного університету за спеціальністю «українська мова та література».

У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію «Засоби характеротворення і типологія персонажів у прозі М.М.Коцюбинського» у спеціалізованій вченій раді при факультеті. Того ж року почала працювати на кафедрі.

Автор 50 наукових статей та навчально-методичних праць.

Основні напрями наукової діяльності по­в'язані з дослідженням творчості Т.Г.Шевченка, української прози кінця XIX — початку XX ст., теоретичних питань худож­нього часопростору.

kafedraUkr

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

 • · Шупта-В’язовська Оксана Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • · Малютіна Наталя Павлівна – доктор філологічних наук, професор
 • · Костенко Ганна Костянтинівна - кандидат філологічних наук
 • · Мостова Людмила Борисівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Нечиталюк Ірина Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Саєнко Валентина Павлівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Ткачук Олена Єліферіївна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Чикур Лілія Дмитрівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Казанова Ольга Валеріївна - кандидат філологічних наук, доцент
 • · Стоянова Тетяна Леонідівна – викладач

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Дисципліни кафедри

 • · Усна народна творчість
 • · Історія української літератури (давня література)
 • · Історія української літератури (кінець ХVІІІ-перша половина ХІХ ст.)
 • · Історія української літератури (проза 50-70-х років ХІХ ст.)
 • · Історія української літератури (70-90-ті роки ХІХ ст.)
 • · Історія української літератури (проза кінця ХІХ-початку ХХ ст.)
 • · Історія української літератури (лірика і драматургія кінця ХІХ-початку ХХ ст.)
 • · Історія української літератури (20-ті роки ХХ ст.)
 • · Історія української літератури ХХ ст.
 • · Історія української культури
 • · Художня література для дітей
 • · Культурно-історичні епохи в розвитку української літератури
 • · Мовно-літературна майстерність
 • · Література рідного краю
 • · Сучасна українська література
 • · Риси української словесності як художньої системи
 • · Культурологія
 • · Організація наукової роботи
 • · Історія української літературної критики
 • · Актуальні проблеми філологічної науки

Спецкурси кафедри

 • · Основи наукових досліджень
 • · Своєрідність авторської манери Івана Франка у жанрово-стильовому аспекті
 • · Українська література в контактних і типологічних зв’язках
 • · Українські витоки європейського екзістенціалізму
 • · Стильові виміри синестезії мистецтв в українській літературі кінця ХІХ-початку ХХ ст.
 • · Християнські традиції в творчості Т.Г.Шевченка
 • · Біблія і українська література
 • · Творча індивідуальність поета і літературний процес
 • · Методологічні засади сучасної літературознавчої науки
 • · Жанрово-стильова природа поезії Т.Г.Шевченка
 • · Родо-жанрова динаміка української драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст.: діалог з традицією та «новою драмою»
 • · Проблема національної специфіки літератури в контексті порівняльного літературознавства
 • · Поезія неокласиків і європейський контекст
 • · Жанрово-стильові особливості творчості М.Матіос у контексті жіночої літератури кінця ХХ-початку ХХІ ст.
 • · Аналіз художнього тексту
 • · Національно-патріотичне і загальнолюдське начала в творчості Лесі Українки

ПРАКТИКИ

 • · Країнознавча – ІІ семестр
 • · Фольклорна – ІV семестр
 • · Культурологічна – VІ семестр
 • · Педагогічна – VІІІ, ІХ семестри
 • · Переддипломна – Х семестр
 • · Асистентська – Х семестр

Підручники та навчальні посібники, видані останнім часом

 • · Саєнко В.П. Роман-містифікація Валентина Тарнавського “Матріополь”. Лекція. – Одеса, 2009. – 55 с.
 • · Н.П.Малютіна. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 256 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
 • · «Родо-жанрова динаміка української літератури ХІХ – ХХ ст.» Київ: Освіта України, 2011. (Навчальний посібник, підготовлений колективом кафедри).

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові конференції, що проводить кафедра

Кафедра щороку проводить «Фащенківські читання».

Наукові збірники, що видає кафедра

Кафедра видає «Історико-літературний журнал» (виходить раз на рік). 

Захисти дисертацій

 • Малютіна Наталя Павлівна. Родо-жанрові трансформації в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст.- 2007. – Докторська дисертація.
 • Казанова Ольга Валеріївна. Родо-жанрові трансформації новелістики В.Стефаника. - 2009 . - Кандидатська дисертація.

Монографії:

Свербілова Т., Малютіна Н., Скорина Л. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ ст. – Черкаси, 2009. – С.34 – 74 (розділи: 1, 7, 2.1, 2.2. – у співавторстві Малютіна Н.П.).

Збірники статей:

В.Г.Полтавчук. Неминущість минулого. Статті. Штрихи до портретів. Спогади. – Одеса: Астропринт, 2009. – 192 с.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Студентські публікації останнього часу

 • 1. Костенко А.Б. Особливості художнього часу і простору в п’єсах Лідії Чупіс. Матеріали ІV Міжнародної конференції «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика». Збірник наукових праць студентів. – Полтава, 2011. – 280 с.
 • 2. Мєдвєдєва К.С. Стилізація романтичної візії в п’єсах Спиридона Черкасенка «Про що тирса шелестіла» та «Казка старого млина». Матеріали ІV Міжнародної конференції «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика». Збірник наукових праць студентів. – Полтава, 2011. – 280 с.
 • 3. Пащенко К.В. Поетика кольору у збірці «Сонячні кларнети Павла Тичини». Матеріали ІV Міжнародної конференції «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика». Збірник наукових праць студентів. – Полтава, 2011. – 280 с.
 • 4. Степанець К.В. Художня своєрідність втілення образу сильної особистості у творчості Івана Багряного («Тигролови», «Сад Гетсиманський», «Огненне коло»). Матеріали ІV Міжнародної конференції «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика». Збірник наукових праць студентів. – Полтава, 2011. – 280 с.